دانلود فایل


تحقیق دهستان زريبار - دانلود فایلدانلود فایل در کشورهایی مانند ایران که بخش زیادی از جمعیت آن در روستاها متمرکز شده اند, اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با توجه به توانهای طبیعی مناطق روس

دانلود فایل تحقیق دهستان زريبار دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، دهستان زريبار
بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :
در كشورهايي مانند ايران كه بخش زيادي از جمعيت آن در روستاها متمركز شده اند، اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي با توجه به توانهاي طبيعي مناطق روستايي ضروري به نظر مي رسد، چرا كه با ورود اين بخش از جامعه به چرخه توليد شرايط براي رشد موزون و همه جانبه اقتصاد كشور مساعد مي گردد. تغيير شيوه هاي بهره برداري سنتي از منابع موجود يا به عبارتي مكانيزه كردن شيوه هاي توليد، صرفه اقتصادي بيشتر به همراه داشته و دلبستگي روستاييان را به ماندن در روستا بيشتر خواهد نمود. در واقع اجراي هرگونه برنامه اي بدون توجه به مشكل بيكاري و ميزان درآمد روستاييان با موفقيت همراه نخواهد بود. بنابراين لازم است، قبل از اجراي هر برنامه اي توانهاي محيطي روستا در رابطه با ميران جمعيت اين مناطق بررسي گردد. ومتناسب با جمعيت شاغل و بيكار در رابطه با توانهاي موجود، برنامه ريزي گردد.
دهستان زريبار يكي از دهستانهاي بخش مركزي شهرستان مريوان است كه با داشتن 13 روستا و شرايط طبيعي و انساني مناسب، زمينه بسيار مستعدي را براي توسعه اقتصادي دارا مي باشد. خاك هاي حاصلخيز، شرايط اقليمي مناسب، وجود آب كافي و همچنين نيروي انساني كافي امكان توسعه اقتصادي بويژه توسعه بخش كشاورزي را فراهم نموده است 0
متأسفانه باوجود فراهم بودن چنين شرايطي، بدليل حاكم بودن ديدگاه هاي سنتي در بهره برداري از منابع موجود، معضل بيكاري و مهاجرت روستاييان به شهرمريوان همچنان به قوت خود باقي است. بنابراين ريشه يابي اين مسائل معرفي توانها و پتانسيل هاي موجود منطقه زمينه تحقيق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمنديهاي موجود دهستان در حيات اقتصادي و توسعه اقتصادروستايي دهستان شناخته شود.
2-1- طرح مسأله
مهمترين ركن اقتصاد روستا كشاورزي است. در كشورهايي كه درصد قابل توجهي از جمعيت در روستا ها ساكن هستند توجه به اين بخش ( كشاورزي ) ضروري است. كشاورزي معمولاً بخش اصلي در اقتصاد كشورهاي در حال توسعه است. بطوريكه بين 45 %تا 90% كل محصول و 60% تا 90% كل اشتغال را در برمي گيرد.از اين رو توسعه اقتصادي در اين كشورها ارتباط نزديك با توسعه اقتصاد كشاورزي آنها دارد.
يكي از ويژگيهاي بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه، از جمله ايران كارايي پايين آن است. علت پايــين بودن كارايي در اين كشورها، فشار زياد بر زمين، كاربرد تكنولوژي عقب مانده . پس انداز كم و در نتيجه سرمايه گذاري كم مي باشد (آسايش 1347، ص111).
دهستان زريبار با وجود داشتن توانهاي محيطي بيشمار متأسفانه همچنان با مشكل بيكاري درآمد پايين و مهاجر ت بي رويه روستاييان به شهر دست به گريبان است. شيوه هاي سنتي كشت، و كاربرد تكنولوژي هاي غيرمدرن سبب شده است كه كشاورزي منطقه جوابگوي نيازهاي معيشتي ساكنان منطقه نباشد و درنتيجه مهاجرت به شهر ها همچنان ادامه داشته باشد. تكرار اين روند خالي شدن روستاها را از سكنه باعث خواهد شد ومتعاقباً رشد ناموزون جمعيت شهري را به دنبال دارد. درياچه زريبار به عنوان بخشي از دهستان زريبار و به عنوان يكي از زمينه هاي اشتغال زايي متأسفانه به طور مقبول مورد بهره برداري قرار نگرفته است. توسعه شيلات به لطف وجود درياچه زريبار مي تواند تأمين كننده بخش عمده اي از نيازهاي معيشتي دهستان زريبار باشد. از لطف ديگر وجود جاذبه هاي توريستي و سياحتي، امكان ايجاد تأسيساتي در اطراف درياچه، به ويژه براي تعدادي از روستاهاي دهستان كه در مجاورت درياچه واقع شده اند فراهم كرده است كه اين امر مي تواند دهستان يادشده را در جهت توسعه اقتصادي به حركت در آورد. بنابراين با توجه به مسائل ياد شده سوالاتي به شرح زير قابل طرح است.
1-آياشرايط منطقه براي توسعه بخش كشاورزي جهت ممانعت مهاجرت روستاييان به شهر مناسب است ؟
2-آياايجاد يك بازارهفتگي در دهستان زريبار لازم است ؟
3- آياجاذبه هاي توريستي دهستان نقشي در توسعه روستايي منطقه مي تواند داشته باشد؟
3-1- فرضيه ها
فرضيه عبارتند است از يك ايدة غيرقطعي و آزمايش با حدسي زيركانه كه براي نتيجه تحقيق مي زنيم و پيشنهادي است كه در محك آزمايش علمي سنجيده مي شود
(نبوي، 1365).
