دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کاراموزی رایگان شرکت تک نورد شهرکرد انتقال توزیع برق

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد گزارش کاراموزی توزیع انتقال برق بصورت ورد در 43 صفحه قابل استفاده دانشجویان رشته برق و الکتروتکنیک که دوره کاراموزی خود را در شرکت های توزیع انتقال برق گذزانده اند میباشد
معرفی مکان کارآموزی.. 1
ایمنی در برق: 1
دو مورد از خطرات برق در هنگام کار: 2
تابلوهاي برق: 4
ساخت تابلوهاي برق: 4
نقشه تابلوي برقی: 4
مشخصات تابلوي برقی: 5
مشخصات کنتاکتور: 6
انتخاب کنتاکتور و رله حرارتی: 7
لامپ سیگنال: 8
کاربرد تایمر در صنعت برق: 8
نکاتی در مورد فیوزها: 9
انواع فیوز برحسب ولتاژ و نوع ساختمان قطع کننده شان: 10
1-فیوز حرارتی (ذوب شونده): 10
-2 فیوز حرارتی (بی متال): 10
3-فیوز مغناطیسی: 10
-4 فیوز توان بالا : 11
-5فیوز فشار قوي: 11
مزایاي جریان سه فاز نسبت به تک فاز: 12
انواع اتصال در سیستم سه فازه: 13
مدار فرمان: 14
مدار قدرت: 14
پلاك خوانی.. 14
تعريف پست... 17
انواع پست... 17
براساس نوع عايق.. 17
معايب پستها با عايق گازي.. 17
بر اساس محل احداث و نصب تجهيزات... 18
اجزاء تشکيل دهنده پست... 18
ترانس زمين.. 18
ترانس مصرف داخلي.. 18
سويچگر. 19
ـ تجهيزات سويچگر: 19
ـ جبران کنننده هاي توان راکتيو: 20
انواع راکتور ازنظر شکل عايقي : 20
ساختمان کنترل: 21
ـ باتري خانه: 21
اصول کار ترانسفورمر. 22
تعريف ترانسفورمر. 22
اجزاء ترانسفورمر. 22
انواع اتصال سيم پيچ.. 22
ترانسفورمرهاي پست 63. 22
ترانسفورمر ولتاژ(PT,VT). 24
ترانسفورمر جريان(CT). 24
پارامترهاي اساسي يک CT : 24
حفاظتهاي ترانس.... 25
فيدر. 26
انواع فيدر. 26
زمين کردن.. 27
انواع زمين کردن.. 27
روشهاي زمين کردن.. 28
ـــ زمين کردن بار: 28
ولتاژهاي کمکي.. 28
1ـ ولتاژکمکي (DC 110). 28
2ـ ولتاژکمکي (AC). 28
اندازه گيري.. 29
اينترلاکها و انواع آنها 29
رله و حفاظت... 30
يک سيستم حفاظتي کامل شامل : 31
رله فرکانس.... 34
عملکرد رلهً بوخهلتز. 34
سيستم آلارم. 34
سکسيونر. 35
سکسيونر تيغه اي يا اره اي.. 35
سکسيونر کشويي.. 35
سکسيونر دوراني.. 36
سکسيونر قيچي اي يا پانتوگراف... 36
سکسيونر با قطع زير بار. 36
مدار شکن.. 36
شين وشين بندي.. 37
الف – شين ساده. 38
قطع طولي شين.. 39
ب- شين چندتايي يا مركب... 39
استفاده ازشين كمكي.. 39
شين سه تايي.. 40
مشخصات وطرزانتخاب شين فشارضعيف.... 40
انجام بازديدهاي دوره اي و تعميرات... 40
وظايف اپراتور پست... 41
ساير فعاليت هاي صورت گرفته در طول دوره کارآموزي.. 42
شرکت در جلسات ايمني.. 42
نرم افزار پخش بار SABA... 42

