دانلود رایگان


دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد - دانلود رایگاندانلود رایگان گزارش کاراموزی رایگان شرکت تک نورد شهرکرد انتقال توزیع برق

دانلود رایگان دانلود گزارش کارآموزی توزیع انتقال برق -شرکت تک نورد گزارش کاراموزی توزیع انتقال برق بصورت ورد در 43 صفحه قابل استفاده دانشجویان رشته برق و الکتروتکنیک که دوره کاراموزی خود را در شرکت های توزیع انتقال برق گذزانده اند میباشد
معرفی مکان کارآموزی.. 1
ایمنی در برق: 1
دو مورد از خطرات برق در هنگام کار: 2
تابلوهاي برق: 4
ساخت تابلوهاي برق: 4
نقشه تابلوي برقی: 4
مشخصات تابلوي برقی: 5
مشخصات کنتاکتور: 6
انتخاب کنتاکتور و رله حرارتی: 7
لامپ سیگنال: 8
کاربرد تایمر در صنعت برق: 8
نکاتی در مورد فیوزها: 9
انواع فیوز برحسب ولتاژ و نوع ساختمان قطع کننده شان: 10
1-فیوز حرارتی (ذوب شونده): 10
-2 فیوز حرارتی (بی متال): 10
3-فیوز مغناطیسی: 10
-4 فیوز توان بالا : 11
-5فیوز فشار قوي: 11
مزایاي جریان سه فاز نسبت به تک فاز: 12
انواع اتصال در سیستم سه فازه: 13
مدار فرمان: 14
مدار قدرت: 14
پلاك خوانی.. 14
تعريف پست... 17
انواع پست... 17
براساس نوع عايق.. 17
معايب پستها با عايق گازي.. 17
بر اساس محل احداث و نصب تجهيزات... 18
اجزاء تشکيل دهنده پست... 18
ترانس زمين.. 18
ترانس مصرف داخلي.. 18
سويچگر. 19
ـ تجهيزات سويچگر: 19
ـ جبران کنننده هاي توان راکتيو: 20
انواع راکتور ازنظر شکل عايقي : 20
ساختمان کنترل: 21
ـ باتري خانه: 21
اصول کار ترانسفورمر. 22
تعريف ترانسفورمر. 22
اجزاء ترانسفورمر. 22
انواع اتصال سيم پيچ.. 22
ترانسفورمرهاي پست 63. 22
ترانسفورمر ولتاژ(PT,VT). 24
ترانسفورمر جريان(CT). 24
پارامترهاي اساسي يک CT : 24
حفاظتهاي ترانس.... 25
فيدر. 26
انواع فيدر. 26
زمين کردن.. 27
انواع زمين کردن.. 27
روشهاي زمين کردن.. 28
ـــ زمين کردن بار: 28
ولتاژهاي کمکي.. 28
1ـ ولتاژکمکي (DC 110). 28
2ـ ولتاژکمکي (AC). 28
اندازه گيري.. 29
اينترلاکها و انواع آنها 29
رله و حفاظت... 30
يک سيستم حفاظتي کامل شامل : 31
رله فرکانس.... 34
عملکرد رلهً بوخهلتز. 34
سيستم آلارم. 34
سکسيونر. 35
سکسيونر تيغه اي يا اره اي.. 35
سکسيونر کشويي.. 35
سکسيونر دوراني.. 36
سکسيونر قيچي اي يا پانتوگراف... 36
سکسيونر با قطع زير بار. 36
مدار شکن.. 36
شين وشين بندي.. 37
الف – شين ساده. 38
قطع طولي شين.. 39
ب- شين چندتايي يا مركب... 39
استفاده ازشين كمكي.. 39
شين سه تايي.. 40
مشخصات وطرزانتخاب شين فشارضعيف.... 40
انجام بازديدهاي دوره اي و تعميرات... 40
وظايف اپراتور پست... 41
ساير فعاليت هاي صورت گرفته در طول دوره کارآموزي.. 42
شرکت در جلسات ايمني.. 42
نرم افزار پخش بار SABA... 42