هدف اصلي اين تحقيق تعيين اثرات توسعه كشاورزي و توريسم دراقتصادروستايي است. از اين جهت نگارنده سعي مي كند تادرمقوله اصلي به فرضيه هاي زيرپاسخ دهد.
1- به نظر مي رسد با توسعه اقتصاد روستايي، روند مهاجرت روستاييان اين منطقه به شهركندتر شود ودرنتيجه از رشد ناموزون جمعيت شهري جلوگيري شود.
2- باتوجه به توليدات منطقه ( از نظركشاورزي، دامداري ) ايجاد يك بازار هفتگي دراين دهستان ضروري بنظر مي رسد.
3- به نظر مي رسد باتوجه به طبيعت بكر، وجود درياچه زريبار، وساير توانهاي توريستي و سياحتي منطقه در صورت توسعه صنعت توريسم زمينه اشتغال براي روستاييان بيش از پيش فراهم خواهد شد.
4-1- اهداف تحقيق
دهستان زريبار در يك قلمرو جغرافيايي مناسب ودر مستعد ترين نقاط از لحاظ منابع طبيعي به ويژه آب و زمين واقع شده است. يعني در منطقه اي كه بهره برداري از آب آسان و به زير كشت درآوردن زمينها سهل است داراي استعدادهاي زيادي در زمينه كشاورزي، توريسم مي باشد. در صورت وجود مطالعه و برنامه ريزي درست و اصولي جهت استفاده بهينه از اين منابع بسياري از مشكلات موجود دهستان زريبار مرتفع خواهد گرديد. بنابراين برنامه ريزي اصولي قبل از هر چيز در گرو شناسايي، مطالعه و نهايتاً برنامه ريزي هدفمند است كه موجب ريشه كن كردن فقر، گرسنگي، ايجاد رفاه ساكنان روستا و حفظ محيط زيست روستاها، گردد.
در اين رساله قصد بر اين است كه توانهاي محيطي اين دهستان از يك طرف معرفي كرد و از طرف ديگر موانع و مشكلاتي كه در سرراه توسعه اقتصادي اين دهستان واقع شده تبين گردد سپس، با ارائه راه حلهايي نحوه استفاده بهينه و بهره برداري از منابع موجود مشخص شود اهدافي كه به طور كلي مد نظر هستند، عبارتند از:
1- بكار گيري حداكثر منابع و استفاده بهينه از ظرفيتهاي توليدي به طوري كه حداكثر بازده حاصل شود.
2- رسيدن به رفاه اجتماعي و اقتصادي بدون تخريب محيط طبيعي و آرام روستا.
3- بررسي مسائل و مشكلات توليد و عرضه محصولات كشاورزي و دامداري.
4- عرضه نمودن رهنمودها يي جهت دستگاههاي اجرائي كه در ارتباط با توسعه مناطق روستايي هستند.
5- پيشنهاد استفاده از بذرهاي اصلاح شده به منظور بهره برداري بيشتر در واحد سطح.
6- بررسي امكان ايجاد يك بازار هفتگي براي عرضه مستقيم محصولات كشاورزي با قيمت مناسب.
7- ارائه راه حلهايي به منظور جلو گيري از مهاجرت بي رويه روستاييان و يا حداقل كاهش روندآن.
8- معرفي نمودن جاذبه هاي سياحتي، توريستي دهستان با توجه به وجود درياچه زريبار و منابع طبيعي گسترده و غني مانند رودخانه ها، جنگل، مراتع و… .
9- توسعه مكانيزاسيون و به كار گيري روشها ي نوين درامور كشاورزي منطقه.
10- معرفي تنگناها و محدود يتهاي محيطي، اجتماعي و اقتصادي در امر توسعه اقتصاد روستايي.
5-1- مراحل تحقيق
در انجام تحقيق حاضر مفاهيم توسعه و توسعه روستايي و توسعه اقتصادي روستايي به تفصيل مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته، سپس شاخص هاي توسعه روستايي در رابطه با دهستان زريبار مطالعه شده است.
1-ابتدا به مطالعه مباني، نظري و بررسي شاخص ها ي توسعه روستايي، اقدام به جمع آوري اطلاعات شده است. در اين مطالعه علاوه بر مطالعه كتابخانه اي، از تمامي روستاهاي دهستان بازديد به عمل آمده است و ويژگيهاي طبيعي و انساني دهستان و نحوه توزيع خدمات روستايي مورد بررسي قرارگرفته است.
2-دراين مرحله اطلاعات گرد آوري شده از طرق فوق الذكر، دسته بندي گرديده است و هركدام درجاي خود تحليل و تبين گرديده است.
3- دراين مرحله اطلاعاتي گردآوري شده تجزيه و تحليل گرديده است ونتايج حاصله درقالب نقشه، نمو دار و تحليل ارائه گرديده است.
6-1- مسائل و مشكلات تحقيق
تحقيق حاضر همچون ساير پژوهشهاي دانشگاهي با مسائل و مشكلات زيادي همراه بوده است. يكي از مشكلات اساسي، عدم دسترسي به آمار و اطلاعات موثق بود. متاسفانه براي بدست آوردن چنين آمارهايي محققين با موانع زيادي روبرو هستند طبيعتاً گرفتن نتايج درست و ارائه تحليهاي دقيق نيازمند استفاده از آمار و اطلاعات دقيق است. بدست آوردن آمار و اطلاعات اغلب بسيار وقت گير بوده و در بسياري از مواقع با موفقيت همراه نيست بنابراين در اين ميان علاوه برصرف هزينه، بيشتر وقت محققين به هدر مي رود. رساله حاضر نيز از اين قاعده مستثني نبوده ودر بسيار ي موارد كوشش براي بدست آوردن آمار و اطلاعات با موافقيت همراه نبوده است اما با اين حال و با وجود تمام اين كاستي ها سعي شده است كه تحليلي درست و نزديك به واقعيت در مورد شرايط طبيعي و انساني دهستان زريبار صورت گيرد، تا با تكيه بر اين تحليلها گامي و لو اندك در جهت توسعه اقتصادي اين دهستان برداشته شود ...