معرفی مکان کارآموزی
کارآموزي اینجانب در شرکت تک نورد که در شهرستان شهرکرد قرار دارد گذرانده شده که کارهاي پیمانکاري را در آن انجام می دهیم. ابتدا نکاتی در مورد ایمنی در برق در سه روز اول کار آموزي توسط سرپرست کارآموز به کارآموز آموزش داده شد. پس از گذراندن دوره ایمنی جهت آشنایی با تابلوهاي برق در یک شرکت ساخت و مونتاژ تابلو آموزش دیده شد که در این گزارش نکاتی در مورد این تابلوها عرض می نمایم. پس از اتمام دوره آشنایی با تابلوهاي برق جهت آموزش پیمانکاري برق در خاموشی هاي اداره برق که توسط مهندس درخواست داده شده بود شرکت کرده و نکات لازم جهت آموزش توسط مهندس ناظر بر خاموشی به کارآموز آموزش داده شد.
ایمنیدربرق:
ایمنی عبارت است از رعایت اصول و مقرراتی که براي رهایی و جلوگیري از شرایط مخاطره آمیز به منظور حفظ نیروي انسانی و تأسیسات، و براي این کار مقررات ایمنی تدوین شده است و حادثه یک واقعه پیش بینی نشده است از مجموعه کارهاي برنامه ریزي شده عدم رعایت مقررات ایمنی باعث آن می شود.
یکی از مواردي که همیشه براي ایمنی مهندسین برق براي شبکه هاي برق و تأسیسات مطرح می شود لوازم ایمنی است. یک مهندس یا تکنسین برق در هنگام کار در بسیاري از موارد با خطراتی مواجه است که مهمترین این خطرات، برق گرفتگی است.
لامپسیگنال:
لامپ کوچکی است با قدرت حدود 5/1 تا 5 ولت که در مدار قدرت بر روي تابلو تا هم عبور جریان و هم سه فاز بودن مدار را نشان دهد تا از خطر ناشی از دو فاز شدن مدار باخبر شویم در مدار فرمان همراه با بوبین کنتاکتور روشن و یا خاموش بودن مدار یا دستگاه را نشان می دهد و در رنگهاي مختلف وجود دارد.
-6 تایمر (زمانی): تایمر هم مانند شستی می تواند به کنتاکتورها فرمان دهد با این فرق که فرمان شستی ها با نیروي مکانیکی است اما تایمر به طور اتوماتیک فرمان می دهد، به طور کلی می توان گفت که تایمر یک شستی اتوماتیک است که هم با AC و هم با DC کار می کند و وسیله براي تنظیم زمان دارد و انواع مختلف دارد.
کاربردتایمردرصنعتبرق:
تایمر در صنعت برق کاربرد بسیاري دارد که ساده ترین آن راه اندازي الکتروموتورهاي سه از به صورت ستاره و مثلث است که به صورت اتوماتیک کار می کند ماشین ها و دستگاههایی که به طور اتوماتیک در زمانهاي مختلف کارهاي متفاوتی را انجام می دهند از تایمر استفاده می شود که کارگر فقط یک دکمه را فشار می دهد و بقیه کارها اتوماتیکی انجام می گیرد.
-7 کلید و سوئیچ: یک شستی که براي قطع و وصل به کنتاکتور فرمان می دهد ولی فرمان این حرکات مکانیکی خود دستگاه است . مثلا باز شدن در یخچال باعث روشن (( لیست سوئیچ )) شدن لامپ آن می شود که براي شستی ها و کلیدهاي بزرگ از واژه استفاده می کنند.
8- ترانس جریان :CT براي اندازه گیري جریان به کار می رود و این اندازه گیري به روش نمونه برداري است. به این طریق که ترانس جریان داراي یک سیم پیچ با هسته آهنی است که از داخل این سیم پیچ سیم حامل جریان عبور می کند و داراي دو سه خروجی Kو L است که این دو سر به یک آمپر متر وصل می شود روي هر CT میزان خطا و نسبت بهره برداري را می نویسند.
-9 فتوسل: وسیله اي است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع هاي نور به صفحه آن از خود ولتاژي را تولید می کند که این ولتاژ می تواند رله اي را به کار بیاندازد که باعث قطع و یا وصل مدار گردد. که بیشتر در تابلوهایی که براي روشنایی معابر ساخته می شود استفاده می کنند . به این صورت که وقتی هوا روشن است فتوسل ولتاژي را تولید می کند که به رله فرمان قطع مدار می دهد و با تاریک شدن هوا چون نوري به فتوسل نمی رسد ولتاژي تولید نمی شود و درنتیجه فرمان قطع مدار داده نشده و رله وصل شده و چراغها یا موتورها روشن می شوند.
-10 فیوز: مهمترین خطري که در برق دستگاهها و مصرف کننده ها و حتی تأسیسات را تهدید می کند. بالا رفتن جریان (اتصال کوتاه) است. براي جلوگیري از این کار و خطر ناشی از اتصال کوتاه وسیله اي به کار می برند که مدار را در لحظه بالا رفتن جریان قطع می کند که فیوز نام دارد. از فیوز براي حفاظت سیمها و کابلها و دستگاهها اندازه گیري و ترانسفورماتورها در مقابل جریان و بار اضافی استفاده می شود. و در ساخت تابلوهاي برقی این موارد باید رعایت شود. در داخل فیوزها یک سیم با مقطع کوچک است که قادر است جریان مجاز را بدون حرارت و ذوب شدن از خود عبور می دهد ولی وقتی این جریان از حد مجاز بالا رفت این سیم ذوب شده و مدار را قطع می کند.