معرفی مکان کارآموزی
کارآموزي اینجانب در شرکت تک نورد که در شهرستان شهرکرد قرار دارد گذرانده شده که کارهاي پیمانکاري را در آن انجام می دهیم. ابتدا نکاتی در مورد ایمنی در برق در سه روز اول کار آموزي توسط سرپرست کارآموز به کارآموز آموزش داده شد. پس از گذراندن دوره ایمنی جهت آشنایی با تابلوهاي برق در یک شرکت ساخت و مونتاژ تابلو آموزش دیده شد که در این گزارش نکاتی در مورد این تابلوها عرض می نمایم. پس از اتمام دوره آشنایی با تابلوهاي برق جهت آموزش پیمانکاري برق در خاموشی هاي اداره برق که توسط مهندس درخواست داده شده بود شرکت کرده و نکات لازم جهت آموزش توسط مهندس ناظر بر خاموشی به کارآموز آموزش داده شد.
ایمنیدربرق:
ایمنی عبارت است از رعایت اصول و مقرراتی که براي رهایی و جلوگیري از شرایط مخاطره آمیز به منظور حفظ نیروي انسانی و تأسیسات، و براي این کار مقررات ایمنی تدوین شده است و حادثه یک واقعه پیش بینی نشده است از مجموعه کارهاي برنامه ریزي شده عدم رعایت مقررات ایمنی باعث آن می شود.
یکی از مواردي که همیشه براي ایمنی مهندسین برق براي شبکه هاي برق و تأسیسات مطرح می شود لوازم ایمنی است. یک مهندس یا تکنسین برق در هنگام کار در بسیاري از موارد با خطراتی مواجه است که مهمترین این خطرات، برق گرفتگی است.
لامپسیگنال:
لامپ کوچکی است با قدرت حدود 5/1 تا 5 ولت که در مدار قدرت بر روي تابلو تا هم عبور جریان و هم سه فاز بودن مدار را نشان دهد تا از خطر ناشی از دو فاز شدن مدار باخبر شویم در مدار فرمان همراه با بوبین کنتاکتور روشن و یا خاموش بودن مدار یا دستگاه را نشان می دهد و در رنگهاي مختلف وجود دارد.
-6 تایمر (زمانی): تایمر هم مانند شستی می تواند به کنتاکتورها فرمان دهد با این فرق که فرمان شستی ها با نیروي مکانیکی است اما تایمر به طور اتوماتیک فرمان می دهد، به طور کلی می توان گفت که تایمر یک شستی اتوماتیک است که هم با AC و هم با DC کار می کند و وسیله براي تنظیم زمان دارد و انواع مختلف دارد.
کاربردتایمردرصنعتبرق:
تایمر در صنعت برق کاربرد بسیاري دارد که ساده ترین آن راه اندازي الکتروموتورهاي سه از به صورت ستاره و مثلث است که به صورت اتوماتیک کار می کند ماشین ها و دستگاههایی که به طور اتوماتیک در زمانهاي مختلف کارهاي متفاوتی را انجام می دهند از تایمر استفاده می شود که کارگر فقط یک دکمه را فشار می دهد و بقیه کارها اتوماتیکی انجام می گیرد.
-7 کلید و سوئیچ: یک شستی که براي قطع و وصل به کنتاکتور فرمان می دهد ولی فرمان این حرکات مکانیکی خود دستگاه است . مثلا باز شدن در یخچال باعث روشن (( لیست سوئیچ )) شدن لامپ آن می شود که براي شستی ها و کلیدهاي بزرگ از واژه استفاده می کنند.
8- ترانس جریان :CT براي اندازه گیري جریان به کار می رود و این اندازه گیري به روش نمونه برداري است. به این طریق که ترانس جریان داراي یک سیم پیچ با هسته آهنی است که از داخل این سیم پیچ سیم حامل جریان عبور می کند و داراي دو سه خروجی Kو L است که این دو سر به یک آمپر متر وصل می شود روي هر CT میزان خطا و نسبت بهره برداري را می نویسند.
-9 فتوسل: وسیله اي است که نسبت به نور حساس بوده و با برخورد شعاع هاي نور به صفحه آن از خود ولتاژي را تولید می کند که این ولتاژ می تواند رله اي را به کار بیاندازد که باعث قطع و یا وصل مدار گردد. که بیشتر در تابلوهایی که براي روشنایی معابر ساخته می شود استفاده می کنند . به این صورت که وقتی هوا روشن است فتوسل ولتاژي را تولید می کند که به رله فرمان قطع مدار می دهد و با تاریک شدن هوا چون نوري به فتوسل نمی رسد ولتاژي تولید نمی شود و درنتیجه فرمان قطع مدار داده نشده و رله وصل شده و چراغها یا موتورها روشن می شوند.
-10 فیوز: مهمترین خطري که در برق دستگاهها و مصرف کننده ها و حتی تأسیسات را تهدید می کند. بالا رفتن جریان (اتصال کوتاه) است. براي جلوگیري از این کار و خطر ناشی از اتصال کوتاه وسیله اي به کار می برند که مدار را در لحظه بالا رفتن جریان قطع می کند که فیوز نام دارد. از فیوز براي حفاظت سیمها و کابلها و دستگاهها اندازه گیري و ترانسفورماتورها در مقابل جریان و بار اضافی استفاده می شود. و در ساخت تابلوهاي برقی این موارد باید رعایت شود. در داخل فیوزها یک سیم با مقطع کوچک است که قادر است جریان مجاز را بدون حرارت و ذوب شدن از خود عبور می دهد ولی وقتی این جریان از حد مجاز بالا رفت این سیم ذوب شده و مدار را قطع می کند.
