دانلود فایل


دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد - دانلود فایلدانلود فایل گزارش کاراموزی رایگان شرکت تک نورد شهرکرد انتقال توزیع برق

دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد گزارش کاراموزی توزیع انتقال برق بصورت ورد در 43 صفحه قابل استفاده دانشجویان رشته برق و الکتروتکنیک که دوره کاراموزی خود را در شرکت های توزیع انتقال برق گذزانده اند میباشد
معرفی مکان کارآموزی.. 1
ایمنی در برق: 1
دو مورد از خطرات برق در هنگام کار: 2
تابلوهاي برق: 4
ساخت تابلوهاي برق: 4
نقشه تابلوي برقی: 4
مشخصات تابلوي برقی: 5
مشخصات کنتاکتور: 6
انتخاب کنتاکتور و رله حرارتی: 7
لامپ سیگنال: 8
کاربرد تایمر در صنعت برق: 8
نکاتی در مورد فیوزها: 9
انواع فیوز برحسب ولتاژ و نوع ساختمان قطع کننده شان: 10
1-فیوز حرارتی (ذوب شونده): 10
-2 فیوز حرارتی (بی متال): 10
3-فیوز مغناطیسی: 10
-4 فیوز توان بالا : 11
-5فیوز فشار قوي: 11
مزایاي جریان سه فاز نسبت به تک فاز: 12
انواع اتصال در سیستم سه فازه: 13
مدار فرمان: 14
مدار قدرت: 14
پلاك خوانی.. 14
تعريف پست... 17
انواع پست... 17
براساس نوع عايق.. 17
معايب پستها با عايق گازي.. 17
بر اساس محل احداث و نصب تجهيزات... 18
اجزاء تشکيل دهنده پست... 18
ترانس زمين.. 18
ترانس مصرف داخلي.. 18
سويچگر. 19
ـ تجهيزات سويچگر: 19
ـ جبران کنننده هاي توان راکتيو: 20
انواع راکتور ازنظر شکل عايقي : 20
ساختمان کنترل: 21
ـ باتري خانه: 21
اصول کار ترانسفورمر. 22
تعريف ترانسفورمر. 22
اجزاء ترانسفورمر. 22
انواع اتصال سيم پيچ.. 22
ترانسفورمرهاي پست 63. 22
ترانسفورمر ولتاژ(PT,VT). 24
ترانسفورمر جريان(CT). 24
پارامترهاي اساسي يک CT : 24
حفاظتهاي ترانس.... 25
فيدر. 26
انواع فيدر. 26
زمين کردن.. 27
انواع زمين کردن.. 27
روشهاي زمين کردن.. 28
ـــ زمين کردن بار: 28
ولتاژهاي کمکي.. 28
1ـ ولتاژکمکي (DC 110). 28
2ـ ولتاژکمکي (AC). 28
اندازه گيري.. 29
اينترلاکها و انواع آنها 29
رله و حفاظت... 30
يک سيستم حفاظتي کامل شامل : 31
رله فرکانس.... 34
عملکرد رلهً بوخهلتز. 34
سيستم آلارم. 34
سکسيونر. 35
سکسيونر تيغه اي يا اره اي.. 35
سکسيونر کشويي.. 35
سکسيونر دوراني.. 36
سکسيونر قيچي اي يا پانتوگراف... 36
سکسيونر با قطع زير بار. 36
مدار شکن.. 36
شين وشين بندي.. 37
الف – شين ساده. 38
قطع طولي شين.. 39
ب- شين چندتايي يا مركب... 39
استفاده ازشين كمكي.. 39
شين سه تايي.. 40
مشخصات وطرزانتخاب شين فشارضعيف.... 40
انجام بازديدهاي دوره اي و تعميرات... 40
وظايف اپراتور پست... 41
ساير فعاليت هاي صورت گرفته در طول دوره کارآموزي.. 42
شرکت در جلسات ايمني.. 42
نرم افزار پخش بار SABA... 42

