دانلود فایل


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

دانلود فایل تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


دانلود تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

6 ا کتبر 2012 ... آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و واﻟﺪﻳﻦ آن. ﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ ... درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ،. 1/30.
درﺻﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .... واﻟﺪﻳﻦ آن. ﻫـﺎ. ،. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ . ﺑـﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ
اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ. ﻫـﺎ ..... ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان دارد.

آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

6 ا کتبر 2012 ... آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و واﻟﺪﻳﻦ آن. ﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ ... درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ،. 1/30.
درﺻﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .... واﻟﺪﻳﻦ آن. ﻫـﺎ. ،. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ . ﺑـﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ
اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ. ﻫـﺎ ..... ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان دارد.

ارتباط شیوه تربیتی والدین با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ...

برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سبک‌های فرزندپروری بامریند و معدل پایانی دانش‌آموزان
... نتایج پژوهش نشان داد پیشرفت تحصیلی با سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه ...
والدین و نوجوان می تواند انگیزه وی را در مورد آنچه به موفقیت تحصیلی اش مربوط می ...

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی ...

بین تعارض والد-نوجوان و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. ... مانند
شاخص‌های رابطه والد- کودک (از جمله تعداد دفعاتی که والدین کودکان موضوعات مختلف را
مورد بحث ... جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس
دولتی ابهر در ... الف: ابزار سنجش خانواده (FAD): این پرسشنامه دارای 60 سؤال است که
برای سنجش ...

بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی و ... ها از
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند و وضعیت تحصیلی آنان در مدرسه (معدل) به ...

ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و ...

9 دسامبر 2009 ... هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری والدین (درگیری،.
حمایت از .... فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار. داده و به این
نتیجه ... کلاس سوم ریاضی انتخاب و پرسشنامه در میان بیست. دانش آموز از ...

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مامایی ... پژوهش
های متعدد نشان داده است که هوش هیجانی میتواند سبب افزایش میزان ... صاحب نظران
دیگر رابطه ی مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده، معتقدند عزت نفس ... والدین،
وضعیت اقتصادی، محل سکونت، معدل دیپلم و بخش دوم پرسشنامه عزت نفس
کوپراسمیت بود.

دوره راهنمایی آموزان: نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش شهر تهران

29 آگوست 2001 ... پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .... خانواده
با عملکرد مدرسه فرزندان رابطه دارند و اگر معلمان به نقش والدین در عملکرد مدرسه ...
کنترل رفتار( را مورد سنجش قرار می دهد؛ و مقیاس هفتم پرسشنامه بعد ...

موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و ...

3 نوامبر 2016 ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و ..... ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك.

ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی ...

ارتباط سالمت عمومی و انگيزه پيشرفت با موفقيت تحصيلی دانشجويان دانشگاه علوم
... 2- دکترای علوم تغذیه، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودك، دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان، ... در بررسی چهار بخش پرسشنامه گلدبرگ و امتیازهای اضطراب،
افسردگی، اختالل در سالمت ... جنسیت، وضعیت فرهنگی و تحصیالت والدین را در این
مورد، مهم.

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل ...

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی:
نقش. میانجی ... گیری پژوهش شامل پرسشنامه پیوند با مدرسه، ابزار پیوند والدینی،
مقیاس ..... دارند، نمرات باال و پیشرفت تحصیلی دارند )سیموئس، متوس، تومه، فرریرا
و چینه. و،2. 6212 ..... در پژوهش خود روایی محتوایی خرده مقیاس کنترل تحصیلی را مورد
ت.

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

8 مه 2018 ... [2017-10-05]: تحقیق در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته ... از
متن. doc: بسمه تعالی پرسشنامه آماری درباره ی تا'ثیر روابط والدین بر. ... رابطه بین
تعداد و فاصله فرزندان در خانواده و پیشرفت تحصیلی انان در مقطع ...

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

8 مه 2018 ... [2017-10-05]: تحقیق در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته ... از
متن. doc: بسمه تعالی پرسشنامه آماری درباره ی تا'ثیر روابط والدین بر. ... رابطه بین
تعداد و فاصله فرزندان در خانواده و پیشرفت تحصیلی انان در مقطع ...

