دانلود رایگان


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


دانلود تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ی تحصیلی فرزند و خودپنداره - ی تعارض والد بررسی رابطه ها ضایت از ...

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره ی تحصیلی.
دانش آموزان با رضایت از ... مدرسه یی یسن چن و پرسشنامه تعارض با والدین ( و با
استفاده از ضریب همبستگی. پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد ... شغلی رابطه معنادار دارد. پیشرفت
تحصیلی دانش.

تأثير والدين بر پيشرفت تحصيلي نوجوانان

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺴـﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ.
اﺳﺖ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ..... ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ.

پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ...

6 نوامبر 2017 ... پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ... از مکانیسم
های زیر بنایی درگیر شناختی و فراشناختی هستند مورد توجه قرار ... بین شیوه های
مستبدانه با پیشرفت تحصیلی ارتباط مخفی وجود دارد .... پرسشنامه.

Obedience of Children in the Education System: A Genealogical ...

میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و ...
اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
... باشند در ایجاد و نگهداری پیوندهایی که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را حمایت می
کند ... است و می تواند در بستر یک رابطه سالم و احترام آمیز با تعیین مسئولیت های ...

اصل مقاله (233 K)

9 فوریه 2016 ... ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺤﺼ. ﻴﻠﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻧﮓ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﻲ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ... ﻓﺮاﮔﻴﺮان، واﻟﺪﻳﻦ،. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان .....
ﻋﻤﻠﻜﺮد، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ارزش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ.

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل ...

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی:
نقش. میانجی ... گیری پژوهش شامل پرسشنامه پیوند با مدرسه، ابزار پیوند والدینی،
مقیاس ..... دارند، نمرات باال و پیشرفت تحصیلی دارند )سیموئس، متوس، تومه، فرریرا
و چینه. و،2. 6212 ..... در پژوهش خود روایی محتوایی خرده مقیاس کنترل تحصیلی را مورد
ت.

کیفیت رابطه والدین )پدر و مادر(، غیرمستقیم اثرات مستقیم و آموزان ...

کیفیت. روابط. والدین. ) پدر. و. مادر. ،(. انگیزه. پیشرفت. و. انگیزه. تحصیلی. بر.
عزت ..... پایایی. پرسشنامه. 43. سؤالی. مورد. استفاده. در این. تحقیق توسط بحرانی ).

بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان بر روی سازگاری ...

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳـﺎل. اول
داﻧﺸﮕﺎه ... ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺰاع
ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ، رﻓﺘﺎر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎز ... ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. ا. ﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ...

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و ...

9 دسامبر 2009 ... هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری والدین (درگیری،.
حمایت از .... فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار. داده و به این
نتیجه ... کلاس سوم ریاضی انتخاب و پرسشنامه در میان بیست. دانش آموز از ...

پروانه آبی | تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2 ژوئن 2017 ... در این پژوهش نقش تكنولوژي هاي مجازي و تأثیراتشان مورد بررسی قرار گرفته است.
... جامعه مشکل آفرینی می کند و حتی روابط والدین و فرزندان را تحت الشعاع خود قرار
می دهدشبكه هاي مجازي است. ... و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود
دارد. ..... پرسشنامه محقق ساخته تاثیر تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت ...

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت ... - boroojerddl

3 آوريل 2018 ... پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین تعامل ... تحقیق
در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته بندی: وورد نوع ... تحصیلی
فرزندان و تعامل عاطفی خانواده * ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت ...

پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ...

6 نوامبر 2017 ... پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ... از مکانیسم
های زیر بنایی درگیر شناختی و فراشناختی هستند مورد توجه قرار ... بین شیوه های
مستبدانه با پیشرفت تحصیلی ارتباط مخفی وجود دارد .... پرسشنامه.

بررسي رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

26 مه 2015 ... کمال گرایی ، پیشرفت تحصیلی ، فرزندان ، بررسي رابطه کمال گرایی ... گيري در
تحقيق حاضر پرسش نامه کماگرایی والدین و پيشرفت تحصيلي مي باشد . ... كمال
گرايي از اوايل قرن بيستم مفهوم مورد علاقه ي روان شناسان بوده است.