نکاتیدرموردفیوزها:
-1 لزوم استفاده از فیوزها: سیمها و کابلها بسته به اندازه و محل نصب آنها و درجه حرارت آنها قادرند جریان معینی را بدون خطر از خود عبور دهند که جریان مجاز آنها گویند در صورتی که با اتصال کوتاه و یا غیره این جریان بالا رود باعث ایجاد حرارت و خرابی عایق ها و کابلها و حتی مصرف کننده ها می شود و باعث آتش سوزي هم می شود . بنابراین لزوم یک وسیله حفاظتی آشکار است ولی چون جریان مدار با بارهاي متصل به شبکه معنی پیدا می کند و بنابراین این وسیله نمی تواند مقدار جریان را کم یا زیاد کند و فقط می تواند آن را در صورت افزایش قطع کند.
2- انتخاب فیوز: براي هر انشعابی که از فاز اصلی می گیریم یک فیوز مناسب با جریان عبوري باید درنظر بگیریم براي شبکه هاي ساده می توان از فیوزهاي ذوب شونده استفاده کرد اما در شبکه هاي گسترده و با مصارف صنعتی تنها ذوب شدن فیوز کافی نیست زیرا امکان دو فازه شدن مدار وجود دارد که منجر به سوختن مصرف کننده هاي سه فاز می شود در این صورت باید از فیوزهاي بی کمال و یا مغناطیسی استفاده کرد و این فیوزها را می توان از جدول که قبلاً تهیه شده انتخاب کرد.
-3 فیوز تند کار و کند کار: فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کند فیوزها از نظر قطع مدار به دو دسته تندکار و کندکار تقسیم می شوند. کندکارها جریان را نسبت به تندکارها دیر قطع می کنند فیوزهاي تندکار حدود 5/2 برابر جریان نامی در یک ثانیه قطع می کنند و کندکارها 4 برابر جریان نامی را در یک ثانیه قطع می کنند.
4- فیوز موتورها: همانطور که می دانیم جریان راه اندازي موتورها حدود 3 تا 7 برابر جریان نامی آنهاست که این بیک جریان در لحظه اول و براي مدت کمی اتفاق افتاده و سپس به حالت عادي برمی گردد، بنابراین براي موتورها باید فیوزي انتخاب کنیم که در لحظه اول این بیک را بدون قطع و سوختن تحمل کند که از فیوزهاي کندکار استفاده تقسیم D و C ،B ،A می کنند و این فیوزها بسته به زمان تأخیر قطع مدار به دسته هاي می شوند.
انواعفیوزبرحسبولتاژونوعساختمانقطعکنندهشان: 1-فیوزحرارتی(ذوبشونده):
در فیوز ذوب شونده یک سیم حرارتی وجود دارد که در مسیر راه جریان قرار می دهند که در اثر عبور جریان زیاد گرم شده و در درجه حرارتی معینی ذوب شده و فیوز می سوزد. فیوز سوخته را می توان از پولک نشانه آن تشخیص داد این پولک توسط سیم نازکی محکم شده است . این سیم هنگام ذوب شدن سیم داخل فیوز پاره می شود و پولک توسط نیروي فنر کوچکی که در زیر آن قرار دارد به بیرون پرتاب می گردد و نشان می دهد که فیوز سوخته است . فیوز مدار را نیز باید طوري انتخاب کرد که قبل از اینکه به مقدار ماکزیمم خود برسد مدار را قطع کند تا به دستگاههاي بعد از فیوز آسیبی نرسد و رنگ پولک نشان دهنده جریان اسمی است.
-2فیوزحرارتی(بیمتال):
فیوز حرارتی بی متال براي حفاظت در مقابل بار اضافی مدار را قطع می کند. بی متال در مقابل حرارت ناشی از بار اضافی لحظه اي تغییر شکل داده و باعث قطع مدار می گردد.
3-فیوزمغناطیسی:
این فیوزها نیز تابع شدت جریان هستند. در اثر بروز اضافه جریان میدان مغناطیسی سیم پیچی فیوز قوي شده و براساس خاصیت جذب یک هسته آهنی در مدار، مدار را قطع می کند. در این فیوزها زمان قطع خط را می توان به وسیله فنري تنظیم کرد. در بین فیوزهاي مغناطیسی، فیوز سریع نیز وجود دارد که قطع مدار در زمان تنظیم شده صورت نمی گیرد بلکه فیوز با عبور جریان زیاد از جریان نامی خط مدار را فوراً قطع می کند.
اغلب فیوزهاي مغناطیسی و بی متال را با هم به کار می برند تا مدار (به ویژه الکتروموتورها) را از بار اضافی و جریان زیاد حفاظت کنند. (کلید مینیاتوري، فیوز خودکار، آلفا)
-4فیوزتوانبالا :
در شبکه هاي فشار ضعیف با توان زیاد از فیوزهاي NH استفاده می کنند. این فیوزها داراي دسته اي می باشند که توسط آن، فیوز را در جاي خود قرار داده و یا خارج می کنند و به آن فیوزکش می گویند و در قسمت شهري این فیوزها داخل جعبه تقسیم قرار می گیرند (فیوز کاردي)