نکاتیدرموردفیوزها:
-1 لزوم استفاده از فیوزها: سیمها و کابلها بسته به اندازه و محل نصب آنها و درجه حرارت آنها قادرند جریان معینی را بدون خطر از خود عبور دهند که جریان مجاز آنها گویند در صورتی که با اتصال کوتاه و یا غیره این جریان بالا رود باعث ایجاد حرارت و خرابی عایق ها و کابلها و حتی مصرف کننده ها می شود و باعث آتش سوزي هم می شود . بنابراین لزوم یک وسیله حفاظتی آشکار است ولی چون جریان مدار با بارهاي متصل به شبکه معنی پیدا می کند و بنابراین این وسیله نمی تواند مقدار جریان را کم یا زیاد کند و فقط می تواند آن را در صورت افزایش قطع کند.
2- انتخاب فیوز: براي هر انشعابی که از فاز اصلی می گیریم یک فیوز مناسب با جریان عبوري باید درنظر بگیریم براي شبکه هاي ساده می توان از فیوزهاي ذوب شونده استفاده کرد اما در شبکه هاي گسترده و با مصارف صنعتی تنها ذوب شدن فیوز کافی نیست زیرا امکان دو فازه شدن مدار وجود دارد که منجر به سوختن مصرف کننده هاي سه فاز می شود در این صورت باید از فیوزهاي بی کمال و یا مغناطیسی استفاده کرد و این فیوزها را می توان از جدول که قبلاً تهیه شده انتخاب کرد.
-3 فیوز تند کار و کند کار: فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کند فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کندکارها 4 برابر جریان نامی را در یک ثانیه قطع می کنند.
4- فیوز موتورها: همانطور که می دانیم جریان راه اندازي موتورها حدود 3 تا 7 برابر جریان نامی آنهاست که این بیک جریان در لحظه اول و براي مدت کمی اتفاق افتاده و سپس به حالت عادي برمی گردد، بنابراین براي موتورها باید فیوزي انتخاب کنیم که در لحظه اول این بیک را بدون قطع و سوختن تحمل کند که از فیوزهاي کندکار استفاده تقسیم D و C ،B ،A می کنند و این فیوزها بسته به زمان تأخیر قطع مدار به دسته هاي می شوند.
انواعفیوزبرحسبولتاژونوعساختمانقطعکنندهشان: 1-فیوزحرارتی(ذوبشونده):
در فیوز ذوب شونده یک سیم حرارتی وجود دارد که در مسیر راه جریان قرار می دهند که در اثر عبور جریان زیاد گرم شده و در درجه حرارتی معینی ذوب شده و فیوز می سوزد. فیوز سوخته را می توان از پولک نشانه آن تشخیص داد این پولک توسط سیم نازکی محکم شده است . این سیم هنگام ذوب شدن سیم داخل فیوز پاره می شود و پولک توسط نیروي فنر کوچکی که در زیر آن قرار دارد به بیرون پرتاب می گردد و نشان می دهد که فیوز سوخته است . فیوز مدار را نیز باید طوري انتخاب کرد که قبل از اینکه به مقدار ماکزیمم خود برسد مدار را قطع کند تا به دستگاههاي بعد از فیوز آسیبی نرسد و رنگ پولک نشان دهنده جریان اسمی است.
-2فیوزحرارتی(بیمتال):
فیوز حرارتی بی متال براي حفاظت در مقابل بار اضافی مدار را قطع می کند. بی متال در مقابل حرارت ناشی از بار اضافی لحظه اي تغییر شکل داده و باعث قطع مدار می گردد.
3-فیوزمغناطیسی:
این فیوزها نیز تابع شدت جریان هستند. در اثر بروز اضافه جریان میدان مغناطیسی سیم پیچی فیوز قوي شده و براساس خاصیت جذب یک هسته آهنی در مدار، مدار را قطع می کند. در این فیوزها زمان قطع خط را می توان به وسیله فنري تنظیم کرد. در بین فیوزهاي مغناطیسی، فیوز سریع نیز وجود دارد که قطع مدار در زمان تنظیم شده صورت نمی گیرد بلکه فیوز با عبور جریان زیاد از جریان نامی خط مدار را فوراً قطع می کند.
اغلب فیوزهاي مغناطیسی و بی متال را با هم به کار می برند تا مدار (به ویژه الکتروموتورها) را از بار اضافی و جریان زیاد حفاظت کنند. (کلید مینیاتوري، فیوز خودکار، آلفا)
-4فیوزتوانبالا :
در شبکه هاي فشار ضعیف با توان زیاد از فیوزهاي NH استفاده می کنند. این فیوزها داراي دسته اي می باشند که توسط آن، فیوز را در جاي خود قرار داده و یا خارج می کنند و به آن فیوزکش می گویند و در قسمت شهري این فیوزها داخل جعبه تقسیم قرار می گیرند (فیوز کاردي)