از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ - مجله دانشکده پرستاری و ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. يا.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺟﻤﻊ ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﻮﺷﺒﺮي ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ.
ﺑﻮد ( .... ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت
واﻟـﺪﯾﻦ.

رابطه کیفیت زندگی سبک زندگی عملکرد تحصیلی با پیشرفت ...

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار برآن
و همچنین با ... روش و رفتار وی در دانشکده, شغل والدین, میزان تحصیلات والدین, بومی
بودن دانشجویان, وضعیت ... پرسشنامه با جلب همکاری افراد مورد پژوهش به آن‌ها داده شد.

دوره راهنمایی آموزان: نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش شهر تهران

29 آگوست 2001 ... پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .... خانواده
با عملکرد مدرسه فرزندان رابطه دارند و اگر معلمان به نقش والدین در عملکرد مدرسه ...
کنترل رفتار( را مورد سنجش قرار می دهد؛ و مقیاس هفتم پرسشنامه بعد ...

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تجربه دوره تحصیلی با عملکرد ...

26 فوریه 2018 ... جمعیت شناختی، پرسشنامه های تجربه دوره تحصیلی و حمایت اجتماعی ... پیشرفت
تحصیلی، خواهان شواهد تحقیقی و تجربی در مورد عوامل .... دهقان و مهدی سراجیان (۱۳۹۵) در
پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه اجتماعی خانوادگی و مشارکت والدین در.

مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی ...

پرسشنامه درگیری تحصیلی والدین (بر اساس گزارش والدینپرسشنامه درگیری
والدین (بر ... (خرده مقیاس درگیری دانش‌آموزان) و پیشرفت تحصیلی در مورد آن‌ها اجرا
گردید. ... در مجموع، نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت ارتباط و درگیری والدین در
فعالیت‌های ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳ 13 - مجله دانشگاه علوم ...

اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ...
ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺟﻤﻊ آوري. و. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﺮم اﻓﺰار. 16 spss. ﻣﻮرد ....
داﻧﺸﺠﻮ، روش و رﻓﺘـﺎر وي در داﻧﺸـﮑﺪه، ﺷـﻐﻞ واﻟـﺪﯾﻦ، ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸـﮑﺪه ﻫـﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه د ..... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ﻧﺸ ...

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز ... الف: معمولاً به دلیل
آن است که شما بر روی مطلب مورد نظر تأکید لازم را نکرده بودید. ... هنگامی که والدین،
کار شما را به عنوان یک معلم ستایش می کنند، این معمولاً به دلیل آن است که . .... در
بررسی های انجام گرفته تا کنون هیچ تحقیق دیگری در مورد رابطه احساس مسئولیت
معلم و ...

دوره راهنمایی آموزان: نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش شهر تهران

29 آگوست 2001 ... پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .... خانواده
با عملکرد مدرسه فرزندان رابطه دارند و اگر معلمان به نقش والدین در عملکرد مدرسه ...
کنترل رفتار( را مورد سنجش قرار می دهد؛ و مقیاس هفتم پرسشنامه بعد ...

دانلود پرسشنامه عوامل افت تحصیلی - a00b.com

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30. نظرات 0. مدیر / دبیر ارجمند
... بی سواد بودن والدین تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟ 12 .

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

8 مه 2018 ... [2017-10-05]: تحقیق در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته ... از
متن. doc: بسمه تعالی پرسشنامه آماری درباره ی تا'ثیر روابط والدین بر. ... رابطه بین
تعداد و فاصله فرزندان در خانواده و پیشرفت تحصیلی انان در مقطع ...

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز ... الف: معمولاً به دلیل
آن است که شما بر روی مطلب مورد نظر تأکید لازم را نکرده بودید. ... هنگامی که والدین،
کار شما را به عنوان یک معلم ستایش می کنند، این معمولاً به دلیل آن است که . .... در
بررسی های انجام گرفته تا کنون هیچ تحقیق دیگری در مورد رابطه احساس مسئولیت
معلم و ...

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت ... - boroojerddl

3 آوريل 2018 ... پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین تعامل ... تحقیق
در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته بندی: وورد نوع ... تحصیلی
فرزندان و تعامل عاطفی خانواده * ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت ...

بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین ...

یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان و
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نقش میانجی دارد ولی انتظارات والدین در این
رابطه نقش ... استفاده از قضاوت متخصصان و پایایی ابزار مورد استفاده در تحقیقات
قبلی تاییدشده و در این تحقیق نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه های انتظارات والدین،
مشارکت ...

تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

5 مه 2018 ... تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی: برای مطالعه پایان نامه ...
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت.

بررسی رابطه بین ادراکات جوً خانواده و عملکرد تحصیلی با میانجی گری ...

مقدمه: ادراکات جوً خانواده و اهداف پیشرفت بر عملکرد تحصیلی اثر می گذارند. پژوهش
حاضر به ... روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش ..
. ... ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ی ادراکات والدین (گرولنیک و همکاران، 1997) و
پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی، 1998) بود. ... نظر شما در مورد قالب جدید چیست؟

پرسشنامه پژوهشي در زمينه ي تاثير سطح سواد والدين در پيشرفت ...

دانلود رایگان پرسشنامه پژوهشي در زمينه ي تاثير سطح سواد والدين در پيشرفت ... اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺧﻮد ﮐﺎر آﻣﺪي ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آوزان . ...
علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی) - روش تحقیق - مطالبی در مورد رشته .

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تجربه دوره تحصیلی با عملکرد ...

26 فوریه 2018 ... جمعیت شناختی، پرسشنامه های تجربه دوره تحصیلی و حمایت اجتماعی ... پیشرفت
تحصیلی، خواهان شواهد تحقیقی و تجربی در مورد عوامل .... دهقان و مهدی سراجیان (۱۳۹۵) در
پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه اجتماعی خانوادگی و مشارکت والدین در.

بررسی رابطه بین ادراکات جوً خانواده و عملکرد تحصیلی با میانجی گری ...

مقدمه: ادراکات جوً خانواده و اهداف پیشرفت بر عملکرد تحصیلی اثر می گذارند. پژوهش
حاضر به ... روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش ..
. ... ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ی ادراکات والدین (گرولنیک و همکاران، 1997) و
پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی، 1998) بود. ... نظر شما در مورد قالب جدید چیست؟

از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ - مجله دانشکده پرستاری و ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. يا.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺟﻤﻊ ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﻮﺷﺒﺮي ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ.
ﺑﻮد ( .... ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت
واﻟـﺪﯾﻦ.

و ﯽﻋ ﻮم ﮫﺪا ﯽ - Jundishapur Journal of Health Sciences

ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺵ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻭﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﻫﻤﻴﻦ ﺍﺳﺎﺱ ... ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ، ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ ... ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﻱ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ. .... ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ، ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ، ﺗﻮﺻﻴﻪ ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ.

بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین ...

یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان و
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نقش میانجی دارد ولی انتظارات والدین در این
رابطه نقش ... استفاده از قضاوت متخصصان و پایایی ابزار مورد استفاده در تحقیقات
قبلی تاییدشده و در این تحقیق نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه های انتظارات والدین،
مشارکت ...

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳ 13 - مجله دانشگاه علوم ...

اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ...
ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺟﻤﻊ آوري. و. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﺮم اﻓﺰار. 16 spss. ﻣﻮرد ....
داﻧﺸﺠﻮ، روش و رﻓﺘـﺎر وي در داﻧﺸـﮑﺪه، ﺷـﻐﻞ واﻟـﺪﯾﻦ، ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸـﮑﺪه ﻫـﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه د ..... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ﻧﺸ ...

بررسی روابط بین سواد والدین و پیشرفت تحصیلی - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ - ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ...
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ... ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.

پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ...

6 نوامبر 2017 ... پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ... از مکانیسم
های زیر بنایی درگیر شناختی و فراشناختی هستند مورد توجه قرار ... بین شیوه های
مستبدانه با پیشرفت تحصیلی ارتباط مخفی وجود دارد .... پرسشنامه.

بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت تحصیلی و مدیریت زمان با موفقیت ...

