دانلود فایل


پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت با عنوان بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات در قالب ppt, قابل ویرایش و در حجم 63 اسلاید شامل بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی,

دانلود فایل پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات مشخصات فایل:
عنوان: پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 63 اسلاید

فهرست مطالب:
بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی
تاریخچه آفت کش ها
خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل
نامهای مختلف آفت کش ها
نام عمومی (Entry name)
نام تجارتی یا نام فرمولاسیون ( Trade name )
نام شیمیایی
فرمولاسیون آفت کشها
ترکیبات مورد استفاده در فرمولاسیون سموم
مواد فعال کننده
مواد بهبود کننده شرایط سم پاشی
جایگاه مبارزه شیمیایی در مدیریت تلفیقی آفات
روشها، اصول و قواعد خاص کنترل آفات مبتنی بر روش مبارزه شیمیایی
استفاده از آفت کش های انتخابی یا کاربرد انتخابی آفت کشها
عوامل موثر در بازدهی شیمیایی
طبقه بندی سموم
مهمترین صور طبقه بندی سموم
طبقه بندی بر اساس نحوه ورود سم به بدن آفت
سموم گوارشی
سموم تماسی
سموم تدخینی
طبقه بندی سموم بر اساس نحوه حرکت در گیاه
سموم سیستمیک
سموم نفوذی یا نیمه سیستمیک
طبقه بندی سموم بر اساس نحوه ورود به بدن
طبقه بندی سموم بر اساس میزان دوام و پایداری ( طول زمان تجزیه – معمولا ً در خاک )
طبقه بندی سموم از لحاظ نوع موجودات زنده تحت تاثیر
طبقه بندی سموم بر اساس نحوه اثر در بدن موجودات
سموم فیزیکی
سموم پروتوپلاسمی
طبقه بندی سموم بر اساس ساختار شیمیایی
شاخص های زیان بخشی آفت کش ها
دسته بندی آفت کش ها بر اساس سمیت آنها
تصور عامه از سمیت
حداکثر باقیمانده مجاز آفت کش ها (MRL)
اثرات آفت کش ها روی دشمنان طبیعی آفات
سمیت زیر کشنده
اثرات متقابل ویژگی های ذاتی دشمنان طبیعی و آفت کش ها
برخی روشهای دستیابی بر اثر انتخابی حشره کشها بر دشمنان طبیعی
مقاومت آفات به آفت كش ها
مديريت مقاومت به آفت كش ها
برخي سموم جديد و متفاوت
chess ( پي متروزين )
Admiral ( پاير پيروكسي فن )
Dimilin ( ديفلو بنزورون )
Dartone (تفلوبنزورون + فوزالون )
Cascade ( فلوفنوكسورون )
Consult ( هگزافلومورون )
Applaud ( بوپروفزين )
برخی آفت کشهای بیولوژیک ، جدید و ...
آفت کش های بیولوژیک
Bt ( باسیلوس تورینجینسیس )
ورتی مک ( Vertimec )
آبامکتین ( Abamectin ) از گروه آورمکتین ها
حشره کش های اسپینوسین ( اسپینوساد )
وضعيت سموم ثبت شده در کشور
موارد مندرج بر روي برچسبهاي آفت کش ها

توضیحات تکمیلی:
این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان " بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات " می باشد که در حجم 63 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.


پاورپوینت بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات


بروز آفات و الزام مبارزه شیمیایی


تاریخچه آفت کش ها


نامهای مختلف آفت کش ها


فرمولاسیون آفت کش?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات,پاورپوینت جامع و کامل آفت کش ها و
کنترل شیمیایی آفات,پکیج پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات,تحقیق
...

تاثیر آفت کش سایپرمترین بر تخریب بافت آبشش ماهی آفانیوس ...

23 نوامبر 2015 ... ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ اﯾـﻦ. آﻓﺖ. ﮐﺶ. ﻫﺎ .... ﺗﻮاﻧـﺪ. ﺑﻪ.
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ ﺑـﻪ. ﮐﺎر رود. ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻦ.

مقاله بررسی تاثیر آفت کش ها و باقیمانده سموم موجود در محیط زیست ...

آفت کش ها مواد شیمیایی هستند که برای کشتن وکنترل آفات بیماریها علفهای
هرزومیکروبها استفاده میشوند وبیشترین میزان مصرف آن درمحصولات کشاورزی است
تماس ...