پروانه آبی | تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2 ژوئن 2017 ... در این پژوهش نقش تكنولوژي هاي مجازي و تأثیراتشان مورد بررسی قرار گرفته است.
... جامعه مشکل آفرینی می کند و حتی روابط والدین و فرزندان را تحت الشعاع خود قرار
می دهدشبكه هاي مجازي است. ... و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود
دارد. ..... پرسشنامه محقق ساخته تاثیر تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت ...

اصل مقاله (233 K)

9 فوریه 2016 ... ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺤﺼ. ﻴﻠﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻧﮓ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﻲ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ... ﻓﺮاﮔﻴﺮان، واﻟﺪﻳﻦ،. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان .....
ﻋﻤﻠﻜﺮد، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ارزش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ.

بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین ...

یافته های پژوهش نشان می دهند که مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان و
انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، نقش میانجی دارد ولی انتظارات والدین در این
رابطه نقش ... استفاده از قضاوت متخصصان و پایایی ابزار مورد استفاده در تحقیقات
قبلی تاییدشده و در این تحقیق نیز آلفای کرونباخ پرسشنامه های انتظارات والدین،
مشارکت ...

تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

پرسشنامه ی استاندارد. کوپراسمیت به منظور سنجش عزت نفس این دانشجویان مورد
استفاده قرار گرفت. ... نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد، بین
تحصیالت والدین، شغل ... پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی معناداری وجود نداشت و
سنجش شاخص های عزت نفس .... برایـن پایـه، درایـن پژوهـش افـزون بـر تأثیـر عـزت
نفس بر.

آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

6 ا کتبر 2012 ... آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و واﻟﺪﻳﻦ آن. ﻫﺎ را در ﺷﻬﺮ ... درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ،. 1/30.
درﺻﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ .... واﻟﺪﻳﻦ آن. ﻫـﺎ. ،. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. ﻫـﺎ ﺗﺤﻮﻳـﻞ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ . ﺑـﻪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ
اﻃﻤﻴﻨـﺎن داده ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ. ﻫـﺎ ..... ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﻳـﺎدﮔﻴﺮي داﻧـﺶ. آﻣـﻮزان دارد.

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت ... - boroojerddl

3 آوريل 2018 ... پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین تعامل ... تحقیق
در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته بندی: وورد نوع ... تحصیلی
فرزندان و تعامل عاطفی خانواده * ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت ...

رابطه کیفیت زندگی سبک زندگی عملکرد تحصیلی با پیشرفت ...

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار برآن
و همچنین با ... روش و رفتار وی در دانشکده, شغل والدین, میزان تحصیلات والدین, بومی
بودن دانشجویان, وضعیت ... پرسشنامه با جلب همکاری افراد مورد پژوهش به آن‌ها داده شد.

تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

5 مه 2018 ... تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی: برای مطالعه پایان نامه ...
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت.

بررسی ارتباط روابط عاطفی بین والدین و فرزندان بر روی سازگاری ...

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳـﺎل. اول
داﻧﺸﮕﺎه ... ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي، دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ، ﻧﺰاع
ﻫﺎي واﻟﺪﯾﻦ، رﻓﺘﺎر. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎز ... ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺰاران آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
... ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد . ﻣﻮاد و روش. ﻫﺎ. ا. ﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ...

بررسی روابط بین سواد والدین و پیشرفت تحصیلی - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ - ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ...
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ... ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه ...

لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی ... جهت تعمیم
نتایج، تعیین رابطه بین نظرات طبقه مورد مطالعه از آزمونT یک گروهی استفاده شده
است. ... بنابراین لازم است والدین و مربیان و همه دست اندرکاران آموزش و پرورش با
همکاری و ..... ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد 29 ماده ای
شادکامی ...

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

کیفیت رابطه والدین )پدر و مادر(، غیرمستقیم اثرات مستقیم و آموزان ...

کیفیت. روابط. والدین. ) پدر. و. مادر. ،(. انگیزه. پیشرفت. و. انگیزه. تحصیلی. بر.
عزت ..... پایایی. پرسشنامه. 43. سؤالی. مورد. استفاده. در این. تحقیق توسط بحرانی ).

بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی و ... ها از
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند و وضعیت تحصیلی آنان در مدرسه (معدل) به ...

مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی ...

پرسشنامه درگیری تحصیلی والدین (بر اساس گزارش والدینپرسشنامه درگیری
والدین (بر ... (خرده مقیاس درگیری دانش‌آموزان) و پیشرفت تحصیلی در مورد آن‌ها اجرا
گردید. ... در مجموع، نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت ارتباط و درگیری والدین در
فعالیت‌های ...

تأثير والدين بر پيشرفت تحصيلي نوجوانان

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺴـﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ.
اﺳﺖ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ..... ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ.

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز ... الف: معمولاً به دلیل
آن است که شما بر روی مطلب مورد نظر تأکید لازم را نکرده بودید. ... هنگامی که والدین،
کار شما را به عنوان یک معلم ستایش می کنند، این معمولاً به دلیل آن است که . .... در
بررسی های انجام گرفته تا کنون هیچ تحقیق دیگری در مورد رابطه احساس مسئولیت
معلم و ...

پرسشنامه ارزیابی ارتباط الگوهای فرزند پروری با سلامت روانی و ...

نمره گذاری پرسشنامه فرزندپروری بامریند; روایی و پایایی پرسشنامه سلامت روان;
سبک های ... نمونه مورد مطالع372 نفر دانش آموز همراه با پدرانشان می باشدکه بطور
تصادفی ... پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایان نامه مکتب های فرزند پروری سلامت
روانی ... های فرزند پروری والدین رابطه مکتب های فرزند پروری با پیشرفت تحصیلی
رابطه ...

رابطه کمال گرایی والدین با کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

عنوان, رابطه کمال‌گرایی والدین با کمال‌گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در
نمونه‌ای ... چکیده, هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد کمال¬گرایی (خودمحور، دیگر
محور، و ...

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقيق انجام شده پيرامون ميزان تاثير سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش
... و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي براي دانش آموزان است استفاده كرده ام. ... هرگاه در
مورد وضع تحصيل و چگونگي پيشرفت تحصيلي فرزندان صحبت به ميان مي ... 4ـ
بين تشويق والدين به فرزندان جهت درس خواندن و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود
دارد.

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه ...

لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی ... جهت تعمیم
نتایج، تعیین رابطه بین نظرات طبقه مورد مطالعه از آزمونT یک گروهی استفاده شده
است. ... بنابراین لازم است والدین و مربیان و همه دست اندرکاران آموزش و پرورش با
همکاری و ..... ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد 29 ماده ای
شادکامی ...

بررسی رابطه بین ادراکات جوً خانواده و عملکرد تحصیلی با میانجی گری ...

مقدمه: ادراکات جوً خانواده و اهداف پیشرفت بر عملکرد تحصیلی اثر می گذارند. پژوهش
حاضر به ... روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با استفاده از روش ..
. ... ابزارهای اندازه گیری شامل پرسشنامه ی ادراکات والدین (گرولنیک و همکاران، 1997) و
پرسشنامه اهداف پیشرفت (میدگلی، 1998) بود. ... نظر شما در مورد قالب جدید چیست؟

پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران ...

10 آوريل 2018 ... پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی ... های پیشرفت
تحصیلی معدل ترم گذشته این افراد محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت ...

رابطه کیفیت زندگی سبک زندگی عملکرد تحصیلی با پیشرفت ...

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار برآن
و همچنین با ... روش و رفتار وی در دانشکده, شغل والدین, میزان تحصیلات والدین, بومی
بودن دانشجویان, وضعیت ... پرسشنامه با جلب همکاری افراد مورد پژوهش به آن‌ها داده شد.

پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

پایان نامه بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش ... ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ...
تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فوق و بطور تفاوتی توسط پرسشنامه مورد سئوال .

بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت ...