5 نوامبر 2016 ... ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،. ﯾﮑﯽ. از ﻣﻘﻮﻟﻪ. ﻫﺎ. ي. ﻣﻬﻢ. و. ﻣﻮرد. ﭘﮋوﻫﺶ. ﻣﺤﻘﻘﺎن. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ. زﻣﺎن. ﯾﺎ. در. واﻗﻊ
.... در دوران دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ واﻟﺪﯾﻦ و ﯾـﺎ ﻣﻌﻠﻤـﺎن. ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ. ﺷﺪﻧﺪ ..... ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. اﻧﮕﯿـﺰه. ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ.
ﻫﺮﻣﻨﺲ. در. اﯾﺮان: در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳـﯽ. راﺑﻄﻪ. ﺳﺎده و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺧﻼﻗﯿﺖ،.

پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران ...

10 آوريل 2018 ... پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی ... های پیشرفت
تحصیلی معدل ترم گذشته این افراد محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت ...

پرسشنامه تعارض با والدین (CP) | berry

6 ژوئن 2018 ... لینک مرتبط » پرسشنامه تعارض با والدین (CP). پرسشنامه رابطه والدین بر
پیشرفت تحصیلی. [2017-09-17]: تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین ...

رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم ...

شماری از پژوهش ها این متغیر را در ارتباط با پدیده های مختلف مورد بررسی قرار داده اند.
... رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...
ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه 29 سوالی منبع کنترل راتر بوده است و محقق با
حضور ... جمعیت شناختی (سن، جنس و تحصیلات والدین) با منبع کنترل مشاهده نگردید
.

تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

5 مه 2018 ... تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی: برای مطالعه پایان نامه ...
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت.

پرسشنامه پژوهشي در زمينه ي تاثير سطح سواد والدين در پيشرفت ...

دانلود رایگان پرسشنامه پژوهشي در زمينه ي تاثير سطح سواد والدين در پيشرفت ... اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﻠﻤﺎن و ﺧﻮد ﮐﺎر آﻣﺪي ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آوزان . ...
علوم تربیتی(مدیریت برنامه ریزی آموزشی) - روش تحقیق - مطالبی در مورد رشته .

بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ اقتصادی خانواده بر موفقیت ...

درآمد خانواده و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. .... مطالعه و تحقیق در مورد
عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان از موضوعات جدی و مهمی ... انتظارات درسی
والدین از کودکان، بیشترین تأثیر را روی پیشرفت تحصیلی آنها داشت (لی و .... که
پس از حذف ۷ پرسشنامه، ۴۱۰ پرسشنامه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.

پرسشنامه تعارض با والدین (CP) | berry

6 ژوئن 2018 ... لینک مرتبط » پرسشنامه تعارض با والدین (CP). پرسشنامه رابطه والدین بر
پیشرفت تحصیلی. [2017-09-17]: تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین ...

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقيق انجام شده پيرامون ميزان تاثير سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش
... و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي براي دانش آموزان است استفاده كرده ام. ... هرگاه در
مورد وضع تحصيل و چگونگي پيشرفت تحصيلي فرزندان صحبت به ميان مي ... 4ـ
بين تشويق والدين به فرزندان جهت درس خواندن و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود
دارد.

بررسی میزان فراوانی علل افت تحصیلی در دانشجویان دوره روزانه رشته ...

مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش, محدودیت های پژوهش: دسترسی به کلیه ... کنید 4-
برقراری رابطه بین مطالب درسی با واقعیات زندگی در ایجاد انگیزه موثر ... ب: فقر
مالی خانواده یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی است که بطور غیر مستقیم ... 4- فراوانی
افت تحصیلی دانشجویان پیراپزشکی کاشان برحسب تحصیلات والدین چقدر است؟

بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان بر روی سازگاری ...

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳـﺎل. اول
داﻧﺸﮕﺎه ... ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺰاع
ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ، رﻓﺘﺎر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎز ... ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. ا. ﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ...

بررسی میزان فراوانی علل افت تحصیلی در دانشجویان دوره روزانه رشته ...

مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش, محدودیت های پژوهش: دسترسی به کلیه ... کنید 4-
برقراری رابطه بین مطالب درسی با واقعیات زندگی در ایجاد انگیزه موثر ... ب: فقر
مالی خانواده یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی است که بطور غیر مستقیم ... 4- فراوانی
افت تحصیلی دانشجویان پیراپزشکی کاشان برحسب تحصیلات والدین چقدر است؟

بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی و ... ها از
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند و وضعیت تحصیلی آنان در مدرسه (معدل) به ...

