دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کاراموزی رایگان شرکت تک نورد شهرکرد انتقال توزیع برق

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد گزارش کاراموزی توزیع انتقال برق بصورت ورد در 43 صفحه قابل استفاده دانشجویان رشته برق و الکتروتکنیک که دوره کاراموزی خود را در شرکت های توزیع انتقال برق گذزانده اند میباشد
معرفی مکان کارآموزی.. 1
ایمنی در برق: 1
دو مورد از خطرات برق در هنگام کار: 2
تابلوهاي برق: 4
ساخت تابلوهاي برق: 4
نقشه تابلوي برقی: 4
مشخصات تابلوي برقی: 5
مشخصات کنتاکتور: 6
انتخاب کنتاکتور و رله حرارتی: 7
لامپ سیگنال: 8
کاربرد تایمر در صنعت برق: 8
نکاتی در مورد فیوزها: 9
انواع فیوز برحسب ولتاژ و نوع ساختمان قطع کننده شان: 10
1-فیوز حرارتی (ذوب شونده): 10
-2 فیوز حرارتی (بی متال): 10
3-فیوز مغناطیسی: 10
-4 فیوز توان بالا : 11
-5فیوز فشار قوي: 11
مزایاي جریان سه فاز نسبت به تک فاز: 12
انواع اتصال در سیستم سه فازه: 13
مدار فرمان: 14
مدار قدرت: 14
پلاك خوانی.. 14
تعريف پست... 17
انواع پست... 17
براساس نوع عايق.. 17
معايب پستها با عايق گازي.. 17
بر اساس محل احداث و نصب تجهيزات... 18
اجزاء تشکيل دهنده پست... 18
ترانس زمين.. 18
ترانس مصرف داخلي.. 18
سويچگر. 19
ـ تجهيزات سويچگر: 19
ـ جبران کنننده هاي توان راکتيو: 20
انواع راکتور ازنظر شکل عايقي : 20
ساختمان کنترل: 21
ـ باتري خانه: 21
اصول کار ترانسفورمر. 22
تعريف ترانسفورمر. 22
اجزاء ترانسفورمر. 22
انواع اتصال سيم پيچ.. 22
ترانسفورمرهاي پست 63. 22
ترانسفورمر ولتاژ(PT,VT). 24
ترانسفورمر جريان(CT). 24
پارامترهاي اساسي يک CT : 24
حفاظتهاي ترانس.... 25
فيدر. 26
انواع فيدر. 26
زمين کردن.. 27
انواع زمين کردن.. 27
روشهاي زمين کردن.. 28
ـــ زمين کردن بار: 28
ولتاژهاي کمکي.. 28
1ـ ولتاژکمکي (DC 110). 28
2ـ ولتاژکمکي (AC). 28
اندازه گيري.. 29
اينترلاکها و انواع آنها 29
رله و حفاظت... 30
يک سيستم حفاظتي کامل شامل : 31
رله فرکانس.... 34
عملکرد رلهً بوخهلتز. 34
سيستم آلارم. 34
سکسيونر. 35
سکسيونر تيغه اي يا اره اي.. 35
سکسيونر کشويي.. 35
سکسيونر دوراني.. 36
سکسيونر قيچي اي يا پانتوگراف... 36
سکسيونر با قطع زير بار. 36
مدار شکن.. 36
شين وشين بندي.. 37
الف – شين ساده. 38
قطع طولي شين.. 39
ب- شين چندتايي يا مركب... 39
استفاده ازشين كمكي.. 39
شين سه تايي.. 40
مشخصات وطرزانتخاب شين فشارضعيف.... 40
انجام بازديدهاي دوره اي و تعميرات... 40
وظايف اپراتور پست... 41
ساير فعاليت هاي صورت گرفته در طول دوره کارآموزي.. 42
شرکت در جلسات ايمني.. 42
نرم افزار پخش بار SABA... 42