بررسي رابطه حمايت عاطفي ادراك شده و لذت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در ...
تحصيلي. در. دانشجويان. جندي. شاپور. اهواز بود. پژوهش از نوع همبستگي. و. پيش ....
افزايش تجربه عاطفي مثبت يا كاهش انگيزه عواطف منفي مورد .... ابتدايي به يك
پرسشنامه خودسنجي كه رابطه بين لذت تحصيلي ..... موفقيت در جامعه و همچنين رضايت
والدين.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

۰۰۰ نفر بودند تشکیل می دادند و نمونه مورد پژوهش به تعداد ۱۲۰۰ نفر از ۵ منطقه. تهران
به صورت خوشهای ... آوری داده ها از ۵ ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) و معدل دانش آموزان
استفاده شده. است. ... و درک دانش آموز از اهمیت تحصیلات در جامعه با پیشرفت
تحصیلی رابطه وجود ... خانواده، رابطه نیرومند والد فرزندی، فضای روانی مثبت و نگرش
والدین به.

بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی ... - پرشین مقاله

30 آگوست 2016 ... هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین بررسی درآمد والدین با پیشرفت تحصیلی ...
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت ...

ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در ...

ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در یادگیری زبان ...
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور ...
اطلاعات مورد نیاز از 300 دانش آموز مقطع اول دبیرستان و والدین آنان گردآوری گردید. ...
جهت سنجش پیشرفت زبان انگلیسی به دانش آموزان و یک پرسشنامه به والدین آنان داده
شد.

بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی و ... ها از
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند و وضعیت تحصیلی آنان در مدرسه (معدل) به ...

بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه ...

لذا، این پژوهش به بررسی تأثیر شادابی و نشاط در پیشرفت تحصیلی ... جهت تعمیم
نتایج، تعیین رابطه بین نظرات طبقه مورد مطالعه از آزمونT یک گروهی استفاده شده
است. ... بنابراین لازم است والدین و مربیان و همه دست اندرکاران آموزش و پرورش با
همکاری و ..... ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد 29 ماده ای
شادکامی ...

از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ - مجله دانشکده پرستاری و ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. يا.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺟﻤﻊ ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﻮﺷﺒﺮي ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ.
ﺑﻮد ( .... ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت
واﻟـﺪﯾﻦ.

بررسی تأثیر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین در موفقیت تحصیلی ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین بر موفقیت
تحصیلی دانشجویان ... موفق و معدل کمتر از 14 به عنوان دانشجویان ناموفق در
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و
سپس با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.

بررسی اثربخشی آموزش گروهی والدین مبتنی بر فرزندپروری مثبت با ...

ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسش‌نامه رابطه‌ی مادر-کودک و معدل کارنامه‌ی تحصیلی بود. ...
فرزندپروری مثبت با توجه به فرهنگ ایرانی بر پیشرفت تحصیلی و ارتباط مادر-
کودک ... بسیاری از تحقیقات نشان می دهند که عوامل خطرساز خانوادگی مانند
فرزندپروری .... نفس والدین و کاهش استرس ایشان می شود و از این نظر با مطالعه حاضر
در مورد رابطه ...

دانلود پایان نامه:میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی ...

تحقیق انجام شده پیرامون میزان تأثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش
... و همچنین از دو پرسشنامه که یکی پرسشنامه معلم و دیگری پرسشنامه دانش آموز است
استفاده کرده ام. ... کشور مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار می گیرد مسئله پیشرفت و
افت تحصیلی ... بین سطح سواد مادر و پیشرفت تحصیلی فرزندان او رابطه وجود دارد.

دانلود کتاب هزار و يك كلمه جلد اول تأليف آية الله حسن زاده آملى

تحقیق تاريخچه برنامه ريزي

برنامه تیک آبی دور عکس پروفایل (عکس پروفایل تیک دار) اینستاگرام

دانلود کاملترین نقشه زمین شناسی کرمانشاه (تمامی شهرستان های استان)

پاورپوینت آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم

تحقیق در مورد اصول شبكه های مبتنی بر تجهيزات سيسكو

تحقیق در مورد تاریخ بیزانس

دانلود مقاله کامل درباره بيماري هاي ذخيره گليكوژن

دانلود نقشه اتوکد طرح تفصیلی همدان(کاملترین و جدیدترین نقشه)

دانلود کد مت لب محاسبه شار نوترون در یک slab با روش مونت کارلو