روش تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان

نحوه برخورد والدین در منزل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی رابطه ... نامه
در مورد پیشرفت علمی, پایان نامه در مورد دانش آموزان, پایان نامه در مورد سواد والدین, ...

پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران ...

10 آوريل 2018 ... پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی ... های پیشرفت
تحصیلی معدل ترم گذشته این افراد محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت ...

پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

پایان نامه بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش ... ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ...
تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فوق و بطور تفاوتی توسط پرسشنامه مورد سئوال .

Obedience of Children in the Education System: A Genealogical ...

میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و ...
اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
... باشند در ایجاد و نگهداری پیوندهایی که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را حمایت می
کند ... است و می تواند در بستر یک رابطه سالم و احترام آمیز با تعیین مسئولیت های ...

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

دوره راهنمایی آموزان: نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش شهر تهران

29 آگوست 2001 ... پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .... خانواده
با عملکرد مدرسه فرزندان رابطه دارند و اگر معلمان به نقش والدین در عملکرد مدرسه ...
کنترل رفتار( را مورد سنجش قرار می دهد؛ و مقیاس هفتم پرسشنامه بعد ...

پروانه آبی | تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2 ژوئن 2017 ... در این پژوهش نقش تكنولوژي هاي مجازي و تأثیراتشان مورد بررسی قرار گرفته است.
... جامعه مشکل آفرینی می کند و حتی روابط والدین و فرزندان را تحت الشعاع خود قرار
می دهدشبكه هاي مجازي است. ... و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود
دارد. ..... پرسشنامه محقق ساخته تاثیر تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت ...

ی تحصیلی فرزند و خودپنداره - ی تعارض والد بررسی رابطه ها ضایت از ...

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره ی تحصیلی.
دانش آموزان با رضایت از ... مدرسه یی یسن چن و پرسشنامه تعارض با والدین ( و با
استفاده از ضریب همبستگی. پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد ... شغلی رابطه معنادار دارد. پیشرفت
تحصیلی دانش.

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش ... - uctjournals.com

که نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر می. باشد. نهایتاً مجموعه ... ج حاصل از
آزمون فرضیات پژوهش ..... ن نیز رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصـیلی فرزنـدان
دارنـد.

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز ... الف: معمولاً به دلیل
آن است که شما بر روی مطلب مورد نظر تأکید لازم را نکرده بودید. ... هنگامی که والدین،
کار شما را به عنوان یک معلم ستایش می کنند، این معمولاً به دلیل آن است که . .... در
بررسی های انجام گرفته تا کنون هیچ تحقیق دیگری در مورد رابطه احساس مسئولیت
معلم و ...

Obedience of Children in the Education System: A Genealogical ...

میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و ...
اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
... باشند در ایجاد و نگهداری پیوندهایی که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را حمایت می
کند ... است و می تواند در بستر یک رابطه سالم و احترام آمیز با تعیین مسئولیت های ...

روش تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان

نحوه برخورد والدین در منزل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی رابطه ... نامه
در مورد پیشرفت علمی, پایان نامه در مورد دانش آموزان, پایان نامه در مورد سواد والدین, ...

پروانه آبی | تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2 ژوئن 2017 ... در این پژوهش نقش تكنولوژي هاي مجازي و تأثیراتشان مورد بررسی قرار گرفته است.
... جامعه مشکل آفرینی می کند و حتی روابط والدین و فرزندان را تحت الشعاع خود قرار
می دهدشبكه هاي مجازي است. ... و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود
دارد. ..... پرسشنامه محقق ساخته تاثیر تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت ...

پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ... - روانشناسی معاصر

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي. (. MSLQ. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺷﻐﻞ
واﻟﺪﯾﻦ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ... در ﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل.
ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ... ﮐﻠﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ،. ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ آﻧـﺎن ﻧﯿـﺰ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﺴﻦ. ﭘﻮر. (. 1384. ) .... اﮐﺜــﺮ ﺗﺤــﺼﯿﻼت داﺧﻠــﯽ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻗﺒﻠــﯽ درﻣــﻮرد راﺑﻄــﻪ. ﺧﻮد ...