کارآموزی رایگان انتقال توزیع برق


توزیع برق


دانلود


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


برق الکترونیک و کامپیوتر - BLOGFA

10 مارس 2011 ... روغن ترانسفورماتور دو وظیفه اساسی بر عهده دارد:اول اینکه بعنوان عایق الکتریکی
... با ولتاژ های بالایی که هم اکنون در شبکه انتقال انرژی صورت می گیرد نیاز به روغن
... ربات های مورد بررسی در این کتاب بیشتر برای مسابقات مین یاب دستی ... دانلود
ایبوک کنترل مدرن دکتر تقی راد+تمرینات و حل آن+پروژه و حل آن.

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ، ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ... ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎر در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘ.
ﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ..... 17. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزه. ﻳﺎ 2. ﻫﻤﺰﻣﺎن. 38. زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ. 2. -. 34. -. 17. ﺳﺎل ﺳﻮم. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ. 39.
ﻛﺎرآﻣﻮزي ... و ﺑﺮﻗ. ﻲ. 2. -. - 34. 17. رﺳﻢ ﻓﻨﻲ و ﻧﻘﺸﻪ. ﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت. 10. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻴﻗﺎﺑﻠ.
ﺖ ..... ﺗﻮزﻳﻊ ﻛ. ﻲ. دو،. ﻳﺗﻮز. ﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐ. هﺮﻴ. ﺗﺼﺎدﻓ .ﻲ. -3. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ. ي. ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. و اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ.

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | BO2FILE

گزارش کاراموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان,کاراموزی بررسی
سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان ... دانلود فایل ... می گردد و از طریق خط انتقال 63
KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می یابد در پست 63 KV ولتاژ از طریق دو
دستگاه ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار برده می
شود .

دانلود گزارش كار كارآموزي ترانسفورماتورهاي توزيع.|تک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی, کارآموزی, پایان نامه, مقاله, جزوه, نمونه سوالات,
کارآموزی رشته برق, ک. ... تعداد صفحه: 44 مقدمه : در حالي كه توجه زيادي به واحدهاي
توليد توان الكتريكي و خطوط انتقال انرژي مي‌شود سيستم توزيع انرژي الكتريكي
مورد توجه كمي قرار گرفته است . ... دانلود گزارش کارآموزی گزارش نظارت ساختمان
شركت میعاد.

دانلود تحقیق گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان|تک ...

دانلود بهترین فایل دانلود تحقیق گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد ...
انتقال مي يابد در پست 63 KV ولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ 6.6
... DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود .2- موتورهاي AC
سه ...

msn554 | تحقیق و مقاله

مشخصا در ورقهای نورد سرد شده به دلیل جهت گیری های مرجح و یا رشته های مکانیکی
ایجاد شده (مانند ... دانلود فایل ( تحقیق عوامل تأثیرگذار در شکل گیری فرم) ... محقق
گرامی،شما با جستجوی گزارش کار آزمایش ژایرسکوپ وارد این صفحه شده اید محصول
دانلودی(گزارش کار ... برترین پکیج پاورپوینت بررسی معماری “های تک” – دانلود
فایل.

okd767 | دانلود مقاله

دانلود مقاله on okd767. ... خرید فایل( گزارش کارآموزی برق صنعتی بررسی شبكه‌های
انتقال توزیع درشهرك صنعتی) · کاملترین فایل پرسشنامه رفتار ... معرفی، تعریف
افعال چند قسمتی، فصل یک: معانی، فصل دو: توضیحات و مثال ها، فصل سه: تمرینات
… ... در این پایان نامه به تفصیل در مورد فساد اداری و مالی در 9 فصل پرداخته شده است.

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - گزارش های ...

گزارش های کارآموزی و پروژه های دانشجویی - دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع
برق فولاد ... دیاگرام تک خطی برق کارخانه ۶ ... و حداکثر تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
رسانده می شود و سپس بعد از رسیدن به دمای مورد نظر شمش از کوره خارج می ... بسته از
محصولات بطور منظم به قسمت توزین انتقال داده شده و پس از توزین همزمان توسط
کارگران بطور ...

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - گزارش های ...

گزارش های کارآموزی و پروژه های دانشجویی - دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع
برق فولاد ... دیاگرام تک خطی برق کارخانه ۶ ... و حداکثر تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
رسانده می شود و سپس بعد از رسیدن به دمای مورد نظر شمش از کوره خارج می ... بسته از
محصولات بطور منظم به قسمت توزین انتقال داده شده و پس از توزین همزمان توسط
کارگران بطور ...

ژنراتور هاي مولد برق - سیم پاور

19 ژانويه 2016 ... چنانكه قبلا گفته شد ، توربين هاي بادي مولد برق با يكپارچگي كوچكي ... بدين
ترتيب مثلا د ور توربين بادي 100 دور در دقيقه ، بوسيله جعبه دنده انتقال قـدرت بـه
... برق متناوب را بوسيله ترانسفورماتور پايين آورنده كم كرده و مورد ... توربين هاي
بادي مولد برق منجيل توربين هاي بادي نصب شده در منجيل ساخت شركت ...

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ، ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ... ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎر در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘ.
ﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ..... 17. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزه. ﻳﺎ 2. ﻫﻤﺰﻣﺎن. 38. زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ. 2. -. 34. -. 17. ﺳﺎل ﺳﻮم. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ. 39.
ﻛﺎرآﻣﻮزي ... و ﺑﺮﻗ. ﻲ. 2. -. - 34. 17. رﺳﻢ ﻓﻨﻲ و ﻧﻘﺸﻪ. ﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت. 10. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻴﻗﺎﺑﻠ.
ﺖ ..... ﺗﻮزﻳﻊ ﻛ. ﻲ. دو،. ﻳﺗﻮز. ﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐ. هﺮﻴ. ﺗﺼﺎدﻓ .ﻲ. -3. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ. ي. ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. و اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ.