معرفی مکان کارآموزی
کارآموزي اینجانب در شرکت تک نورد که در شهرستان شهرکرد قرار دارد گذرانده شده که کارهاي پیمانکاري را در آن انجام می دهیم. ابتدا نکاتی در مورد ایمنی در برق در سه روز اول کار آموزي توسط سرپرست کارآموز به کارآموز آموزش داده شد. پس از گذراندن دوره ایمنی جهت آشنایی با تابلوهاي برق در یک شرکت ساخت و مونتاژ تابلو آموزش دیده شد که در این گزارش نکاتی در مورد این تابلوها عرض می نمایم. پس از اتمام دوره آشنایی با تابلوهاي برق جهت آموزش پیمانکاري برق در خاموشی هاي اداره برق که توسط مهندس درخواست داده شده بود شرکت کرده و نکات لازم جهت آموزش توسط مهندس ناظر بر خاموشی به کارآموز آموزش داده شد.
ایمنیدربرق:
ایمنی عبارت است از رعایت اصول و مقرراتی که براي رهایی و جلوگیري از شرایط مخاطره آمیز به منظور حفظ نیروي انسانی و تأسیسات، و براي این کار مقررات ایمنی تدوین شده است و حادثه یک واقعه پیش بینی نشده است از مجموعه کارهاي برنامه ریزي شده عدم رعایت مقررات ایمنی باعث آن می شود.
یکی از مواردي که همیشه براي ایمنی مهندسین برق براي شبکه هاي برق و تأسیسات مطرح می شود لوازم ایمنی است. یک مهندس یا تکنسین برق در هنگام کار در بسیاري از موارد با خطراتی مواجه است که مهمترین این خطرات، برق گرفتگی است.
لامپسیگنال:
لامپ کوچکی است با قدرت حدود 5/1 تا 5 ولت که در مدار قدرت بر روي تابلو تا هم عبور جریان و هم سه فاز بودن مدار را نشان دهد تا از خطر ناشی از دو فاز شدن مدار باخبر شویم در مدار فرمان همراه با بوبین کنتاکتور روشن و یا خاموش بودن مدار یا دستگاه را نشان می دهد و در رنگهاي مختلف وجود دارد.
-6 تایمر (زمانی): تایمر هم مانند شستی می تواند به کنتاکتورها فرمان دهد با این فرق که فرمان شستی ها با نیروي مکانیکی است اما تایمر به طور اتوماتیک فرمان می دهد، به طور کلی می توان گفت که تایمر یک شستی اتوماتیک است که هم با AC و هم با DC کار می کند و وسیله براي تنظیم زمان دارد و انواع مختلف دارد.
کاربردتایمردرصنعتبرق:
تایمر در صنعت برق کاربرد بسیاري دارد که ساده ترین آن راه اندازي الکتروموتورهاي سه از به صورت ستاره و مثلث است که به صورت اتوماتیک کار می کند ماشین ها و دستگاههایی که به طور اتوماتیک در زمانهاي مختلف کارهاي متفاوتی را انجام می دهند از تایمر استفاده می شود که کارگر فقط یک دکمه را فشار می دهد و بقیه کارها اتوماتیکی انجام می گیرد.
-7 کلید و سوئیچ: یک شستی که براي قطع و وصل به کنتاکتور فرمان می دهد ولی فرمان این حرکات مکانیکی خود دستگاه است . مثلا باز شدن در یخچال باعث روشن (( لیست سوئیچ )) شدن لامپ آن می شود که براي شستی ها و کلیدهاي بزرگ از واژه استفاده می کنند.
8- ترانس جریان :CT براي اندازه گیري جریان به کار می رود و این اندازه گیري به روش نمونه برداري است. به این طریق که ترانس جریان داراي یک سیم پیچ با هسته آهنی است که از داخل این سیم پیچ سیم حامل جریان عبور می کند و داراي دو سه خروجی Kو L است که این دو سر به یک آمپر متر وصل می شود روي هر CT میزان خطا و نسبت بهره برداري را می نویسند.
-9 فتوسل: وسیله اي است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع هاي نور به صفحه آن از خود ولتاژي را تولید می کند که این ولتاژ می تواند رله اي را به کار بیاندازد که باعث قطع و یا وصل مدار گردد. که بیشتر در تابلوهایی که براي روشنایی معابر ساخته می شود استفاده می کنند . به این صورت که وقتی هوا روشن است فتوسل ولتاژي را تولید می کند که به رله فرمان قطع مدار می دهد و با تاریک شدن هوا چون نوري به فتوسل نمی رسد ولتاژي تولید نمی شود و درنتیجه فرمان قطع مدار داده نشده و رله وصل شده و چراغها یا موتورها روشن می شوند.
-10 فیوز: مهمترین خطري که در برق دستگاهها و مصرف کننده ها و حتی تأسیسات را تهدید می کند. بالا رفتن جریان (اتصال کوتاه) است. براي جلوگیري از این کار و خطر ناشی از اتصال کوتاه وسیله اي به کار می برند که مدار را در لحظه بالا رفتن جریان قطع می کند که فیوز نام دارد. از فیوز براي حفاظت سیمها و کابلها و دستگاهها اندازه گیري و ترانسفورماتورها در مقابل جریان و بار اضافی استفاده می شود. و در ساخت تابلوهاي برقی این موارد باید رعایت شود. در داخل فیوزها یک سیم با مقطع کوچک است که قادر است جریان مجاز را بدون حرارت و ذوب شدن از خود عبور می دهد ولی وقتی این جریان از حد مجاز بالا رفت این سیم ذوب شده و مدار را قطع می کند.