های خیار مورد استفاده در واحدهای تولید ساالد شهر اصفهان کش در نمونه ما

مقدمه: آفت کش ها نوعی از ترکیبات شیمیایی هستند که جهت کنترل یا حذف آفات در
سبزیجات به کار می روند. ... نتیجه گیری: آفت کش های دی کلرووس و كلرپیریفوس در
یک سوم از نمونه های خیار مورد بررسی با مقدار بیش از تعیین شده ... دریافت مقاله:
۱۳۹۵.

ارزیابی آگاهی برنجکاران شهرستان ساری از پیامدهای مصرف سموم ...

6 مارس 2017 ... مقاله پژوهشی. : آفت کش های ... همین علت مصرف آفت کش ها و س ایر سموم شیمیایی
بعنوان. یک جزء مهم و ... گزارش ها. کنترل آفات از طریق استفاده گسترده از سموم
شیمیایی در بین ... استفاده کننده از روش مبارزه شیمیایی را بررسی کند.

بررسی مسمومیت با سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران: یک ...

سموم ارگانو فسفره از جمله سموم شیمیایی خطرناک برای سالمت انسان محسوب می ... ها.
91. مقاله معیارهای ر و به مطالعه را واشهند. بر اساا نهاایم مطالعاات. مر ر شده، مسمومیت با
ورکیبات ... یافته است. (1) . حجم باالی سموم مصرفی مانند آفت. کش. ها، مواجهه انسان را
با این ... ایسه با گروه کنترل به طور معنی ..... و دفع آفات بسیار مورد استفاده قرار می
.

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات – بینگ مقاله

بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات,پاورپوینت جامع و کامل آفت کش ها و
کنترل شیمیایی آفات,پکیج پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات,تحقیق
...

بررسی آزمایشگاهی حشره کش میکروبی تولید شده توسط باکتری ...

کش های زیستي، توسط باکتری هایي از جنس باسيلوس توليد مي شوند که در مرحله ی
تشکيل اسپور، اندوتوکسين های پروتئيني کریستاله توليد ... هزینه ی ساالنه
کنترل شيميـایي آفات کشاورزی و حشرات، کـه عـامل ... تاریخ دریافت مقاله: 1391/09/
03 ...

بررسی رابطه میان مصرف سموم آفت کش و اثرات آن بر سلامت کشاورزان ...

مقدمــه: بشر در طول قرنهای متمادی روشهای بسیار مختلفی را جهت کنترل آفاتی که
تامین ... ضرورت انجام مبارزه های منطقی و اصولی علیه آفات، عوامل بیماریزای گیاهی و
علف های هرز ... امروزه تقریباً تمام حشره کش های شیمیایی مصرفی سموم عصبی بوده و
موجب ... ساله بررسی کرد مشخص شده 73 موارد مسمومیت با عوامل آفت کش بعلت
خودکشی، 17 ...

بررسی مسمومیت با سموم ارگانو فسفره در جمعیت انسانی در ایران: یک ...

سموم ارگانو فسفره از جمله سموم شیمیایی خطرناک برای سالمت انسان محسوب می ... ها.
91. مقاله معیارهای ر و به مطالعه را واشهند. بر اساا نهاایم مطالعاات. مر ر شده، مسمومیت با
ورکیبات ... یافته است. (1) . حجم باالی سموم مصرفی مانند آفت. کش. ها، مواجهه انسان را
با این ... ایسه با گروه کنترل به طور معنی ..... و دفع آفات بسیار مورد استفاده قرار می
.

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات – بینگ مقاله

بررسی آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات,پاورپوینت جامع و کامل آفت کش ها و
کنترل شیمیایی آفات,پکیج پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات,تحقیق
...

مقاله اثرات سوء باقیمانده آفت کشها بر سلامت محیط زیست و انسان و ...

سالانه بیش از یک میلیون تن ماده موثره از حدود یک هزار نوع ماده شیمیایی آفت کش در ...
مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. ...
کشهای بیولوژیکی و مبارزه تلفیقی با آفات (IPM) و وجود فوانین کنترل کننده و ...

مقاومت آفات در برابر آفت کش ها بررسی شد - سیناپرس-خبرگزاری علم ...

10 فوریه 2016 ... طالبی جهرمی عنوان کرد: مقاومت آفات در برابر آفت کش ها باعث عدم ... در کشور ما که
کنترل شیمیایی در بسیاری از موارد به عنوان نخستین و تنها ... نتایج این مطالعه در
قالب چندین مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات - نیکان لینک

دانلود پاورپوینت با موضوع آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات، در قالب ppt و در 64
اسلاید، قابل ویرایش، شامل بروز آفات و الزام ... پرداخت و دانلود قیمت: 12,000 تومان

درسی یار | پاورپوینت درباره آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات ...