کارآموزی رایگان انتقال توزیع برق


توزیع برق


دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی سازمان ... - پروژه دانشجویی

دانلود پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
تهران. ... دانلود تحقیق در مورد “ادبیات و تصویر سازی کتاب کودک” ... هر دو استاندارد
در حال حاضر هماهنگ شده و در HD 384 مجتمع شده اند . ... توزیع; منبع توان UPS اضطراری
; منبع توان ایمنی; محاسبه تجهیزات انتقال; دستگاه .... گزارش كارآموزي شركت شهد
ايران

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد ...

7 ژانويه 2017 ... مرجع فایل های تخصصی - وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها ...
دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان گزارش ... انتقال
می یابد در پست 63 KV ولتاژ از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور به ...

بانک مقالات تخصیصی آینده سازان - گزارش کار آموزی رشته برق

11 آوريل 2012 ... بانک مقالات تخصیصی آینده سازان - گزارش کار آموزی رشته برق - WWW. ... (2-1
پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس… .... (1انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو
وحریم ایمنی آن ها… ... (3 نقشه تک خطی پست230/63KV تهرانپارس… ..... در آبان ماه
سال 1375 قرارداد خريد تجهيزات خارجي پروژه با شركت ايتاليائي ...

پيشگفتار - بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان ...

دانلود پايان نامه طراحي و ساخت يك كنترل دماي ديجيتالي تابلوهاي برق · دانلود گزارش
كارآموزي در شركت تصفيه آب كوهين دريا · گزارش كارآموزي ..... انتقال انرژي در سطح
تماس مته با سنگ از اولين موج ايجاد شده تراست مورد نياز در حفاري ضربه‌اي تأثير
شكل ...... تكنيكهاي مهم زمان بندي گراف برنامه در سيستم هاي توزيع شده روش ابتكاري
بر ...

ktv788 | مقاله و پاورپوینت

برترین فایل گزارش کارآموزی مهندسی شیمی در مجتمع پتروشیمی اراك ، آزمایشگاه
GC ... خرید و دانلود طراحی و مونتاژ خزنده Crosshead در نرم افزار کتیا ، تک تک اجزا
و اسمبل ... خرید و دانلود گزارش کارآموزی برق صنعتی بررسی شبكه‌های انتقال توزیع
... دانلود پروژه کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی -کامل و جامع ...

عنوان درس: خواص مكانيكي مواد - دانشکده مهندسی و علم مواد

دروس اختیاری به دانشجو امکان آموزش و یادگیری در زمینه های مورد علاقه یا نیاز را می دهد.
.... 3. اصول انجماد و ریخته گری. 24. پروژه. 3. گذراندن 100 واحد. 25. کارآموزی. 0 ...
پدیده های انتقال و مبانی مهندسی برق. 14 .... 6- توزيع تنش و كرنش در بارگذاري محوري
، معرفی تمركز تنش در بارگذاري ..... 7-2 رسانايي گرما در حالت پايا در دو بعد، عامل
شكل.

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک – جزوه

30 ژوئن 2015 ... ۳۷٫ مقایسه روش های تطبیق شبکه توزیع مجدد، جاداده شده و ترکیب این دو در حل عددی ...
۴۴٫ محاسبه نیروی جدایش غلتکها در نورد سرد ... ۴۶٫ محاسبه انتقال پذیری جداسازهای
ارتعاشی لاستیکی استوانه ای با ..... از پتانسیل جریان باد دشت کهک قزوین به
منظور احداث نیروگاه برق بادی ..... دانلود پروژه سیستم تعلیق چرخ خودرو ...

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک – جزوه

30 ژوئن 2015 ... ۳۷٫ مقایسه روش های تطبیق شبکه توزیع مجدد، جاداده شده و ترکیب این دو در حل عددی ...
۴۴٫ محاسبه نیروی جدایش غلتکها در نورد سرد ... ۴۶٫ محاسبه انتقال پذیری جداسازهای
ارتعاشی لاستیکی استوانه ای با ..... از پتانسیل جریان باد دشت کهک قزوین به
منظور احداث نیروگاه برق بادی ..... دانلود پروژه سیستم تعلیق چرخ خودرو ...

گلبرگ نشان

15 آوريل 2017 ... ... خريد فايل( پروژه شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف) · دانلود پايان نامه بررسي
.... دانلود فايل كامل طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي با ....
دانلود گزارش كارآموزي رشته مهندسي مواد و ريخته گري، در شركت ذوب فلز زنديه .....
اورجينال) روي دكمه زير كليك كنيد و فرم سفارش را پر كنيد طي دو الي سه روز ...