نکاتیدرموردفیوزها:
-1 لزوم استفاده از فیوزها: سیمها و کابلها بسته به اندازه و محل نصب آنها و درجه حرارت آنها قادرند جریان معینی را بدون خطر از خود عبور دهند که جریان مجاز آنها گویند در صورتی که با اتصال کوتاه و یا غیره این جریان بالا رود باعث ایجاد حرارت و خرابی عایق ها و کابلها و حتی مصرف کننده ها می شود و باعث آتش سوزي هم می شود . بنابراین لزوم یک وسیله حفاظتی آشکار است ولی چون جریان مدار با بارهاي متصل به شبکه معنی پیدا می کند و بنابراین این وسیله نمی تواند مقدار جریان را کم یا زیاد کند و فقط می تواند آن را در صورت افزایش قطع کند.
2- انتخاب فیوز: براي هر انشعابی که از فاز اصلی می گیریم یک فیوز مناسب با جریان عبوري باید درنظر بگیریم براي شبکه هاي ساده می توان از فیوزهاي ذوب شونده استفاده کرد اما در شبکه هاي گسترده و با مصارف صنعتی تنها ذوب شدن فیوز کافی نیست زیرا امکان دو فازه شدن مدار وجود دارد که منجر به سوختن مصرف کننده هاي سه فاز می شود در این صورت باید از فیوزهاي بی کمال و یا مغناطیسی استفاده کرد و این فیوزها را می توان از جدول که قبلاً تهیه شده انتخاب کرد.
-3 فیوز تند کار و کند کار: فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کند فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کندکارها 4 برابر جریان نامی را در یک ثانیه قطع می کنند.
4- فیوز موتورها: همانطور که می دانیم جریان راه اندازي موتورها حدود 3 تا 7 برابر جریان نامی آنهاست که این بیک جریان در لحظه اول و براي مدت کمی اتفاق افتاده و سپس به حالت عادي برمی گردد، بنابراین براي موتورها باید فیوزي انتخاب کنیم که در لحظه اول این بیک را بدون قطع و سوختن تحمل کند که از فیوزهاي کندکار استفاده تقسیم D و C ،B ،A می کنند و این فیوزها بسته به زمان تأخیر قطع مدار به دسته هاي می شوند.
انواعفیوزبرحسبولتاژونوعساختمانقطعکنندهشان: 1-فیوزحرارتی(ذوبشونده):
در فیوز ذوب شونده یک سیم حرارتی وجود دارد که در مسیر راه جریان قرار می دهند که در اثر عبور جریان زیاد گرم شده و در درجه حرارتی معینی ذوب شده و فیوز می سوزد. فیوز سوخته را می توان از پولک نشانه آن تشخیص داد این پولک توسط سیم نازکی محکم شده است . این سیم هنگام ذوب شدن سیم داخل فیوز پاره می شود و پولک توسط نیروي فنر کوچکی که در زیر آن قرار دارد به بیرون پرتاب می گردد و نشان می دهد که فیوز سوخته است . فیوز مدار را نیز باید طوري انتخاب کرد که قبل از اینکه به مقدار ماکزیمم خود برسد مدار را قطع کند تا به دستگاههاي بعد از فیوز آسیبی نرسد و رنگ پولک نشان دهنده جریان اسمی است.
-2فیوزحرارتی(بیمتال):
فیوز حرارتی بی متال براي حفاظت در مقابل بار اضافی مدار را قطع می کند. بی متال در مقابل حرارت ناشی از بار اضافی لحظه اي تغییر شکل داده و باعث قطع مدار می گردد.
3-فیوزمغناطیسی:
این فیوزها نیز تابع شدت جریان هستند. در اثر بروز اضافه جریان میدان مغناطیسی سیم پیچی فیوز قوي شده و براساس خاصیت جذب یک هسته آهنی در مدار، مدار را قطع می کند. در این فیوزها زمان قطع خط را می توان به وسیله فنري تنظیم کرد. در بین فیوزهاي مغناطیسی، فیوز سریع نیز وجود دارد که قطع مدار در زمان تنظیم شده صورت نمی گیرد بلکه فیوز با عبور جریان زیاد از جریان نامی خط مدار را فوراً قطع می کند.
اغلب فیوزهاي مغناطیسی و بی متال را با هم به کار می برند تا مدار (به ویژه الکتروموتورها) را از بار اضافی و جریان زیاد حفاظت کنند. (کلید مینیاتوري، فیوز خودکار، آلفا)
-4فیوزتوانبالا :
در شبکه هاي فشار ضعیف با توان زیاد از فیوزهاي NH استفاده می کنند. این فیوزها داراي دسته اي می باشند که توسط آن، فیوز را در جاي خود قرار داده و یا خارج می کنند و به آن فیوزکش می گویند و در قسمت شهري این فیوزها داخل جعبه تقسیم قرار می گیرند (فیوز کاردي)