معرفی مکان کارآموزی
کارآموزي اینجانب در شرکت تک نورد که در شهرستان شهرکرد قرار دارد گذرانده شده که کارهاي پیمانکاري را در آن انجام می دهیم. ابتدا نکاتی در مورد ایمنی در برق در سه روز اول کار آموزي توسط سرپرست کارآموز به کارآموز آموزش داده شد. پس از گذراندن دوره ایمنی جهت آشنایی با تابلوهاي برق در یک شرکت ساخت و مونتاژ تابلو آموزش دیده شد که در این گزارش نکاتی در مورد این تابلوها عرض می نمایم. پس از اتمام دوره آشنایی با تابلوهاي برق جهت آموزش پیمانکاري برق در خاموشی هاي اداره برق که توسط مهندس درخواست داده شده بود شرکت کرده و نکات لازم جهت آموزش توسط مهندس ناظر بر خاموشی به کارآموز آموزش داده شد.
ایمنیدربرق:
ایمنی عبارت است از رعایت اصول و مقرراتی که براي رهایی و جلوگیري از شرایط مخاطره آمیز به منظور حفظ نیروي انسانی و تأسیسات، و براي این کار مقررات ایمنی تدوین شده است و حادثه یک واقعه پیش بینی نشده است از مجموعه کارهاي برنامه ریزي شده عدم رعایت مقررات ایمنی باعث آن می شود.
یکی از مواردي که همیشه براي ایمنی مهندسین برق براي شبکه هاي برق و تأسیسات مطرح می شود لوازم ایمنی است. یک مهندس یا تکنسین برق در هنگام کار در بسیاري از موارد با خطراتی مواجه است که مهمترین این خطرات، برق گرفتگی است.
لامپسیگنال:
لامپ کوچکی است با قدرت حدود 5/1 تا 5 ولت که در مدار قدرت بر روي تابلو تا هم عبور جریان و هم سه فاز بودن مدار را نشان دهد تا از خطر ناشی از دو فاز شدن مدار باخبر شویم در مدار فرمان همراه با بوبین کنتاکتور روشن و یا خاموش بودن مدار یا دستگاه را نشان می دهد و در رنگهاي مختلف وجود دارد.
-6 تایمر (زمانی): تایمر هم مانند شستی می تواند به کنتاکتورها فرمان دهد با این فرق که فرمان شستی ها با نیروي مکانیکی است اما تایمر به طور اتوماتیک فرمان می دهد، به طور کلی می توان گفت که تایمر یک شستی اتوماتیک است که هم با AC و هم با DC کار می کند و وسیله براي تنظیم زمان دارد و انواع مختلف دارد.
کاربردتایمردرصنعتبرق:
تایمر در صنعت برق کاربرد بسیاري دارد که ساده ترین آن راه اندازي الکتروموتورهاي سه از به صورت ستاره و مثلث است که به صورت اتوماتیک کار می کند ماشین ها و دستگاههایی که به طور اتوماتیک در زمانهاي مختلف کارهاي متفاوتی را انجام می دهند از تایمر استفاده می شود که کارگر فقط یک دکمه را فشار می دهد و بقیه کارها اتوماتیکی انجام می گیرد.
-7 کلید و سوئیچ: یک شستی که براي قطع و وصل به کنتاکتور فرمان می دهد ولی فرمان این حرکات مکانیکی خود دستگاه است . مثلا باز شدن در یخچال باعث روشن (( لیست سوئیچ )) شدن لامپ آن می شود که براي شستی ها و کلیدهاي بزرگ از واژه استفاده می کنند.