دانلود گزارش كار كارآموزي ترانسفورماتورهاي توزيع.|تک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی, کارآموزی, پایان نامه, مقاله, جزوه, نمونه سوالات,
کارآموزی رشته برق, ک. ... تعداد صفحه: 44 مقدمه : در حالي كه توجه زيادي به واحدهاي
توليد توان الكتريكي و خطوط انتقال انرژي مي‌شود سيستم توزيع انرژي الكتريكي
مورد توجه كمي قرار گرفته است . ... دانلود گزارش کارآموزی گزارش نظارت ساختمان
شركت میعاد.

گزارش كارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان|app

بار دیگر فایلی برتر در مورد گزارش كارآموزی سیستم توزیع برق فولاد
آذربایجانبرای شما نمایش داده می شود. ... برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید ... گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می
یابد در پست 63 ...

ژنراتور هاي مولد برق - سیم پاور

19 ژانويه 2016 ... چنانكه قبلا گفته شد ، توربين هاي بادي مولد برق با يكپارچگي كوچكي ... بدين
ترتيب مثلا د ور توربين بادي 100 دور در دقيقه ، بوسيله جعبه دنده انتقال قـدرت بـه
... برق متناوب را بوسيله ترانسفورماتور پايين آورنده كم كرده و مورد ... توربين هاي
بادي مولد برق منجيل توربين هاي بادي نصب شده در منجيل ساخت شركت ...

گزارش كارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - دانلود فایل های ...

برق كارخانه از طریق پست ۲۳۰ KV شهرستان میانه تامین شده و به ۶۳ KV تبدیل می
گردد و از طریق خط انتقال ۶۳ KV دو مداره به پست ۶۳ KV كارخانه انتقال می یابد در پست
...

مشاغل عمومي و طرح طبقه بندی درماني و رسته بهداشتي 29 اردیبهشت

انتقال،. ترميم. حقوق،. مرخصي،. معذوريت،. ترفيع،. اضافه. كار. و. نظير. آن. با. اطالع
... مشاغل. مورد. نظر. -. تهيه. ضوابط. و. دستورالعمل. هاي. الزم. -. شركت. در. كميسيون. ها. و
..... حسب. مورد. با. تأييد. كميته. اجرايي. طرح. طبقه. بندي. مشاغل. 9. -. مهارت: گزارش
...... توزيع. و. نگهداري. و. بايگاني. كردن. پرونده. ها. و. ساير. اسناد. و. مدارك واحد. مربوطه.

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - گزارش های ...

گزارش های کارآموزی و پروژه های دانشجویی - دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع
برق فولاد ... دیاگرام تک خطی برق کارخانه ۶ ... و حداکثر تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
رسانده می شود و سپس بعد از رسیدن به دمای مورد نظر شمش از کوره خارج می ... بسته از
محصولات بطور منظم به قسمت توزین انتقال داده شده و پس از توزین همزمان توسط
کارگران بطور ...

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان | پایان نامه

فایل پروژه اصلی مقاله ی گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان برای
... و از طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست
63 ... عبارتند از:1- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار
برده مي ... پروژه کارآموزی توزیع برق کارخانه گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق
دانلود ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) - دانلود فایل

16 سپتامبر 2014 ... گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) ... از طریق خط انتقال 63
KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ...

169 - پروژه دات کام

دانلود پروژه طراحی یک سیستم سردخانه 35000 نفری در شهر نی ریز ... ضخامت عايق و
ضریب انتقال حرارت اتاقها ... جامعه مورد مطالعه ما تمام اسب هایی هستند که در 3 روز اول
اردیبهشت در این مجموعه بودند. ... توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان ، در جهت قاب
خمشی ... ___دسته بندی : پایان نامه, رشته مهندسی ICT, رشته مهندسی برق و
الکترونیک.

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ - روزنامه مناقصه‌ مزایده

6 آگوست 2015 ... ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳــﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺮﺧﻲ ﺑﻮﺩﻥ. ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﺎ، ﮔﻔﺖ: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ... ﻧﻔﻊ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ... ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻱ ﺷﻔﻖ
ﻧﻴﻮﺯ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ ..... ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ...... ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ–ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 37ﻭ39- ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ–ﺍﻣﻮﺭ ...