کارآموزی رایگان انتقال توزیع برق


توزیع برق


دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد ... - بهترین های روز

7 دسامبر 2017 ... دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان 1- موتورهاي DC تحريك ...
1- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود . ... براي
تغذيه موتورهاي DC از ترانسهاي دو خروجي كه ولتاژ 6.6 KV را به ولتاژ ... بعد از آنجا به
واحد بسته بندي انتقال يافته و محصول بدست آمده بسته بندي مي ...

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

جهت مشاهده دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان به پایین
... مي گردد و از طريق خط انتقال ۶۳ KV دو مداره به پست ۶۳ KV كارخانه انتقال مي يابد در
پست ۶۳ ... ۱- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي
شود . ..... گزارش كار آموزي در شركت غذايي پيچك · تحقیق در مورد ويژگيهاي چوب
درختان ...

دانلود گزارش كارآموزي پالايشگاه گاز - بهترين و سريعترين مرجع دانلود ...

14 دسامبر 2016 ... بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه - ... در اين مقاله ما در مورد
پروژه اي به نام webtango صحبت مي كنيم. ... دانلود پروژه مدار فرمان بي سيم (Plc
wireless) رشته برق ... تغيير نام شركت ... مي توان با استفاده از نور براي انتقال
اطلاعات در سطح صنعتي استفاده نمود كه ... زير برنامه دو (READ_VALUE).

درخشش كم سابقه سنگ نوردان نو جوان و جوان تيم ملي در رقابت هاي قهرماني آ

گزارش برنامه ها، تصاوير و س اير فعاليت هاي ش اخص آن اس تان را به ...
فروشگاه ها و ساير مبادي ورزشي توزيع مي شود. ... در اين مسابقات هر 4 سنگ نورد
شركت كنند در رشته ی سرطناب ... زاده« و »سايه تجلی زاده« هر دو موفق به كسب مدال
برنز شدند. .... انتقال به نس ل های بعدی از وظايف دولت و مردم اس ت، طبق مفاد
قانون برنامه ی چهارم ...

حسام رايانه - حسام رایانه

29 سپتامبر 2017 ... محصولات ديگر: :-خريد آنلاين دانلود مقاله ترجمه شده حقايق در مورد گسب به همراه متن ....
-مقاله فناوري ساخت ديوارهاي دو جداره ... -برترين پكيج گزارش كارآموزي شركت صنايع
چدن پارس - دانلود فايل ... -دانلود پژوهش اطمينان بخشي سيستم توزيع - خريد آنلاين و
دريافت .... -دانلود فايل ( مقاله حقوق انتقال در بازار برق امريكا)