8- ترانس جریان :CT براي اندازه گیري جریان به کار می رود و این اندازه گیري به روش نمونه برداري است. به این طریق که ترانس جریان داراي یک سیم پیچ با هسته آهنی است که از داخل این سیم پیچ سیم حامل جریان عبور می کند و داراي دو سه خروجی Kو L است که این دو سر به یک آمپر متر وصل می شود روي هر CT میزان خطا و نسبت بهره برداري را می نویسند.
-9 فتوسل: وسیله اي است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع هاي نور به صفحه آن از خود ولتاژي را تولید می کند که این ولتاژ می تواند رله اي را به کار بیاندازد که باعث قطع و یا وصل مدار گردد. که بیشتر در تابلوهایی که براي روشنایی معابر ساخته می شود استفاده می کنند . به این صورت که وقتی هوا روشن است فتوسل ولتاژي را تولید می کند که به رله فرمان قطع مدار می دهد و با تاریک شدن هوا چون نوري به فتوسل نمی رسد ولتاژي تولید نمی شود و درنتیجه فرمان قطع مدار داده نشده و رله وصل شده و چراغها یا موتورها روشن می شوند.
-10 فیوز: مهمترین خطري که در برق دستگاهها و مصرف کننده ها و حتی تأسیسات را تهدید می کند. بالا رفتن جریان (اتصال کوتاه) است. براي جلوگیري از این کار و خطر ناشی از اتصال کوتاه وسیله اي به کار می برند که مدار را در لحظه بالا رفتن جریان قطع می کند که فیوز نام دارد. از فیوز براي حفاظت سیمها و کابلها و دستگاهها اندازه گیري و ترانسفورماتورها در مقابل جریان و بار اضافی استفاده می شود. و در ساخت تابلوهاي برقی این موارد باید رعایت شود. در داخل فیوزها یک سیم با مقطع کوچک است که قادر است جریان مجاز را بدون حرارت و ذوب شدن از خود عبور می دهد ولی وقتی این جریان از حد مجاز بالا رفت این سیم ذوب شده و مدار را قطع می کند.
نکاتیدرموردفیوزها:
-1 لزوم استفاده از فیوزها: سیمها و کابلها بسته به اندازه و محل نصب آنها و درجه حرارت آنها قادرند جریان معینی را بدون خطر از خود عبور دهند که جریان مجاز آنها گویند در صورتی که با اتصال کوتاه و یا غیره این جریان بالا رود باعث ایجاد حرارت و خرابی عایق ها و کابلها و حتی مصرف کننده ها می شود و باعث آتش سوزي هم می شود . بنابراین لزوم یک وسیله حفاظتی آشکار است ولی چون جریان مدار با بارهاي متصل به شبکه معنی پیدا می کند و بنابراین این وسیله نمی تواند مقدار جریان را کم یا زیاد کند و فقط می تواند آن را در صورت افزایش قطع کند.
2- انتخاب فیوز: براي هر انشعابی که از فاز اصلی می گیریم یک فیوز مناسب با جریان عبوري باید درنظر بگیریم براي شبکه هاي ساده می توان از فیوزهاي ذوب شونده استفاده کرد اما در شبکه هاي گسترده و با مصارف صنعتی تنها ذوب شدن فیوز کافی نیست زیرا امکان دو فازه شدن مدار وجود دارد که منجر به سوختن مصرف کننده هاي سه فاز می شود در این صورت باید از فیوزهاي بی کمال و یا مغناطیسی استفاده کرد و این فیوزها را می توان از جدول که قبلاً تهیه شده انتخاب کرد.