دانلود پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی سازمان ... - پروژه دانشجویی

دانلود پایان نامه بررسی تاسیسات الکتریکی سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
تهران. ... دانلود تحقیق در مورد “ادبیات و تصویر سازی کتاب کودک” ... هر دو استاندارد
در حال حاضر هماهنگ شده و در HD 384 مجتمع شده اند . ... توزیع; منبع توان UPS اضطراری
; منبع توان ایمنی; محاسبه تجهیزات انتقال; دستگاه .... گزارش كارآموزي شركت شهد
ايران

بي كران دريا

25 نوامبر 2017 ... -فايل گزارش كارآموزي در شركت بازرسي پارت گستر جوش .... -دانلود گزارش كارآموزي
برق صنعتي بررسي شبكه‌هاي انتقال توزيع درشهرك صنعتي -كامل و جامع ... -دانلود
پاورپوينت بررسي توليد پروتئين تك ياخته - خريد آنلاين و دريافت .... خواص
مكانيكي نوارهاي كامپوزيت B4C-AA2024 مهيا شده توسط نورد پودر نيمه جامد

گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

گزارش كارآموزي برق شركت هپكو اراك ... دانلود مبانی نظری و سوابق تحقیقاتی اهمال
کاری تحصیلی (فصل2) ... تحقیق و مقاله ای در مورد کاشت ،داشت و برداشت جو ...
دياگرام تك خطي برق كارخانه 6 .... زدن انجام مي شود سپس هر بسته از محصولات بطور
منظم به قسمت توزين انتقال داده شده و پس از توزين همزمان توسط كارگران بطور دستي
پلاك هايي ...

ژنراتور هاي مولد برق - سیم پاور

19 ژانويه 2016 ... چنانكه قبلا گفته شد ، توربين هاي بادي مولد برق با يكپارچگي كوچكي ... بدين
ترتيب مثلا د ور توربين بادي 100 دور در دقيقه ، بوسيله جعبه دنده انتقال قـدرت بـه
... برق متناوب را بوسيله ترانسفورماتور پايين آورنده كم كرده و مورد ... توربين هاي
بادي مولد برق منجيل توربين هاي بادي نصب شده در منجيل ساخت شركت ...

حفاظت - مرجع دانلود پروژه و پايان نامه هاي دانشجويي

5 مه 2017 ... دانلود رايگان گزارش كارآموزي بررسي و نحوه عملكرد تجهيزات پزشكي .... بنابراين
مزايا استفاده از نور براي انتقال سيگنال در ايزولاسيون ... چوب ها از نقطه نظر بافت
به دو دسته تقسيم ميشوند .... پرايمر و نوار سرد مورد استفاده در شركت ملي گاز ....
توزيع برق و معرفي دستگاههاي مختلف مورد استفاده در آن خواهيم پرداخت .

مشاغل عمومي و طرح طبقه بندی درماني و رسته بهداشتي 29 اردیبهشت

انتقال،. ترميم. حقوق،. مرخصي،. معذوريت،. ترفيع،. اضافه. كار. و. نظير. آن. با. اطالع
... مشاغل. مورد. نظر. -. تهيه. ضوابط. و. دستورالعمل. هاي. الزم. -. شركت. در. كميسيون. ها. و
..... حسب. مورد. با. تأييد. كميته. اجرايي. طرح. طبقه. بندي. مشاغل. 9. -. مهارت: گزارش
...... توزيع. و. نگهداري. و. بايگاني. كردن. پرونده. ها. و. ساير. اسناد. و. مدارك واحد. مربوطه.

اپتيك نماي

9 جولای 2016 ... -دانلود پاورپوينت رفتار سازماني در سطح جهاني ( فصل دوم كتاب تك جلدي ... بين
يادگيري سازماني با كارآفريني سازماني در كارخانجات نورد و لوله صفا ... -گزارش
كاراموزي تابلوهاي برق شركت آريان فولاد بوئين زهرا .... -بهينه سازي تقاضا تحت
رتبه بندي در سيستم هاي توزيع شده ..... -مقاله انتقال داده در مخابرات سيار

عنوان درس: خواص مكانيكي مواد - دانشکده مهندسی و علم مواد

دروس اختیاری به دانشجو امکان آموزش و یادگیری در زمینه های مورد علاقه یا نیاز را می دهد.
.... 3. اصول انجماد و ریخته گری. 24. پروژه. 3. گذراندن 100 واحد. 25. کارآموزی. 0 ...
پدیده های انتقال و مبانی مهندسی برق. 14 .... 6- توزيع تنش و كرنش در بارگذاري محوري
، معرفی تمركز تنش در بارگذاري ..... 7-2 رسانايي گرما در حالت پايا در دو بعد، عامل
شكل.

پروژه , مقاله, کارآموزی, پایان نامه,کتاب وجزوه - مهندسی برق - BLOGFA

مهندسی برق - پروژه , مقاله, کارآموزی, پایان نامه,کتاب وجزوه. ... دانلود مقالات رشته برق
4. این مجموعه در ... متداول و معرفی تکنیک جدید Sing-Around همراه با تبیین روابط و
پردازش سیگنال ذیربط در خصوص اندازه گیری دقیق سرعت سیالات تک فاز ... 7
کلیاتی در مورد توربین گازی ... 103 برسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های
هوایی

حفاظت - مرجع دانلود پروژه و پايان نامه هاي دانشجويي

5 مه 2017 ... دانلود رايگان گزارش كارآموزي بررسي و نحوه عملكرد تجهيزات پزشكي .... بنابراين
مزايا استفاده از نور براي انتقال سيگنال در ايزولاسيون ... چوب ها از نقطه نظر بافت
به دو دسته تقسيم ميشوند .... پرايمر و نوار سرد مورد استفاده در شركت ملي گاز ....
توزيع برق و معرفي دستگاههاي مختلف مورد استفاده در آن خواهيم پرداخت .