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد ...

7 ژانويه 2017 ... مرجع فایل های تخصصی - وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها ...
دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان گزارش ... انتقال
می یابد در پست 63 KV ولتاژ از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور به ...

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - گزارش های ...

گزارش های کارآموزی و پروژه های دانشجویی - دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع
برق فولاد ... دیاگرام تک خطی برق کارخانه ۶ ... و حداکثر تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
رسانده می شود و سپس بعد از رسیدن به دمای مورد نظر شمش از کوره خارج می ... بسته از
محصولات بطور منظم به قسمت توزین انتقال داده شده و پس از توزین همزمان توسط
کارگران بطور ...

گلبرگ نشان

15 آوريل 2017 ... ... خريد فايل( پروژه شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف) · دانلود پايان نامه بررسي
.... دانلود فايل كامل طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي با ....
دانلود گزارش كارآموزي رشته مهندسي مواد و ريخته گري، در شركت ذوب فلز زنديه .....
اورجينال) روي دكمه زير كليك كنيد و فرم سفارش را پر كنيد طي دو الي سه روز ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

23 ا کتبر 2017 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت 2sdownload.ir اقدام کنید. ... می گردد و از طریق
خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد در پست ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

دانلود بیش از ۵۳۰ مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مکانیک – جزوه

30 ژوئن 2015 ... ۳۷٫ مقایسه روش های تطبیق شبکه توزیع مجدد، جاداده شده و ترکیب این دو در حل عددی ...
۴۴٫ محاسبه نیروی جدایش غلتکها در نورد سرد ... ۴۶٫ محاسبه انتقال پذیری جداسازهای
ارتعاشی لاستیکی استوانه ای با ..... از پتانسیل جریان باد دشت کهک قزوین به
منظور احداث نیروگاه برق بادی ..... دانلود پروژه سیستم تعلیق چرخ خودرو ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

18 فوریه 2018 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت http://s25.55s.ir اقدام کنید. ... تبدیل می گردد و از
طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

ایران مقاله - دانلود گزارش کاراموزی برق والکترونیک3

... کارخانه ذوب آهن اصفهان ماشین های نورد 350 · تاسیسات الكتریكی · نیروگاه کارون 3
· سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان · دانلود گزارش کاراموزی برق والکترونیک2.

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان - لینک ...

فایل با عنوان دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان جهت دانلود
موجود ... انتقال می یابد در پست ۶۳ KVولتاژ از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور به
ولتاژ ... ۱- موتورهای DCتحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می
شود .

دانلود گزارش كار كارآموزي ترانسفورماتورهاي توزيع.|تک فایل

دانلود بهترین فایل گزارش کارآموزی, کارآموزی, پایان نامه, مقاله, جزوه, نمونه سوالات,
کارآموزی رشته برق, ک. ... تعداد صفحه: 44 مقدمه : در حالي كه توجه زيادي به واحدهاي
توليد توان الكتريكي و خطوط انتقال انرژي مي‌شود سيستم توزيع انرژي الكتريكي
مورد توجه كمي قرار گرفته است . ... دانلود گزارش کارآموزی گزارش نظارت ساختمان
شركت میعاد.

بانک مقالات تخصیصی آینده سازان - گزارش کار آموزی رشته برق

11 آوريل 2012 ... بانک مقالات تخصیصی آینده سازان - گزارش کار آموزی رشته برق - WWW. ... (2-1
پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس… .... (1انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو
وحریم ایمنی آن ها… ... (3 نقشه تک خطی پست230/63KV تهرانپارس… ..... در آبان ماه
سال 1375 قرارداد خريد تجهيزات خارجي پروژه با شركت ايتاليائي ...

مشاغل عمومي و طرح طبقه بندی درماني و رسته بهداشتي 29 اردیبهشت

انتقال،. ترميم. حقوق،. مرخصي،. معذوريت،. ترفيع،. اضافه. كار. و. نظير. آن. با. اطالع
... مشاغل. مورد. نظر. -. تهيه. ضوابط. و. دستورالعمل. هاي. الزم. -. شركت. در. كميسيون. ها. و
..... حسب. مورد. با. تأييد. كميته. اجرايي. طرح. طبقه. بندي. مشاغل. 9. -. مهارت: گزارش
...... توزيع. و. نگهداري. و. بايگاني. كردن. پرونده. ها. و. ساير. اسناد. و. مدارك واحد. مربوطه.

گلبرگ نشان

15 آوريل 2017 ... ... خريد فايل( پروژه شبكه توزيع و انتقال برق تا مصرف) · دانلود پايان نامه بررسي
.... دانلود فايل كامل طرح بهينه مورد نظر سازه هاي فضا كار با رفتار غير خطي با ....
دانلود گزارش كارآموزي رشته مهندسي مواد و ريخته گري، در شركت ذوب فلز زنديه .....
اورجينال) روي دكمه زير كليك كنيد و فرم سفارش را پر كنيد طي دو الي سه روز ...

کاربرد ادوات facts در سیستم های قدرت همرا با شبیه - دانلود کتاب لک ...