-3 فیوز تند کار و کند کار: فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کند فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کندکارها 4 برابر جریان نامی را در یک ثانیه قطع می کنند.
4- فیوز موتورها: همانطور که می دانیم جریان راه اندازي موتورها حدود 3 تا 7 برابر جریان نامی آنهاست که این بیک جریان در لحظه اول و براي مدت کمی اتفاق افتاده و سپس به حالت عادي برمی گردد، بنابراین براي موتورها باید فیوزي انتخاب کنیم که در لحظه اول این بیک را بدون قطع و سوختن تحمل کند که از فیوزهاي کندکار استفاده تقسیم D و C ،B ،A می کنند و این فیوزها بسته به زمان تأخیر قطع مدار به دسته هاي می شوند.
انواعفیوزبرحسبولتاژونوعساختمانقطعکنندهشان: 1-فیوزحرارتی(ذوبشونده):
در فیوز ذوب شونده یک سیم حرارتی وجود دارد که در مسیر راه جریان قرار می دهند که در اثر عبور جریان زیاد گرم شده و در درجه حرارتی معینی ذوب شده و فیوز می سوزد. فیوز سوخته را می توان از پولک نشانه آن تشخیص داد این پولک توسط سیم نازکی محکم شده است . این سیم هنگام ذوب شدن سیم داخل فیوز پاره می شود و پولک توسط نیروي فنر کوچکی که در زیر آن قرار دارد به بیرون پرتاب می گردد و نشان می دهد که فیوز سوخته است . فیوز مدار را نیز باید طوري انتخاب کرد که قبل از اینکه به مقدار ماکزیمم خود برسد مدار را قطع کند تا به دستگاههاي بعد از فیوز آسیبی نرسد و رنگ پولک نشان دهنده جریان اسمی است.
-2فیوزحرارتی(بیمتال):
فیوز حرارتی بی متال براي حفاظت در مقابل بار اضافی مدار را قطع می کند. بی متال در مقابل حرارت ناشی از بار اضافی لحظه اي تغییر شکل داده و باعث قطع مدار می گردد.
3-فیوزمغناطیسی:
این فیوزها نیز تابع شدت جریان هستند. در اثر بروز اضافه جریان میدان مغناطیسی سیم پیچی فیوز قوي شده و براساس خاصیت جذب یک هسته آهنی در مدار، مدار را قطع می کند. در این فیوزها زمان قطع خط را می توان به وسیله فنري تنظیم کرد. در بین فیوزهاي مغناطیسی، فیوز سریع نیز وجود دارد که قطع مدار در زمان تنظیم شده صورت نمی گیرد بلکه فیوز با عبور جریان زیاد از جریان نامی خط مدار را فوراً قطع می کند.
اغلب فیوزهاي مغناطیسی و بی متال را با هم به کار می برند تا مدار (به ویژه الکتروموتورها) را از بار اضافی و جریان زیاد حفاظت کنند. (کلید مینیاتوري، فیوز خودکار، آلفا)
-4فیوزتوانبالا :
در شبکه هاي فشار ضعیف با توان زیاد از فیوزهاي NH استفاده می کنند. این فیوزها داراي دسته اي می باشند که توسط آن، فیوز را در جاي خود قرار داده و یا خارج می کنند و به آن فیوزکش می گویند و در قسمت شهري این فیوزها داخل جعبه تقسیم قرار می گیرند (فیوز کاردي)