هارموني باران

23 نوامبر 2017 ... آموزش تصويري بافتني دوميل شماره دو- جديد و داراي گارانتي ..... دانلود گزارش
كارآموزي انتقال و توزيع برق در شركت توزيع برق – خريد آنلاين و ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

18 فوریه 2018 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت http://s25.55s.ir اقدام کنید. ... تبدیل می گردد و از
طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

دانلود گزارش كار كارآموزي ترانسفورماتورهاي توزيع.|تک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی, کارآموزی, پایان نامه, مقاله, جزوه, نمونه سوالات,
کارآموزی رشته برق, ک. ... تعداد صفحه: 44 مقدمه : در حالي كه توجه زيادي به واحدهاي
توليد توان الكتريكي و خطوط انتقال انرژي مي‌شود سيستم توزيع انرژي الكتريكي
مورد توجه كمي قرار گرفته است . ... دانلود گزارش کارآموزی گزارش نظارت ساختمان
شركت میعاد.

گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

گزارش كارآموزي برق شركت هپكو اراك ... دانلود مبانی نظری و سوابق تحقیقاتی اهمال
کاری تحصیلی (فصل2) ... تحقیق و مقاله ای در مورد کاشت ،داشت و برداشت جو ...
دياگرام تك خطي برق كارخانه 6 .... زدن انجام مي شود سپس هر بسته از محصولات بطور
منظم به قسمت توزين انتقال داده شده و پس از توزين همزمان توسط كارگران بطور دستي
پلاك هايي ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

23 ا کتبر 2017 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت 2sdownload.ir اقدام کنید. ... می گردد و از طریق
خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

عنوان درس: خواص مكانيكي مواد - دانشکده مهندسی و علم مواد

دروس اختیاری به دانشجو امکان آموزش و یادگیری در زمینه های مورد علاقه یا نیاز را می دهد.
.... 3. اصول انجماد و ریخته گری. 24. پروژه. 3. گذراندن 100 واحد. 25. کارآموزی. 0 ...
پدیده های انتقال و مبانی مهندسی برق. 14 .... 6- توزيع تنش و كرنش در بارگذاري محوري
، معرفی تمركز تنش در بارگذاري ..... 7-2 رسانايي گرما در حالت پايا در دو بعد، عامل
شكل.

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) - دانلود فایل

16 سپتامبر 2014 ... گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق (فولاد آذربایجان میانه) ... از طریق خط انتقال 63
KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ...

برترین فایل پروژه کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core | snn695

21 جولای 2018 ... برترین فایل پروژه کارآموزی شبكه كردن لینوكسFedora core on ... دریافت فایل
پروژه شبكه توزیع و انتقال برق تا مصرف – پرداخت و دانلود آنی ...

آموزش طراحی وب و برق - زبان فنی

استاندارد توزیع (3) ... حریم خطوط انتقال (3) .... رله دیجیتالی, گزارش کار آموزی برق
قدرت PDF, دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر ... امروز زبان فنی تک
صفحه ای در مورد مقره ها برای شما آماده کردیم. ... برچست ها : پروژه رایگان زبان فنی,
مقاله لاتین زبان فنی,زبان فنی لاتین,مقاله برق,زبان ... برای دانلود به ادامه مطلب
مراجعه گردد.

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

23 ا کتبر 2017 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت 2sdownload.ir اقدام کنید. ... می گردد و از طریق
خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

دانلود گزارش كارآموزي پالايشگاه گاز - بهترين و سريعترين مرجع دانلود ...

14 دسامبر 2016 ... بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه - ... در اين مقاله ما در مورد
پروژه اي به نام webtango صحبت مي كنيم. ... دانلود پروژه مدار فرمان بي سيم (Plc
wireless) رشته برق ... تغيير نام شركت ... مي توان با استفاده از نور براي انتقال
اطلاعات در سطح صنعتي استفاده نمود كه ... زير برنامه دو (READ_VALUE).