بــانک جامع تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 110
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.
کـلمـات کـلـیـدی : ,دهستان زريبار, تحقیق در مورد دهستان زريبار, دانلود تحقیق دهستان زريبار, دانلود رایگان تحقیق دهستان زريبار, پروژه دهستان زريبار, مقاله دهستان زريبار, مقاله در مورد دهستان زريبار, پروژه در مورد دهستان زريبار, پایان نامه دهستان زريبار, تحقیق آماده در مورد دهستان زريبار, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته جغرافیا , power point , فرمت ورد , تحقیق آماده جغرافیا در مورد دهستان زريبار, تحقیق دانش آموزی دهستان زريبار, تحقیق کلاسی آماده دهستان زريبار, تحقیق درباره دهستان زريبار, تحقیق رایگان دهستان زريبار, پاورپوینت دهستان زريبار, تحقیق در رابطه با دهستان زريبار, تحقیق راجب دهستان زريبار, پروژه درباره دهستان زريبار, دانلود پاورپوینت آماده دهستان زريبار, مقاله در مورد دهستان زريبار, مقاله درباره دهستان زريبار,دانلود تحقیق دانش آموزی , تحقیق با موضوع دهستان زريبار, تحقیق دانش آموزی در مورد دهستان زريبار, تحقیق آماده دهستان زريبار, درس جغرافیا , دانلود رایگان تحقیق در مورد دهستان زريبار


دهستان زریبار


تحقیق در مورد دهستان زریبار


دانلود تحقیق دهستان زریبار


دانلود رایگان تحقیق دهستان زریبار


پروژه دهستان زریبار


مقاله دهستان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مریوان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دهستان زریوار; دهستان سرکل; دهستان کوماسی ... مریوان به دلیل قرار گرفتن در کنار
دریاچهٔ زریبار، اورامان و طبیعت زیبای منطقه و هم‌چنین ترانزیت و واردات کالا ...... بر
اساس تحقیقات به عمل آمده ۵ گونه «فیتوپلانکتون گیاهی» و ۱۷ گونه «ژئوپلانکتون
...

بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار-فایل 164

30 دسامبر 2017 ... ارزان ترین قیمت بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار فروش اینترنتی مقالات با
عنوان بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار به صورت آنلاین.

خرید فایل( دهستان زریبار) | fvr295

28 جولای 2018 ... خرید فایل( دهستان زریبار) on fvr295 | دوست عزیز سلام. ... با سلام،محصول دانلودی +{{
تحقیق تجزيه و تحليل جريان منابع در شرکت توسعه و عمران ...

بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار – ابرفروشگاه فایل های اورجینال

8 دسامبر 2017 ... بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار. بررسی وضعیت روستای دهستان ... LIMAN
در تحقیق و پژوهش هبلکس یا بتن سبک چیست؟، 90 صفحه،docx ...

اشتغال و بیکاری 24 ص – روانشناسی

دهستان زریبار. دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود
پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله ...

تحقیق درباره دهستان زريبار|دهکده فایل و دانلود مستقیم-tft - itcw.ir

نمایش مختصری از فایل با عنوان تحقیق درباره دهستان زريبار.

دهستان زریبار و توسعه روستایی | tvd549 - تحقیق مقاله پژوهش ...

19 مارس 2018 ... دهستان زریبار و توسعه روستایی on tvd549 | با آرزوی بهترینها برای شما عزیزانبا
سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی دهستان ...

شهرستان مریوان - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دهستان‌های این بخش عبارتند از: «دهستان سرکُل به مرکزیت شهر کانی‌دینار، دهستان
کوماسی به مرکزیت روستای پیرخضران و دهستان زریبار به مرکزیت روستای نی» ...

دانلود تحقیق دهستان زريبار - فایل ها - مهدی حميدی شيرازی 4ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد
صفحات: 74 دهستان زريبار 1-1- انگيزة انتخاب موضوع در كشورهايي مانند ايران كه ...

زریبار – بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار – نرم افزار

فنی و مهندسی 1781550 بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار ... کلیات تحقیق 1-
1- مقدمه..3 1-2- بيان مساله...4 1-3- ضرورت انجام تحقيق..6 1-4- چارچوب نظري ...

تحقیق درباره؛ دهستان زريبار - دانلود رایگان

دانلود رایگان دهستان زریبار دانلود رایگان تحقیق درباره؛ دهستان زريبار لینک دانلود
و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ...

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺗﻨﻮﺑﻮﺗﺎﻧﻴﻜﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ زرﻳﻮار ﺷﻬ

8 مارس 2014 ... ﺗﺤﻘﻴﻖ،. ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻓﻠﻮرﻳﺴﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ. ﺻﻮرت. ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و در آن ... ﺗﻔﻲ در ﺑﺨﺶ. ﺟﻨﻮﺑ.
ﻲ ﺣﻮزه ﻳﻌﻨﻲ دﻫﺴﺘﺎن زرﻳﻮار واﻗﻊ ﺷﺪه .اﻧﺪ. ﺳﺎﻛﻨﺎن اﻳﻦ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺮد زﺑﺎن و ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ ...

دانلود: دانلود تحقیق و مقاله دهستان زریبار|یادآموز برتر - nk5.ir

وب سایت دریافت انواع مطالب علمی آموزشی:فایل با عنوان دانلود تحقیق و مقاله دهستان
زریبار.

دانلود تحقیق دهستان زريبار|ppt - ws4.ir

کلمات کلیدی فایل دانلود دهستان زریبار,تحقیق دهستان زریبار,مقاله دهستان زریبار,
دهستان زریبار.

تحقیق دهستان زریبار

15 جولای 2018 ... تحقیق درباره دهستان زریبار. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد
صفحات: 74. دهستان زریبار. 1-1- انگیزه انتخاب موضوع. در کشورهایی ...

ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻜﻮﻫﻲ زاﮔﺮس ي ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻧﺎﭘﺎﻳ

10 سپتامبر 2016 ... ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻫﻬﺎي روﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ..... ﻣﺤﻤﺪي ﻳﮕﺎﻧﻪ. )1386(. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎ. ﻋﻨﻮان
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. ﻣﺆﺛﺮ. در ﻣﻬﺎﺟﺮت. ﻫﺎي ..... ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻫﺴﺘﺎن زرﻳﺒﺎر در. ﻣﺤﺪوده. ي.

بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار – ابرفروشگاه فایل های اورجینال

8 دسامبر 2017 ... بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار. بررسی وضعیت روستای دهستان ... LIMAN
در تحقیق و پژوهش هبلکس یا بتن سبک چیست؟، 90 صفحه،docx ...

جغرافیای انسانی - تعيين مراكز خدمات روستايي در سطح دهستان زريبار

جغرافیای انسانی - تعيين مراكز خدمات روستايي در سطح دهستان زريبار ... هدف اصلي
اين تحقيق ،شناسايي مناسب ترين مكان جهت استقرار مراكز خدماتي مي باشد براي ...

تحقیق درباره دهستان زريبار – دانلود فایلهای ضروری

تحقیق درباره دهستان زريبار که با برچسبهای دانلود دهستان زریبار,تحقیق دهستان
زریبار,مقاله دهستان زریبار,دهستان زریبار مشخص شده است و از دسته بندی عمومی و ...

دانلود دهستان زریبار – خرید آنلاین و دریافت – بیتا مقاله

17 آگوست 2018 ... دانلود دهستان زریبار – خرید آنلاین و دریافت. با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان. با
سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی دهستان ...

زریبار – بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار – نرم افزار

فنی و مهندسی 1781550 بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار ... کلیات تحقیق 1-
1- مقدمه..3 1-2- بيان مساله...4 1-3- ضرورت انجام تحقيق..6 1-4- چارچوب نظري ...

مقاله بررسي نقش شوراها در توسعه روستايي(مطالعه موردي: دهستان ...

27 ژوئن 2018 ... مقاله بررسي نقش شوراها در توسعه روستايي(مطالعه موردي: دهستان زريبار- شهرستان
مريوان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word ...

خرید فایل( دهستان زریبار) | yem243 - atarodekhorasan.ir

28 جولای 2018 ... خرید فایل( دهستان زریبار) on yem243 | دوست عزیز سلام. ... دریافت فایل تحقیق
تجزيه و تحليل جريان منابع در شرکت توسعه و عمران شهرستان ...

دانلود مقاله دهستان زريبار

دهستان زريبار. ۱-۱- انگيزة انتخاب موضوع در كشورهايي مانند ايران كه بخش زيادي از
جمعيت آن در روستاها متمركز شده اند، اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي با توجه به ...

دهستان زریبار

4 آگوست 2017 ... {آرتین دانلود} دهستان زریبار فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد ... منطقه زمینه
تحقیق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمندیهای موجود دهستان در حیات ...

مقاله بررسي نقش شوراها در توسعه روستايي(مطالعه موردي: دهستان ...

27 ژوئن 2018 ... مقاله بررسي نقش شوراها در توسعه روستايي(مطالعه موردي: دهستان زريبار- شهرستان
مريوان) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word ...

بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار-فایل 164

30 دسامبر 2017 ... ارزان ترین قیمت بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار فروش اینترنتی مقالات با
عنوان بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار به صورت آنلاین.

دهستان زریبار - فروشگاه فایل چاره

بنابراین ریشه یابی این مسائل معرفی توانها و پتانسیل های موجود منطقه زمینه
تحقیق حاصل را فراهم نموده است تاتوانمندیهای موجود دهستان در حیات اقتصادی و توسعه
...

بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار-فایل 164

30 دسامبر 2017 ... ارزان ترین قیمت بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار فروش اینترنتی مقالات با
عنوان بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار به صورت آنلاین.

خرید آنلاین دهستان زریبار | nzl503

22 فوریه 2018 ... به سایت خودتان خوش آمدیددوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی
|| دهستان زریبار || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید دانلود مقاله ...

بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار-فایل 164

30 دسامبر 2017 ... ارزان ترین قیمت بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار فروش اینترنتی مقالات با
عنوان بررسی وضعیت روستای دهستان زریبار به صورت آنلاین.

پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ای

مقاله با عنوان تورات

دانلود نقشه اتوکدی بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان-طرح نهایی

کتاب راهنماي تعميرات جرثقيل تادانو مدلGR-700EX-1,GR-700ELX-1

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت در مورد رمز نگاری و رمزگشایی

گزارش کارآموزی تربیت بدنی: بسکتبال (60 صفحه)

تحقیق در مورد شمس تبریزی 41 ص

کپی از نخسه اصلی کتاب کارگاه هنر 1 پیش دانشگاهی

مقاله با عنوان Windows MultiPoint Server