کارآموزی رایگان انتقال توزیع برق


توزیع برق


دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

در كارخانه فولاد آذربايجان ميانه دو نوع موتور بكار برده شده است كه عبارتند از : 1-
موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود . ... بعد از
آنجا به واحد بسته بندي انتقال يافته و محصول بدست آمده بسته بندي مي گردد كه تمام
اين ...

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

در كارخانه فولاد آذربايجان ميانه دو نوع موتور بكار برده شده است كه عبارتند از : 1-
موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود . ... بعد از
آنجا به واحد بسته بندي انتقال يافته و محصول بدست آمده بسته بندي مي گردد كه تمام
اين ...

دانلود:گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد| تیک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد,برق,سیستم ...
گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می یابد در
پست 63 ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار برده می
شود .

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) - دانلود فایل

16 سپتامبر 2014 ... گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) ... از طریق خط انتقال 63
KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ...

شبیه سازی مقاله کنترل موتور DC سه فاز به کمک ... - یک دو سه پروژه

شبیه سازی مقاله کنترل موتور DC سه فاز به کمک سنسور تک جریان با متلب. ۵۹,۰۰۰
تومان. عنوان پروژه: شبیه سازی مقاله کنترل موتور DC سه فاز به کمک سنسور تک
جریان با متلب; نرم افزار مورد ... دانلود رایگان مقاله مرجع ... دسته: پروژه آماده متلب,
مقالات شبیه سازی شده, فروشگاه مهندسی برق برچسب: ... تحقیق معرفی شركت صبا
نيرو.

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

جهت مشاهده دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان به پایین
... مي گردد و از طريق خط انتقال ۶۳ KV دو مداره به پست ۶۳ KV كارخانه انتقال مي يابد در
پست ۶۳ ... ۱- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي
شود . ..... گزارش كار آموزي در شركت غذايي پيچك · تحقیق در مورد ويژگيهاي چوب
درختان ...

داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرآﻣﻮزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﻓﻮﻻد آذرﺑ

ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ھﻤﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎرآﻣﻮزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺮق ﻓﻮﻻد آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺟﮫﺖ ﻣﺸﺎھﺪه. ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ
. ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت : 65 ... اﻧﺘﻘﺎل KV ۶٣ دو ﻣﺪاره ﺑﻪ ﭘﺴﺖ KV ۶٣ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ در ﭘﺴﺖ KV ۶٣ وﻟﺘﺎژ
از طﺮﻳﻖ دو دﺳﺘﮕﺎه. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ KV ۶٫۶ ... ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻨﺪھﺎ ( ﺧﻂ ﻧﻮرد
) ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه از روﻟﺮھﺎ ﻛﻪ ﻣﺤﺮك آﻧﮫﺎ ..... ﮔﺰارش ﻛﺎر آﻣﻮزي در ﺷﺮﻛﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﯿﭽﻚ · ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد ...

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی - گزارش کارورزی سیستم توزیع برق ...

موضوع:گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان ... 63 KVكارخانه انتقال
مي يابد در پست 63 KVولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ 6.6
KVتبديل مي ... 1- موتورهاي DCتحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده
مي شود .

چرخ قدرت کارشناسی ارشد عمودی - سنگ شکن صنعتی

پایان نامه ، کارآموزی ( مهندسی مکانیک ). ۱۷- دستگاه تراش ... طراحی پیچ های اتصال و
انتقال قدرت . ... آزمونهای تجربی نیز با استفاده از آزمونگر تک چرخ و ... عمودی ...
پایان ‌نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق قدرت. ... دانلود متن
کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی . ... پروژه های دانشجویی کارشناسی
ارشد.

پاورپوینت فولاد های سرد نورد شده (LSF) |33942| سیب

24 ژوئن 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع فن آوری سازه های فولادی نورد سرد (LGS)، در قالب pdf و در 85
صفحه. .... گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان.

پروژه فليكر های ولتاژ در شبكه های توزيع - پايان نامه | روش تحقيق ...

پروژه فليكر های ولتاژ در شبكه های توزيع. ... گزارش کارآموزی کلیه رشته ها ... برق،
الکترونیک ومخابرات ... ضريب انتقال فليكر (CHV/LV) 68 ... شكل (19) دياگرام تك
خطي نمايانگر نحوه اتصال موتورهاي بخش‌هاي مختلف 82 ... ولتاژ معادل 8 هرتزي شينة
تغذيه، ناشي از موتورهاي بخش‌هاي نورد سنگين و سبك و ... دانلود پروژه و مقاله ایران
دانش.

azs299 | مقاله و پاورپوینت

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی نمونه تطبیقی مجتمع مسکونی ALBION – خرید
آنلاین و ... در مورد شرایط پیمان) · برترین پکیج پاورپوینت بررسی جامع چای - دانلود
فایل .... دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی شبکه های انتقال و توزیع مهندسی برق در
شركت ... وی در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا و اسمبل || روی دکمه ادامه مطلب کلیک
فرمایید.