بي كران دريا

25 نوامبر 2017 ... -فايل گزارش كارآموزي در شركت بازرسي پارت گستر جوش .... -دانلود گزارش كارآموزي
برق صنعتي بررسي شبكه‌هاي انتقال توزيع درشهرك صنعتي -كامل و جامع ... -دانلود
پاورپوينت بررسي توليد پروتئين تك ياخته - خريد آنلاين و دريافت .... خواص
مكانيكي نوارهاي كامپوزيت B4C-AA2024 مهيا شده توسط نورد پودر نيمه جامد

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

23 ا کتبر 2017 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت 2sdownload.ir اقدام کنید. ... می گردد و از طریق
خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

پروژه , مقاله, کارآموزی, پایان نامه,کتاب وجزوه - مهندسی برق - BLOGFA

مهندسی برق - پروژه , مقاله, کارآموزی, پایان نامه,کتاب وجزوه. ... دانلود مقالات رشته برق
4. این مجموعه در ... متداول و معرفی تکنیک جدید Sing-Around همراه با تبیین روابط و
پردازش سیگنال ذیربط در خصوص اندازه گیری دقیق سرعت سیالات تک فاز ... 7
کلیاتی در مورد توربین گازی ... 103 برسی سیستم های انتقال و توزیع شبکه های
هوایی

ukt794 | مقاله کارآموزی

مقاله کارآموزی on ukt794. ... در این پروژه در مورد نقش توان راكتیو در شبكه های انتقال
و فوق توزیع بحث شده است و شامل 6 فصل (این پروژه ... دسته بندی, برق، الکترونیک
، مخابرات ... دانلود (مقاله بررسی گچبری خانه های كاشان در دوره قاجار) ... دانلود فایل
کامل گزارش كارآموزی مهندسی برق و الکترونیک ، محل كارآموزی : شركت سایپا،مدیریت
...

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - گزارش های ...

گزارش های کارآموزی و پروژه های دانشجویی - دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع
برق فولاد ... دیاگرام تک خطی برق کارخانه ۶ ... و حداکثر تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
رسانده می شود و سپس بعد از رسیدن به دمای مورد نظر شمش از کوره خارج می ... بسته از
محصولات بطور منظم به قسمت توزین انتقال داده شده و پس از توزین همزمان توسط
کارگران بطور ...

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان محل كارآموزي ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته برق سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان محل ... و از
طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست 63 KV
ولتاژ ... 1- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود
. ... گزارش کارآموزی توليد كنسرو رب گوجه فرنگي شركت صنايع غذايي گلستان
عصاره.

گزارش كارآموزي سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان

دانلود کارآموزی ساختمان های بتن آرمه و توضیحاتی مختصر در مورد نحوه اجرای آن ... و از
طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست 63 KV
...

دانلود گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - یونی سلس

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان. ... 63 KV تبديل مي گردد
و از طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست ...
مبدل فركانسي براي دورهاي متغير مانند رولرهاي خروجي خط نورد و موتورهاي جرثقيل ها و .

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد ... - بهترین های روز

7 دسامبر 2017 ... دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان 1- موتورهاي DC تحريك ...
1- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود . ... براي
تغذيه موتورهاي DC از ترانسهاي دو خروجي كه ولتاژ 6.6 KV را به ولتاژ ... بعد از آنجا به
واحد بسته بندي انتقال يافته و محصول بدست آمده بسته بندي مي ...

سایت تخصصی برق قدرت - کتابهای برق(تخصصی-عمومی)

19 فوریه 2013 ... دانلود کتاب الکترونیک قدرت 1 برای کنکور دکترا برق قدرت .... یک کتاب کامل از
درس مبانی مخابرات برای شما آماده کرده ایم که 580 صفحه است و تک تک مباحث
بصورت کامل به .... دانلود گزارش کار آموزی تجهیزات مورد استفاده در پستهای فشار
قوی ... این توصیف اهمیت نقش تولید، انتقال و توزیع نیروی برق را بیان می ...

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - مگ ایران

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان ... به پست ۶۳ KV
كارخانه انتقال مي يابد در پست ۶۳ KV ولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به
ولتاژ ۶٫۶ ... ۱- موتورهاي DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي
شود .

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

18 فوریه 2018 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت http://s25.55s.ir اقدام کنید. ... تبدیل می گردد و از
طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

بررسی نقش طبقه اقتصادی و اجتماعی بر معیارهای همسرگزینی

گزارش کارآموزی در كارخانه كاشي و سرامیک صبا

خرید فایل برنامه نویسی اندروید

دانلود نقشه GIS نواحی خدماتی-تفریحی(هتل,کمپ,موزه....)تهران

نقشه اتوکد استان مازندران

دانلود مقاله شوخ طبعی و حس انسجام در پیش بینی سبک های حل تعارض بین فردی زوجین ناسازگار

انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری 19 ص

رمان غرور و تعصب

دانلود پاورپوینت پروژه آمار دبیرستان در مورد آمار

پاورپوینت کامل و دقیق درس(توحید و سبک زندگی)از دین و زندگی پایه دوازدهم