21 آگوست 2018 ... پاورپوینت درباره آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات. لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات. دسته بندی: Powerpoint. نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و ...

دانلود پاورپوینت جالب در مورد آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

آفت کش ها. و کنترل شیمیایی آفات. مطالب موجود در این پاورپوینت: بروز آفات و الزام
مبارزه شیمیایی; تاریخچه آفت کش ها; خصوصیات یک آفت کش شیمیایی ایده آل ...

قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس ...

زنده مانی کنیدی های قارچ ها، در اثر عوامل محیطی وحشره کش های شیمیایی که برای
حفاظت ... کش های شیمیایی، می توانند در برنامه کنترل تلفیقی آفات به همراه این
قارچ ...

ﻛﺶ دﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮش اﺛﺮ ﺣﺸﺮه ﺻﺤﺮا

ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ . داده. ﻫـﺎي. ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS(17). وآزﻣـﻮن.
ANOVA. ﺗﺤﻠﻴـﻞ ... ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳـﻢ ﺧﻄﺮﻧـﺎك
دﻟﺘـﺎﻣﺘﺮﻳﻦ در ... آﻓﺖ. ﻛﺶ. ﻫﺎ ﻋﻼوه. ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر در داﺧﻞ ﻳﻚ. ﻣﺤﻴﻂ، از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ. روﻧـﺪ و.
ﻋﻼوه .... و ﻫﻤﻜﺎران. ،. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺣﺸﺮه. ﻛﺶ دﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ. " 33. ﻛﻨﺘﺮل.
ﺷﺎﻫﺪ. ﺗﻴﻤﺎر. ...

International Journal of Food Microbiology 134 (2009) 244-248

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ... کنه کش ها تحقیقات را به سمت تولید یک روش جدید
برای کنترل این آفات هدایت می کند. ... این ترکیب گیاهی و فرموله کردن آن نیاز به
بررسی های علمی بیشتری در سطوح بیوشیمیایی و فن آوری ... این آفت با تغذیه از
محتویات سلول های کشهای سنتتیک اصلی ترین روش برای کنترل این آفت محسوب.

بررسي تاثيرات زيانبار آفت کش ها با تاکيد بر مساله مقاومت در ...

عنوان مقاله: بررسي تاثيرات زيانبار آفت کش ها با تاکيد بر مساله مقاومت در ... ناشي
از روش شيميائي کنترل آفات در مقايسه با روش ‌هاي ديگر و تاکيد بر توسعه مقاومت ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺷﺮ - مجله آب و فاضلاب

10 نوامبر 2010 ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ. ﭼﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺤﻔﻮﺭﻩ ... ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ
ﺁﻓـﺎﺕ. ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ .... ﮐﺸﻬﺎ،. ﺁﻓﺖ. ﮐـﺸﻬﺎﻱ. ﺁﻟـﻲ. ﮐﻠـﺮﺩﺍﺭ. ﺑـﻪ. ﺩﻟﻴـﻞ. ﻃﺒﻴﻌـﺖ. ﭼﺮﺑﻲ. ﺩﻭﺳﺘﻲ. ﻭ. ﺗﺠﺰﻳﻪ.
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻭ. ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ... ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺳﻤﻮﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

Download

عدم رعایت اصول مدیریت تلفیقی آفات و اصرار برمبارزه شیمیایی .... مس: آب لوله
کشي، آب چاه، بعضي غذاهاي دريايي، قارچ كش ها و باكتري كش ها ... آماده مصرف نمونه
برداری شده ، و در آزمایشگاه سازمان حفظ نباتات تحت بررسی کنترل کیفی قرار می
گیرند.

تاثیر مصرف آفت‌کش‌ها بر سلامت کشاورزان

آﻓﺖ. ﻛﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻋﻤﻞ ﻧ. ﻤﻲ. ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻋﻼو. ه ﺑﺮ اﺛﺮ روي ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺪف و آﻓﺎت ... آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪ .ﻧﺪ.
در اﻳﻦ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻋﻮارض ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ آﻓﺖ. ﻛﺸﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ... ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺻﻠﻲ. (
Original Article). Downloaded from pejouhesh.sbmu.ac.ir at 3:32 +0330 on .....
United State Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Control
Program. 2.

قابلیت سازگاری و بررسی آزمایشگاهی اثر برخی حشره کش ها و اسانس ...