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

گزارش کاراموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان کاراموزی بررسی
سیستم توزیع ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ...
تبدیل می گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می
یابد در پست 63 ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار
برده می شود .

دانلود:گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد| تیک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد,برق,سیستم ...
گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می یابد در
پست 63 ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار برده می
شود .

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

دانلود کارآموزی ساختمان های بتن آرمه و توضیحاتی مختصر در مورد نحوه اجرای آن ... و از
طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست 63 KV
...

بایگانی‌ها برق - صفحه 15 از 106 - zigmaz|جستجوگر فایل

گرايش مخابرات هدف از مخابرات ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه اي به نقطه ديگر است كه
... دكتر جبه دار در مورد شاخه هاي مختلف اين گرايش مي گويد: “مخابرات از دو گرايش ميدان
... دانلود فایل گزارش كار آموزي برق – الكترونيك پتروشيمي شهيد تندگويان . ...
VCR نوع توزیع گزارشات ..... كنتور الكترونيكي EM420 محصول شركت كرمان تابلو
۹۴.

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) - دانلود فایل

16 سپتامبر 2014 ... گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) ... از طریق خط انتقال 63
KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ...

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - فایلود

گزارش کارآموزی برق قدرت در كارخانه فولاد آذربايجان ميانه، بخشی از مقدمه: برق
كارخانه ... انتقال مي يابد در پست 63 KV ولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به
ولتاژ 6.6 ... فركانسي براي دورهاي متغير مانند رولرهاي خروجي خط نورد و موتورهاي
جرثقيل ها و . ... پروژه کارآموزی توزیع برق کارخانه گزارش کارآموزی سیستم توزیع
برق دانلود ...

دانلود گزارش كارآموزي پالايشگاه گاز - بهترين و سريعترين مرجع دانلود ...

14 دسامبر 2016 ... بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه - ... در اين مقاله ما در مورد
پروژه اي به نام webtango صحبت مي كنيم. ... دانلود پروژه مدار فرمان بي سيم (Plc
wireless) رشته برق ... تغيير نام شركت ... مي توان با استفاده از نور براي انتقال
اطلاعات در سطح صنعتي استفاده نمود كه ... زير برنامه دو (READ_VALUE).

هارموني باران

23 نوامبر 2017 ... آموزش تصويري بافتني دوميل شماره دو- جديد و داراي گارانتي ..... دانلود گزارش
كارآموزي انتقال و توزيع برق در شركت توزيع برق – خريد آنلاين و ...

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان محل كارآموزي ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان محل ... و از
طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست 63 KV
ولتاژ ... 1- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود
. ... گزارش کارآموزی توليد كنسرو رب گوجه فرنگي شركت صنايع غذايي گلستان
عصاره.

آموزش طراحی وب و برق - زبان فنی

استاندارد توزیع (3) ... حریم خطوط انتقال (3) .... رله دیجیتالی, گزارش کار آموزی برق
قدرت PDF, دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر ... امروز زبان فنی تک
صفحه ای در مورد مقره ها برای شما آماده کردیم. ... برچست ها : پروژه رایگان زبان فنی,
مقاله لاتین زبان فنی,زبان فنی لاتین,مقاله برق,زبان ... برای دانلود به ادامه مطلب
مراجعه گردد.

ukt794 | مقاله کارآموزی

مقاله کارآموزی on ukt794. ... در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال
و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه ... دسته بندی, برق، الکترونیک
، مخابرات ... دانلود (مقاله بررسی گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار) ... دانلود فایل
کامل گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک ، محل كارآموزی : شركت سایپا،مدیریت
...

پروژه فليكر های ولتاژ در شبكه های توزيع - پايان نامه | روش تحقيق ...