پایان نامه کارشناسی- پروژه کارشناسی. ... ارﺷد ﺑرق ﻗدرت ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﻋﻟﻣﻲ
، ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﻲ و ﭘژوھﺷﻲ اﯾن رﺷﺗﮫ در دو . ﺷﺎﺧﮫ ﺳﯾﺳﺗم .... ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزي و ﻣدل ﺳﺎزي. 3. 8. .... ادوات FACTS
کاربرد‌های گوناگونی را در سیستمهای توزیع و سیستم انتقال ... مدل مورد ..... دانلود
گزارش کارآموزی برق (قدرت)با توجه به کاربرد وسیع ترانسفورماتور در ... دانلود
پایان ...

گزارش پروژه از توپ دستگاه آسیاب - سنگ شکن سنگ شکن

نورد توپ. كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب،… ... HST سری تک سیلندر سنگ شکن
مخروطی… ... برای خرید هر کدام از پروژه و فایل گزارش , آسیاب توپ و گزارش , هزینه
دستگاه استخراج از . ... آسیاب »مکانیسم شکستگی در آسیاب توپ پودر کوارتز چت
با فروش توپ آسیاب مصرف برق ... دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - دانلود کاراموزی
در ,.

مهندسي عمران - دانشگاه اصفهان

ﭘﺮوژه ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ، ﻃﺮح، اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل ... ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻜﺎر در ﺷﺮﻛﺖ. ﻫﺎي. ﭘ.
ﻴﻤﺎﻧﻜﺎري ..... 17. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎزه. ﻳﺎ 2. ﻫﻤﺰﻣﺎن. 38. زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼﻲ. 2. -. 34. -. 17. ﺳﺎل ﺳﻮم. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ. 39.
ﻛﺎرآﻣﻮزي ... و ﺑﺮﻗ. ﻲ. 2. -. - 34. 17. رﺳﻢ ﻓﻨﻲ و ﻧﻘﺸﻪ. ﻛﺸﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و. ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺳﻴﺎﻻت. 10. ﺗﺤﻠ. ﻞﻴ. ﻴﻗﺎﺑﻠ.
ﺖ ..... ﺗﻮزﻳﻊ ﻛ. ﻲ. دو،. ﻳﺗﻮز. ﻊ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐ. هﺮﻴ. ﺗﺼﺎدﻓ .ﻲ. -3. ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ. ي. ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. و اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓ. ﻲ. ،
ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺮﻴﮔ.

کاملترین فایل گزارش کاراموزی نقشه کشی صنعتی در سیستم های ...

10 جولای 2018 ... دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی برق صنعتی بررسی شبكه‌های انتقال ... ،تراشكاری
،جوشكاری در شركت نورد خلیج فارس – دانلود فایل امیدواریم از ...

گزارش كارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان

گزارش کاراموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان کاراموزی بررسی
سیستم توزیع ... پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود. ...
تبدیل می گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می
یابد در پست 63 ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه برای محرك استندهای خط نورد بكار
برده می شود .

گزارش كارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان|app

بار دیگر فایلی برتر در مورد گزارش كارآموزی سیستم توزیع برق فولاد
آذربایجانبرای شما نمایش داده می شود. ... برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک
کنید ... گردد و از طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می
یابد در پست 63 ...

درخشش كم سابقه سنگ نوردان نو جوان و جوان تيم ملي در رقابت هاي قهرماني آ

گزارش برنامه ها، تصاوير و س اير فعاليت هاي ش اخص آن اس تان را به ...
فروشگاه ها و ساير مبادي ورزشي توزيع مي شود. ... در اين مسابقات هر 4 سنگ نورد
شركت كنند در رشته ی سرطناب ... زاده« و »سايه تجلی زاده« هر دو موفق به كسب مدال
برنز شدند. .... انتقال به نس ل های بعدی از وظايف دولت و مردم اس ت، طبق مفاد
قانون برنامه ی چهارم ...

ﺗﺎﻛﺘﻴﻚ ﺯﻧﮕﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﻲ - روزنامه مناقصه‌ مزایده

6 آگوست 2015 ... ﺭﻳﻴﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳــﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺮﺧﻲ ﺑﻮﺩﻥ. ﺍﺭﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﺎ، ﮔﻔﺖ: ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ... ﻧﻔﻊ ﻃﺮﻓﻴــﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ... ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻳﺴﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻱ ﺷﻔﻖ
ﻧﻴﻮﺯ، ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﺯ ..... ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ...... ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ–ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 37ﻭ39- ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ–ﺍﻣﻮﺭ ...