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک – جزوه

30 ژوئن 2015 ... ۳۷٫ مقایسه روش های تطبیق شبکه توزیع مجدد، جاداده شده و ترکیب این دو در حل عددی ...
۴۴٫ محاسبه نیروی جدایش غلتکها در نورد سرد ... ۴۶٫ محاسبه انتقال پذیری جداسازهای
ارتعاشی لاستیکی استوانه ای با ..... از پتانسیل جریان باد دشت کهک قزوین به
منظور احداث نیروگاه برق بادی ..... دانلود پروژه سیستم تعلیق چرخ خودرو ...

item (3576) – دانلود مقاله تحقیق پروژه

گزارش کارآموزی : .... ترمینالهای هر دو سر دارای بستهای مناسبی برای اتصال به سر
هادی های داخل ترانس و ... کنترل ولتاژ شبکه های توزیع و انتقال عمدتاً توسط تب چنجر
ایجاد می شود . ... و تب چنجر off loud در خطوط kv20 در ترانسهای نورد و فولادسازی این
مجتمع .... ABB در اين پروژه از همكاري چند شركت خدماتي برق از جمله Birka Kraft و Stora
...

Author: admin | ocv589 - ketabsot.ir

21 جولای 2018 ... دانلود علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران ... ( گزارش کارآموزی بررسی
سیستم تهویه ساختمان مکانیک در شركت پیشتاز قطعه) .... کمر درد 2 · پاورپوینت
کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه ... دریافت فایل تاثیر
جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد – پرداخت و دانلود آنی ...

برق، مکانیک و رباتیک [آرشيو] - Page 11 - P30World Forums - انجمن ...

... مدار محافظ جريان جهت يك الكترو موتور تك فاز 3.5 كيلو واتي · *بررسي وضعيت
انرژي بادي ... ساخت بزرگترین دکل انتقال برق جهان/ بومی سازی تولید کابل400
کیلو ولت ... طراحی وساخت ربات پله نورد · بزرگترین مسابقات رباتیک نظام آموزش و
پرورش ... بفرمایید دانلود تحلیل مدار الکتریکیII - اثر پرویز خان جبه دار · مجموعه
پروژه ...

item (3576) – دانلود مقاله تحقیق پروژه

گزارش کارآموزی : .... ترمینالهای هر دو سر دارای بستهای مناسبی برای اتصال به سر
هادی های داخل ترانس و ... کنترل ولتاژ شبکه های توزیع و انتقال عمدتاً توسط تب چنجر
ایجاد می شود . ... و تب چنجر off loud در خطوط kv20 در ترانسهای نورد و فولادسازی این
مجتمع .... ABB در اين پروژه از همكاري چند شركت خدماتي برق از جمله Birka Kraft و Stora
...

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان محل كارآموزي ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان محل ... و از
طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست 63 KV
ولتاژ ... 1- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود
. ... گزارش کارآموزی توليد كنسرو رب گوجه فرنگي شركت صنايع غذايي گلستان
عصاره.

azs299 | مقاله و پاورپوینت

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی ALBION – خرید
آنلاین و ... در مورد شرایط پیمان) · برترین پکیج پاورپوینت بررسی جامع چای - دانلود
فایل .... دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در
شركت ... وی در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل || روی دکمه ادامه مطلب کلیک
فرمایید.

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) - دانلود فایل

16 سپتامبر 2014 ... گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) ... از طریق خط انتقال 63
KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ...

ukt794 | مقاله کارآموزی

مقاله کارآموزی on ukt794. ... در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال
و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه ... دسته بندی, برق، الکترونیک
، مخابرات ... دانلود (مقاله بررسی گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار) ... دانلود فایل
کامل گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک ، محل كارآموزی : شركت سایپا،مدیریت
...

کاملترین فایل گزارش کاراموزی نقشه کشی صنعتی در سیستم های ...

10 جولای 2018 ... دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی برق صنعتی بررسی شبكه‌های انتقال ... ،تراشكاری
،جوشكاری در شركت نورد خلیج فارس – دانلود فایل امیدواریم از ...

مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ي بين المللي داخلي - دانشگاه آزاد اسلامی ...

يك روش تعديل شده حل مساله معكوس انتقال حرارت با كنترل اتوماتيك توسط اسپلاين.
سعيد اخوان ..... اجراي مديريت كيفيت در شركت هاي توزيع برق. محمد فدايي. ۱۰۱.