پروژه فليكر های ولتاژ در شبكه های توزيع. ... گزارش کارآموزی کلیه رشته ها ... برق،
الکترونیک ومخابرات ... ضريب انتقال فليكر (CHV/LV) 68 ... شكل (19) دياگرام تك
خطي نمايانگر نحوه اتصال موتورهاي بخش‌هاي مختلف 82 ... ولتاژ معادل 8 هرتزي شينة
تغذيه، ناشي از موتورهاي بخش‌هاي نورد سنگين و سبك و ... دانلود پروژه و مقاله ایران
دانش.

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - مگ ایران

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان ... به پست ۶۳ KV
كارخانه انتقال مي يابد در پست ۶۳ KV ولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به
ولتاژ ۶٫۶ ... ۱- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي
شود .

برترین فایل پروژه کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core | snn695

21 جولای 2018 ... برترین فایل پروژه کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core on ... دریافت فایل
پروژه شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف – پرداخت و دانلود آنی ...

پاورپوینت فولاد های سرد نورد شده (LSF) |33942| سیب

24 ژوئن 2017 ... دانلود تحقیق با موضوع فن آوری سازه های فولادی نورد سرد (LGS)، در قالب pdf و در 85
صفحه. .... گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان.

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

23 ا کتبر 2017 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت 2sdownload.ir اقدام کنید. ... می گردد و از طریق
خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ي بين المللي داخلي - دانشگاه آزاد اسلامی ...

يك روش تعديل شده حل مساله معكوس انتقال حرارت با كنترل اتوماتيك توسط اسپلاين.
سعيد اخوان ..... اجراي مديريت كيفيت در شركت هاي توزيع برق. محمد فدايي. ۱۰۱.

دانلود گزارش كارآموزي پالايشگاه گاز - بهترين و سريعترين مرجع دانلود ...

14 دسامبر 2016 ... بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه - ... در اين مقاله ما در مورد
پروژه اي به نام webtango صحبت مي كنيم. ... دانلود پروژه مدار فرمان بي سيم (Plc
wireless) رشته برق ... تغيير نام شركت ... مي توان با استفاده از نور براي انتقال
اطلاعات در سطح صنعتي استفاده نمود كه ... زير برنامه دو (READ_VALUE).

برق، مکانیک و رباتیک [آرشيو] - Page 11 - P30World Forums - انجمن ...

... مدار محافظ جريان جهت يك الكترو موتور تك فاز 3.5 كيلو واتي · *بررسي وضعيت
انرژي بادي ... ساخت بزرگترین دکل انتقال برق جهان/ بومی سازی تولید کابل400
کیلو ولت ... طراحی وساخت ربات پله نورد · بزرگترین مسابقات رباتیک نظام آموزش و
پرورش ... بفرمایید دانلود تحلیل مدار الکتریکیII - اثر پرویز خان جبه دار · مجموعه
پروژه ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

18 فوریه 2018 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت http://s25.55s.ir اقدام کنید. ... تبدیل می گردد و از
طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

در كارخانه فولاد آذربايجان ميانه دو نوع موتور بكار برده شده است كه عبارتند از : 1-
موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود . ... بعد از
آنجا به واحد بسته بندي انتقال يافته و محصول بدست آمده بسته بندي مي گردد كه تمام
اين ...

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - chelme

مقدمه برق كارخانه از طريق پست 230 KV شهرستان ميانه تامين شده و به 63 KV تبديل
مي گردد و از طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در ...

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

گزارش کاراموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان کاراموزی بررسی
سیستم توزیع ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ...
تبدیل می گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می
یابد در پست 63 ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار
برده می شود .

گزارش پروژه از توپ دستگاه آسیاب - سنگ شکن سنگ شکن

نورد توپ. كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب،… ... HST سری تک سیلندر سنگ شکن
مخروطی… ... برای خرید هر کدام از پروژه و فایل گزارش , آسیاب توپ و گزارش , هزینه
دستگاه استخراج از . ... آسیاب »مکانیسم شکستگی در آسیاب توپ پودر کوارتز چت
با فروش توپ آسیاب مصرف برق ... دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - دانلود کاراموزی
در ,.