بي كران دريا

25 نوامبر 2017 ... -فايل گزارش كارآموزي در شركت بازرسي پارت گستر جوش .... -دانلود گزارش كارآموزي
برق صنعتي بررسي شبكه‌هاي انتقال توزيع درشهرك صنعتي -كامل و جامع ... -دانلود
پاورپوينت بررسي توليد پروتئين تك ياخته - خريد آنلاين و دريافت .... خواص
مكانيكي نوارهاي كامپوزيت B4C-AA2024 مهيا شده توسط نورد پودر نيمه جامد

درخشش كم سابقه سنگ نوردان نو جوان و جوان تيم ملي در رقابت هاي قهرماني آ

گزارش برنامه ها، تصاوير و س اير فعاليت هاي ش اخص آن اس تان را به ...
فروشگاه ها و ساير مبادي ورزشي توزيع مي شود. ... در اين مسابقات هر 4 سنگ نورد
شركت كنند در رشته ی سرطناب ... زاده« و »سايه تجلی زاده« هر دو موفق به كسب مدال
برنز شدند. .... انتقال به نس ل های بعدی از وظايف دولت و مردم اس ت، طبق مفاد
قانون برنامه ی چهارم ...

مشاغل عمومي و طرح طبقه بندی درماني و رسته بهداشتي 29 اردیبهشت

انتقال،. ترميم. حقوق،. مرخصي،. معذوريت،. ترفيع،. اضافه. كار. و. نظير. آن. با. اطالع
... مشاغل. مورد. نظر. -. تهيه. ضوابط. و. دستورالعمل. هاي. الزم. -. شركت. در. كميسيون. ها. و
..... حسب. مورد. با. تأييد. كميته. اجرايي. طرح. طبقه. بندي. مشاغل. 9. -. مهارت: گزارش
...... توزيع. و. نگهداري. و. بايگاني. كردن. پرونده. ها. و. ساير. اسناد. و. مدارك واحد. مربوطه.

عنوان درس: خواص مكانيكي مواد - دانشکده مهندسی و علم مواد

دروس اختیاری به دانشجو امکان آموزش و یادگیری در زمینه های مورد علاقه یا نیاز را می دهد.
.... 3. اصول انجماد و ریخته گری. 24. پروژه. 3. گذراندن 100 واحد. 25. کارآموزی. 0 ...
پدیده های انتقال و مبانی مهندسی برق. 14 .... 6- توزيع تنش و كرنش در بارگذاري محوري
، معرفی تمركز تنش در بارگذاري ..... 7-2 رسانايي گرما در حالت پايا در دو بعد، عامل
شكل.

مشاغل عمومي و طرح طبقه بندی درماني و رسته بهداشتي 29 اردیبهشت

انتقال،. ترميم. حقوق،. مرخصي،. معذوريت،. ترفيع،. اضافه. كار. و. نظير. آن. با. اطالع
... مشاغل. مورد. نظر. -. تهيه. ضوابط. و. دستورالعمل. هاي. الزم. -. شركت. در. كميسيون. ها. و
..... حسب. مورد. با. تأييد. كميته. اجرايي. طرح. طبقه. بندي. مشاغل. 9. -. مهارت: گزارش
...... توزيع. و. نگهداري. و. بايگاني. كردن. پرونده. ها. و. ساير. اسناد. و. مدارك واحد. مربوطه.

(كنكور آسان است) - اورجينال - پكيج كامل آموزش عكاسي حرفه اي - اورجينال

9 جولای 2018 ... دانلود كاراموزي كمك فنر دو جدارة بي فشار -كامل و جامع ... كاملترين فايل گزارش
كارآموزي نقشه كشي صنعتي ابزار دقيق ،تراشكاري ،جوشكاري در شركت نورد خليج
فارس ... دريافت فايل گزارش كارآموزي انتقال و توزيع برق در شركت توزيع ...

گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان | m

18 فوریه 2018 ... لطفاً ابتدا به دقت مشخصات |گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان| را
بررسی و سپس به دانلود آن از سایت http://s25.55s.ir اقدام کنید. ... تبدیل می گردد و از
طریق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV کارخانه انتقال می یابد ... 1- موتورهای
DC تحریک جداگانه برای محرک استندهای خط نورد بکار برده می شود.

مشاغل عمومي و طرح طبقه بندی درماني و رسته بهداشتي 29 اردیبهشت

انتقال،. ترميم. حقوق،. مرخصي،. معذوريت،. ترفيع،. اضافه. كار. و. نظير. آن. با. اطالع
... مشاغل. مورد. نظر. -. تهيه. ضوابط. و. دستورالعمل. هاي. الزم. -. شركت. در. كميسيون. ها. و
..... حسب. مورد. با. تأييد. كميته. اجرايي. طرح. طبقه. بندي. مشاغل. 9. -. مهارت: گزارش
...... توزيع. و. نگهداري. و. بايگاني. كردن. پرونده. ها. و. ساير. اسناد. و. مدارك واحد. مربوطه.

فالا یو - BLOGFA

گزارش كارآموزی در شركت پولاد سازی در 25 صفحه ور دقابل ویرایش ... پرداخت و دانلود
.... محدوده خدمات این اداره در بخش روشنایی و برق باندهای فرودگاههای كشور می باشد كه ....
این كارخانه دارای سیستم های برقی سه فاز و تك فاز است ، كه هر قسمت آن برای خود به
..... و رشد یاد میدهند و در این انتقال جنبه‌های علمی و تجربی مورد استفاده قرار میگیرند.

دانلود گزارش كارآموزي پالايشگاه گاز - بهترين و سريعترين مرجع دانلود ...