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی ...

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی به عنوان یک متغیر وابسته، همواره مورد توجه ... از
جمله عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی، چگونگی ارتباط والدین با فرزندان و به
نوعی ... برای تبیین رابطه سبک فرزندپروری با رفتارهای کودکان، تحقیقات جدید
بر روی .... منظور از سبک مقتدرانه نمره‌ای است که فرد از خرده‌مقیاس مقتدرانه پرسشنامه
سبک ...

رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی ...

بین تعارض والد-نوجوان و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. ... مانند
شاخص‌های رابطه والد- کودک (از جمله تعداد دفعاتی که والدین کودکان موضوعات مختلف را
مورد بحث ... جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس
دولتی ابهر در ... الف: ابزار سنجش خانواده (FAD): این پرسشنامه دارای 60 سؤال است که
برای سنجش ...

متن کامل (PDF) - مجله علمی پژوهشی افق دانش - دانشگاه علوم پزشکی ...

ﻧﻤﻮﻧﻪ. ي. ﭘﮋوﻫﺶ. ﺑﺎ. ﺳﻪ. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ي. ﺷـﯿﻮه. ﻫـﺎي ﻓﺮزﻧـﺪﭘ. ﺮوري. (. ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ واﻟـﺪﯾﻦ. ،).
ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي و ﺳﻼﻣ. ﺖ. ﻋﻤﻮﻣﯽ .... ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ﻣﻌﺎﺻــﺮ در ﻣــﻮرد ﺷــﯿﻮه. ﻫــﺎي ﻓﺮزﻧــﺪﭘﺮوري از .... ﻌﯿﯿﻦ
راﺑﻄﻪ. ي. ﺳﺒﮏ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪي و اﻧﮕﯿـﺰش ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺑـﺮ. روي
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن

The Bradberry's EQ questionnaire was used in this study for data collection. ... اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﯿﺮاز اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ.
اﺳﺖ . ﻣﻮاد و .... از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻓﺮدي، ﺳﻄﺢ ﺳﻮاد واﻟﺪﯾﻦ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ... ﻫﺎي
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮش دادن، اﯾﺠﺎد اﻃﻤﯿﻨﺎن در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺳﺮار ﺑﯿﻤﺎر، ﻧﺸﺎن دادن ﻫﻤﺪﻟﯽ اﻟﺘﯿﺎم در
ﺑﯿﻤﺎر.

متن کامل (PDF) - فصلنامه علمی-ترویجی جامعه شناسی آموزش و پرورش

پیشرفت تحصیلی از جنبه های عملی و کاربردی اهمیت دارد؛ چراکه یکی از ... اهمیت و
ضرورت انجام تحقیق: تحقق یادگیری، بررسی میزان موفقیت تحصیلی و .... اجتماعی
اقتصادی والدین، امکانات و تسهیلات آموزش، میزان مشارکت اولیا در مدرسه و. 1. ....
تحصیلی تأثیرگذار است و سایر عوامل رابطه ای با موفقیت تحصیلی نشان نمی دهند.
در مورد.

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

پرسشنامه ی استاندارد. کوپراسمیت به منظور سنجش عزت نفس این دانشجویان مورد
استفاده قرار گرفت. ... نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد، بین
تحصیالت والدین، شغل ... پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی معناداری وجود نداشت و
سنجش شاخص های عزت نفس .... برایـن پایـه، درایـن پژوهـش افـزون بـر تأثیـر عـزت
نفس بر.

بررسی روابط بین سواد والدین و پیشرفت تحصیلی - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ - ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ...
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ... ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.

دانلود مقاله درباره بهداشت دام ، جايگاه دام

پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علف های هرز ایران

جزوه ترمودینامیک پیشرفته مهندسی شیمی دکتر وفاجو

تحقیق افلاک نمای خیام

تحقیق افلاک نمای خیام

دانلود پاورپوینت آسم - 12 اسلاید

پاورپوینت فصل دهم علوم تجربی هشتم ( مغناطیس )

بسته آموزشی جامع انواع فلنج های ASME سیستم پایپینگ

پاورپوینت تولید انواع کارتن بسته بندی

دانلود مقاله توانبخشي مغز و اعصاب