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

27 آوريل 2018 ... دانلود... مقدمه & … دسته بندی: جزوات» برق و مخابرات. تعداد مشاهده: 94 مشاهده ...
گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان ... می گردد و از طریق خط انتقال
63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ولتاژ ... 1-
موتورهای DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

هارموني باران

23 نوامبر 2017 ... آموزش تصويري بافتني دوميل شماره دو- جديد و داراي گارانتي ..... دانلود گزارش
كارآموزي انتقال و توزيع برق در شركت توزيع برق – خريد آنلاين و ...

دانلود:گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد| تیک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی برق سیستم توزیع برق فولاد,برق,سیستم ...
گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می یابد در
پست 63 ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار برده می
شود .

کاملترین فایل گزارش کاراموزی نقشه کشی صنعتی در سیستم های ...

10 جولای 2018 ... دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی برق صنعتی بررسی شبكه‌های انتقال ... ،تراشكاری
،جوشكاری در شركت نورد خلیج فارس – دانلود فایل امیدواریم از ...

ژنراتور هاي مولد برق - سیم پاور

19 ژانويه 2016 ... چنانكه قبلا گفته شد ، توربين هاي بادي مولد برق با يكپارچگي كوچكي ... بدين
ترتيب مثلا د ور توربين بادي 100 دور در دقيقه ، بوسيله جعبه دنده انتقال قـدرت بـه
... برق متناوب را بوسيله ترانسفورماتور پايين آورنده كم كرده و مورد ... توربين هاي
بادي مولد برق منجيل توربين هاي بادي نصب شده در منجيل ساخت شركت ...

آموزش کامل عکاسی تجاری از محصولات - جدید و دارای گارانتی - اورجینال

14 فوریه 2018 ... یکی از انواع عکاسی که به ویژه در کشورهای توسعه یافته مورد توجه است ... ی امتیازات
انحصاری فرایند برای انتقال فناوری با استفاده از محاسبات زبانشناسی فازی -
پرداخت و دانلود آنی ... -دریافت فایل پاورپوینت بررسی روغن های پایه - پرداخت و
دانلود آنی ... -خرید فایل( گزارش كارآموزی برق در شركت توزیع برق میناب)

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

27 آوريل 2018 ... دانلود... مقدمه & … دسته بندی: جزوات» برق و مخابرات. تعداد مشاهده: 94 مشاهده ...
گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان ... می گردد و از طریق خط انتقال
63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ولتاژ ... 1-
موتورهای DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ - روزنامه مناقصه‌ مزایده

6 آگوست 2015 ... ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳــﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺮﺧﻲ ﺑﻮﺩﻥ. ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﺎ، ﮔﻔﺖ: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ... ﻧﻔﻊ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ... ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻱ ﺷﻔﻖ
ﻧﻴﻮﺯ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ ..... ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ...... ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ–ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 37ﻭ39- ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ–ﺍﻣﻮﺭ ...

پاورپوینت درس چهارم تاریخ (1) ایران و جهان باستان

مقاوم سازی ساختمانهای بنایی , روشهای موجود و کاربرد آنها

کتاب مکانیک کوانتومی مدرن ساکورای

سازه های بتنی

کتاب Basic Clinical Neuroscience

فایل فلش گوشی چینی طرح سامسونگ گلکسی نوت 5 SAMSUNG GALAXY NOTE5 N9200 N9208 CHINA با پردازشگر MT6572 و مین برد P668_MB_V1.1

وضع بشر اثر هانا آرنت

دانلود جلسه دوازدهم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با ” آموزش کارکنان ”

پاورپوینت با موضوع کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی

نکته های کلیدی افزایش اعتماد به نفس.135نکته حیاتی برای افزایش اعتماد به نفس