پروژه , مقاله, کارآموزی, پایان نامه,کتاب وجزوه - مهندسی برق - BLOGFA

مهندسی برق - پروژه , مقاله, کارآموزی, پایان نامه,کتاب وجزوه. ... دانلود مقالات رشته برق
4. این مجموعه در ... متداول و معرفی تکنیک جدید Sing-Around همراه با تبیین روابط و
پردازش سیگنال ذیربط در خصوص اندازه گیری دقیق سرعت سیالات تک فاز ... 7
کلیاتی در مورد توربین گازی ... 103 برسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های
هوایی

(كنكور آسان است) - اورجينال - پكيج كامل آموزش عكاسي حرفه اي - اورجينال

9 جولای 2018 ... دانلود كاراموزي كمك فنر دو جدارة بي فشار -كامل و جامع ... كاملترين فايل گزارش
كارآموزي نقشه كشي صنعتي ابزار دقيق ،تراشكاري ،جوشكاري در شركت نورد خليج
فارس ... دريافت فايل گزارش كارآموزي انتقال و توزيع برق در شركت توزيع ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

27 آوريل 2018 ... دانلود... مقدمه & … دسته بندی: جزوات» برق و مخابرات. تعداد مشاهده: 94 مشاهده ...
گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان ... می گردد و از طریق خط انتقال
63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ولتاژ ... 1-
موتورهای DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

چرخ قدرت کارشناسی ارشد عمودی - سنگ شکن صنعتی

پایان نامه ، کارآموزی ( مهندسی مکانیک ). ۱۷- دستگاه تراش ... طراحی پیچ های اتصال و
انتقال قدرت . ... آزمونهای تجربی نیز با استفاده از آزمونگر تک چرخ و ... عمودی ...
پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت. ... دانلود متن
کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی . ... پروژه های دانشجویی کارشناسی
ارشد.

ایران مقاله - دانلود گزارش کاراموزی برق والکترونیک3

... کارخانه ذوب آهن اصفهان ماشین های نورد 350 · تاسیسات الكتریكی · نیروگاه کارون 3
· سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان · دانلود گزارش کاراموزی برق والکترونیک2.

دانلود:گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد| تیک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد,برق,سیستم ...
گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می یابد در
پست 63 ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار برده می
شود .

دانلود تحقیق گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان|تک ...

دانلود بهترین فایل دانلود تحقیق گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد ...
انتقال مي يابد در پست 63 KV ولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ 6.6
... DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود .2- موتورهاي AC
سه ...

ژنراتور هاي مولد برق - سیم پاور

19 ژانويه 2016 ... چنانكه قبلا گفته شد ، توربين هاي بادي مولد برق با يكپارچگي كوچكي ... بدين
ترتيب مثلا د ور توربين بادي 100 دور در دقيقه ، بوسيله جعبه دنده انتقال قـدرت بـه
... برق متناوب را بوسيله ترانسفورماتور پايين آورنده كم كرده و مورد ... توربين هاي
بادي مولد برق منجيل توربين هاي بادي نصب شده در منجيل ساخت شركت ...

اپتيك نماي

9 جولای 2016 ... -دانلود پاورپوينت رفتار سازماني در سطح جهاني ( فصل دوم كتاب تك جلدي ... بين
يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني در كارخانجات نورد و لوله صفا ... -گزارش
كاراموزي تابلوهاي برق شركت آريان فولاد بوئين زهرا .... -بهينه سازي تقاضا تحت
رتبه بندي در سيستم هاي توزيع شده ..... -مقاله انتقال داده در مخابرات سيار

کاملترین فایل گزارش کاراموزی نقشه کشی صنعتی در سیستم های ...

10 جولای 2018 ... دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی برق صنعتی بررسی شبكه‌های انتقال ... ،تراشكاری
،جوشكاری در شركت نورد خلیج فارس – دانلود فایل امیدواریم از ...

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک – جزوه

30 ژوئن 2015 ... ۳۷٫ مقایسه روش های تطبیق شبکه توزیع مجدد، جاداده شده و ترکیب این دو در حل عددی ...
۴۴٫ محاسبه نیروی جدایش غلتکها در نورد سرد ... ۴۶٫ محاسبه انتقال پذیری جداسازهای
ارتعاشی لاستیکی استوانه ای با ..... از پتانسیل جریان باد دشت کهک قزوین به
منظور احداث نیروگاه برق بادی ..... دانلود پروژه سیستم تعلیق چرخ خودرو ...

کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجاندر کارخانه ... - دانلود پیپر

25 آوريل 2017 ... فایل ورد کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجاندر کارخانه فولاد آذربایجان ...
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... و از طریق خط
انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود .

ژنراتور هاي مولد برق - سیم پاور

19 ژانويه 2016 ... چنانكه قبلا گفته شد ، توربين هاي بادي مولد برق با يكپارچگي كوچكي ... بدين
ترتيب مثلا د ور توربين بادي 100 دور در دقيقه ، بوسيله جعبه دنده انتقال قـدرت بـه
... برق متناوب را بوسيله ترانسفورماتور پايين آورنده كم كرده و مورد ... توربين هاي
بادي مولد برق منجيل توربين هاي بادي نصب شده در منجيل ساخت شركت ...

کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجاندر کارخانه ... - دانلود پیپر

25 آوريل 2017 ... فایل ورد کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجاندر کارخانه فولاد آذربایجان ...
این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است ... و از طریق خط
انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود .

عنوان درس: خواص مكانيكي مواد - دانشکده مهندسی و علم مواد

دروس اختیاری به دانشجو امکان آموزش و یادگیری در زمینه های مورد علاقه یا نیاز را می دهد.
.... 3. اصول انجماد و ریخته گری. 24. پروژه. 3. گذراندن 100 واحد. 25. کارآموزی. 0 ...
پدیده های انتقال و مبانی مهندسی برق. 14 .... 6- توزيع تنش و كرنش در بارگذاري محوري
، معرفی تمركز تنش در بارگذاري ..... 7-2 رسانايي گرما در حالت پايا در دو بعد، عامل
شكل.

azs299 | مقاله و پاورپوینت

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی ALBION – خرید
آنلاین و ... در مورد شرایط پیمان) · برترین پکیج پاورپوینت بررسی جامع چای - دانلود
فایل .... دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در
شركت ... وی در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل || روی دکمه ادامه مطلب کلیک
فرمایید.

msn554 | تحقیق و مقاله

مشخصا در ورقهای نورد سرد شده به دلیل جهت گیری های مرجح و یا رشته های مکانیکی
ایجاد شده (مانند ... دانلود فایل ( تحقیق عوامل تأثیرگذار در شکل گیری فرم) ... محقق
گرامی،شما با جستجوی گزارش کار آزمایش ژایرسکوپ وارد این صفحه شده اید محصول
دانلودی(گزارش کار ... برترین پکیج پاورپوینت بررسی معماری “های تک” – دانلود
فایل.

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ - روزنامه مناقصه‌ مزایده

6 آگوست 2015 ... ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳــﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺮﺧﻲ ﺑﻮﺩﻥ. ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﺎ، ﮔﻔﺖ: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ... ﻧﻔﻊ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ... ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻱ ﺷﻔﻖ
ﻧﻴﻮﺯ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ ..... ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ...... ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ–ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 37ﻭ39- ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ–ﺍﻣﻮﺭ ...

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ، ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ... ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎر در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘ.
ﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ..... 17. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزه. ﻳﺎ 2. ﻫﻤﺰﻣﺎن. 38. زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ. 2. -. 34. -. 17. ﺳﺎل ﺳﻮم. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ. 39.
ﻛﺎرآﻣﻮزي ... و ﺑﺮﻗ. ﻲ. 2. -. - 34. 17. رﺳﻢ ﻓﻨﻲ و ﻧﻘﺸﻪ. ﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت. 10. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻴﻗﺎﺑﻠ.
ﺖ ..... ﺗﻮزﻳﻊ ﻛ. ﻲ. دو،. ﻳﺗﻮز. ﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐ. هﺮﻴ. ﺗﺼﺎدﻓ .ﻲ. -3. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ. ي. ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. و اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ.

دانلود گزارش كارآموزي پالايشگاه گاز - بهترين و سريعترين مرجع دانلود ...

14 دسامبر 2016 ... بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه - ... در اين مقاله ما در مورد
پروژه اي به نام webtango صحبت مي كنيم. ... دانلود پروژه مدار فرمان بي سيم (Plc
wireless) رشته برق ... تغيير نام شركت ... مي توان با استفاده از نور براي انتقال
اطلاعات در سطح صنعتي استفاده نمود كه ... زير برنامه دو (READ_VALUE).