14 دسامبر 2016 ... بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه - ... در اين مقاله ما در مورد
پروژه اي به نام webtango صحبت مي كنيم. ... دانلود پروژه مدار فرمان بي سيم (Plc
wireless) رشته برق ... تغيير نام شركت ... مي توان با استفاده از نور براي انتقال
اطلاعات در سطح صنعتي استفاده نمود كه ... زير برنامه دو (READ_VALUE).

فایل word گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد ...

13 سپتامبر 2017 ... فایل word گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد ... و از طریق خط انتقال
63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال می یابد ... 1- موتورهای DC تحریك جداگانه
برای محرك استندهای خط نورد بكار برده می شود . ... دانلود این فایل ...

Author: admin | ocv589 - ketabsot.ir

21 جولای 2018 ... دانلود علل موثر بر ارزش ویژه برند از دیدگاه خریداران ... ( گزارش کارآموزی بررسی
سیستم تهویه ساختمان مکانیک در شركت پیشتاز قطعه) .... کمر درد 2 · پاورپوینت
کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه ... دریافت فایل تاثیر
جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد – پرداخت و دانلود آنی ...

رُز داک مرجع دانلود تحقیقات علمی و پژوهشی معتبر دانلود پروژه بررسی ...

دانلود پروژه بررسی اثرات هارمونيک های ولتاژ و جريان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
... با محاسبه اندوكتانس و ظرفيت خازني خط انتقال و احتمالاً اندوكتانس بار،مشاهده شد كه
در ... برقراري ارتباط بين دو نيروگاه بادي و خورشيدي و سيستم توزيع . ... مساله
اتصال برق شبكه هاي كشورهاي همسايه مطرح شود بي شك بايد هارمونيكهاي توليد شده مورد
...

دانلود گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - یونی سلس

دانلود گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان. ... 63 KV تبديل مي گردد
و از طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در پست ...
مبدل فركانسي براي دورهاي متغير مانند رولرهاي خروجي خط نورد و موتورهاي جرثقيل ها و .

دانلود فایل کامل گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد ...

7 ژانويه 2017 ... مرجع فایل های تخصصی - وبلاگ برای دسترسی هم وطنان به فایل های مورد نیاز آنها ...
دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم توزیع برق فولاد آذربایجان گزارش ... انتقال
می یابد در پست 63 KV ولتاژ از طریق دو دستگاه ترانسفورماتور به ...

دانلود تحقیق گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان|تک ...

دانلود بهترین فایل دانلود تحقیق گزارش کارآموزی سیستم توزیع برق فولاد ...
انتقال مي يابد در پست 63 KV ولتاژ از طريق دو دستگاه ترانسفورماتور به ولتاژ 6.6
... DC تحريك جداگانه براي محرك استندهاي خط نورد بكار برده مي شود .2- موتورهاي AC
سه ...

ژنراتور هاي مولد برق - سیم پاور

19 ژانويه 2016 ... چنانكه قبلا گفته شد ، توربين هاي بادي مولد برق با يكپارچگي كوچكي ... بدين
ترتيب مثلا د ور توربين بادي 100 دور در دقيقه ، بوسيله جعبه دنده انتقال قـدرت بـه
... برق متناوب را بوسيله ترانسفورماتور پايين آورنده كم كرده و مورد ... توربين هاي
بادي مولد برق منجيل توربين هاي بادي نصب شده در منجيل ساخت شركت ...

دانلود مقاله گزارش كارآموزی سيستم توزيع برق فولاد آذربايجان - chelme

مقدمه برق كارخانه از طريق پست 230 KV شهرستان ميانه تامين شده و به 63 KV تبديل
مي گردد و از طريق خط انتقال 63 KV دو مداره به پست 63 KV كارخانه انتقال مي يابد در ...

گزارش پروژه از توپ دستگاه آسیاب - سنگ شکن سنگ شکن

نورد توپ. كوبي اولیه برای مرحله خوب مخرب،… ... HST سری تک سیلندر سنگ شکن
مخروطی… ... برای خرید هر کدام از پروژه و فایل گزارش , آسیاب توپ و گزارش , هزینه
دستگاه استخراج از . ... آسیاب »مکانیسم شکستگی در آسیاب توپ پودر کوارتز چت
با فروش توپ آسیاب مصرف برق ... دانلود گزارش کار آموزی و کارورزی - دانلود کاراموزی
در ,.

فرمول تولید محلول دی اسکیلر یا رسوب زدا

طرح درس علوم پایه سوم ابتدایی سال تحصیلی 96-95

پروژه آماده طراحی مرغک دستگاه تراش با سالیدورک

تحقیق زندگی نامه فتحعلی شاه

فایل فلش هواوی honor 3c H30-u10

نمونه اجرا شده آزمون رورشاخ (5 نمونه گزارش + کارتهای آزمون رورشاخ + راهنمای نمره گذاری و تفسیر رورشاخ)

کارت ویزیت ایرانی و لایه باز برای آتلیه

تحقیق اختلالات خلقی و درمان آنها ،33 صفحه،docx،

دانلود پاورپوینت راهنمای نظارت برسامانه های تأمین آب آشامیدنی - 154 اسلاید

پاورپوینت کلیات بودجه و بوجه ریزی-26 اسلاید