اپتيك نماي

9 جولای 2016 ... -دانلود پاورپوينت رفتار سازماني در سطح جهاني ( فصل دوم كتاب تك جلدي ... بين
يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني در كارخانجات نورد و لوله صفا ... -گزارش
كاراموزي تابلوهاي برق شركت آريان فولاد بوئين زهرا .... -بهينه سازي تقاضا تحت
رتبه بندي در سيستم هاي توزيع شده ..... -مقاله انتقال داده در مخابرات سيار

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - لینک ...

فایل با عنوان دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان جهت دانلود
موجود ... انتقال می یابد در پست ۶۳ KVولتاژ از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور به
ولتاژ ... ۱- موتورهای DCتحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می
شود .

ایران مقاله - دانلود گزارش کاراموزی برق والکترونیک3

... کارخانه ذوب آهن اصفهان ماشین های نورد 350 · تاسیسات الكتریكی · نیروگاه کارون 3
· سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان · دانلود گزارش کاراموزی برق والکترونیک2.

item (3576) – دانلود مقاله تحقیق پروژه

گزارش کارآموزی : .... ترمینالهای هر دو سر دارای بستهای مناسبی برای اتصال به سر
هادی های داخل ترانس و ... کنترل ولتاژ شبکه های توزیع و انتقال عمدتاً توسط تب چنجر
ایجاد می شود . ... و تب چنجر off loud در خطوط kv20 در ترانسهای نورد و فولادسازی این
مجتمع .... ABB در اين پروژه از همكاري چند شركت خدماتي برق از جمله Birka Kraft و Stora
...

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | BO2FILE

گزارش کاراموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان,کاراموزی بررسی
سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان ... دانلود فایل ... می گردد و از طریق خط انتقال 63
KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ولتاژ از طریق دو
دستگاه ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار برده می
شود .

عنوان درس: خواص مكانيكي مواد - دانشکده مهندسی و علم مواد

دروس اختیاری به دانشجو امکان آموزش و یادگیری در زمینه های مورد علاقه یا نیاز را می دهد.
.... 3. اصول انجماد و ریخته گری. 24. پروژه. 3. گذراندن 100 واحد. 25. کارآموزی. 0 ...
پدیده های انتقال و مبانی مهندسی برق. 14 .... 6- توزيع تنش و كرنش در بارگذاري محوري
، معرفی تمركز تنش در بارگذاري ..... 7-2 رسانايي گرما در حالت پايا در دو بعد، عامل
شكل.

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد ... - بهترین های روز

7 دسامبر 2017 ... دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان 1- موتورهاي DC تحريك ...
1- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود . ... براي
تغذيه موتورهاي DC از ترانسهاي دو خروجي كه ولتاژ 6.6 KV را به ولتاژ ... بعد از آنجا به
واحد بسته بندي انتقال يافته و محصول بدست آمده بسته بندي مي ...

شبیه سازی مقاله کنترل موتور DC سه فاز به کمک ... - یک دو سه پروژه

شبیه سازی مقاله کنترل موتور DC سه فاز به کمک سنسور تک جریان با متلب. ۵۹,۰۰۰
تومان. عنوان پروژه: شبیه سازی مقاله کنترل موتور DC سه فاز به کمک سنسور تک
جریان با متلب; نرم افزار مورد ... دانلود رایگان مقاله مرجع ... دسته: پروژه آماده متلب,
مقالات شبیه سازی شده, فروشگاه مهندسی برق برچسب: ... تحقیق معرفی شركت صبا
نيرو.

دانلود گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - یونی سلس

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان. ... 63 KV تبديل مي گردد
و از طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست ...
مبدل فركانسي براي دورهاي متغير مانند رولرهاي خروجي خط نورد و موتورهاي جرثقيل ها و .

بایگانی‌ها برق - صفحه 15 از 106 - zigmaz|جستجوگر فایل

گرايش مخابرات هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه اي به نقطه ديگر است كه
... دكتر جبه دار در مورد شاخه هاي مختلف اين گرايش مي گويد: “مخابرات از دو گرايش ميدان
... دانلود فایل گزارش كار آموزي برق – الكترونيك پتروشيمي شهيد تندگويان . ...
VCR نوع توزیع گزارشات ..... كنتور الكترونيكي EM420 محصول شركت كرمان تابلو
۹۴.