زنده مانی کنیدی های قارچ ها، در اثر عوامل محیطی وحشره کش های شیمیایی که برای
حفاظت ... کش های شیمیایی، می توانند در برنامه کنترل تلفیقی آفات به همراه این
قارچ ...

مقاله اثرات سوء باقیمانده آفت کشها بر سلامت محیط زیست و انسان و ...

سالانه بیش از یک میلیون تن ماده موثره از حدود یک هزار نوع ماده شیمیایی آفت کش در ...
مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. ...
کشهای بیولوژیکی و مبارزه تلفیقی با آفات (IPM) و وجود فوانین کنترل کننده و ...

کنترل حشرات در خوابگاه-دکتر رفیع نژاد.pptx - دانشگاه شاهد

آفت کش ها : موادي هستند که جهت مسموم نمودن و از بين بردن گروه معيني از موجودات زنده ...
چنين فرمي در مبارزه با آفات در اغلب مواقع قابل استفاده نيست و براي استفاده بايد
آنرا ... علاوه بر روش هاي کنترل شيميايي مي توان با مديريت زيست محيطي سوسري ها
... هجوم ساس ها را مي توان از طريق بررسي مخفيگاه هايي که احتمال حضور ساس ها در آن ها ...

برای آفت کش ها - سنگ شکن موبایل

بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در. آفت کش ها دسته ای از مواد شیمیایی
هستند که برای کنترل و یا حذف گروهی از آفت ها ... دانلود مقاله بررسی انواع آفت کش ها
... تهیه خانگی اسپری برای دفع آفات: حشرات نرم تن (کرمهای ریز، شته ها، شپشک ...

288 K - نشریه محیط زیست طبیعی

بررسی فاکتورهای موثر بر تجزیه آفت کش ها پس از تولید. الهام شاهين فر، ...
شیمیایی آفت کش ها و شرکت های سازنده آفتکشها انجام شد. ... کنترل آفات به صورت
مازاد باقی مانده و در انبارها .... که با توجه به نوع آفت کش ها و فرمولاسیون آنها روی .....
تحلیل آماری داده ها استفاده نموده اند که بدین. وسیله از ایشان تقدیر و تشکر میگردد.
این مقاله.

International Journal of Food Microbiology 134 (2009) 244-248

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ ... کنه کش ها تحقیقات را به سمت تولید یک روش جدید
برای کنترل این آفات هدایت می کند. ... این ترکیب گیاهی و فرموله کردن آن نیاز به
بررسی های علمی بیشتری در سطوح بیوشیمیایی و فن آوری ... این آفت با تغذیه از
محتویات سلول های کشهای سنتتیک اصلی ترین روش برای کنترل این آفت محسوب.

منابع آموزشی در خصوص اثرات سوء باقیمانده سموم کشاورزی

بررسی اثر سوء باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در محصولات کشاورزی .... و
قویترین حشره‌کش ها و قارچ کش‌ها در کنترل آفات و بیماریهای محصولاتشان استفاده
نمایند ...

برای آفت کش ها - سنگ شکن موبایل

بررسی میزان باقیمانده آفت کش های گیاهی در. آفت کش ها دسته ای از مواد شیمیایی
هستند که برای کنترل و یا حذف گروهی از آفت ها ... دانلود مقاله بررسی انواع آفت کش ها
... تهیه خانگی اسپری برای دفع آفات: حشرات نرم تن (کرمهای ریز، شته ها، شپشک ...

درسی یار | پاورپوینت درباره آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات ...

21 آگوست 2018 ... پاورپوینت درباره آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات. لینک دانلود و خرید پایین
توضیحات. دسته بندی: Powerpoint. نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و ...

Download

عدم رعایت اصول مدیریت تلفیقی آفات و اصرار برمبارزه شیمیایی .... مس: آب لوله
کشي، آب چاه، بعضي غذاهاي دريايي، قارچ كش ها و باكتري كش ها ... آماده مصرف نمونه
برداری شده ، و در آزمایشگاه سازمان حفظ نباتات تحت بررسی کنترل کیفی قرار می
گیرند.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺷﺮ - مجله آب و فاضلاب

10 نوامبر 2010 ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ. ﭼﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺤﻔﻮﺭﻩ ... ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ
ﺁﻓـﺎﺕ. ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ .... ﮐﺸﻬﺎ،. ﺁﻓﺖ. ﮐـﺸﻬﺎﻱ. ﺁﻟـﻲ. ﮐﻠـﺮﺩﺍﺭ. ﺑـﻪ. ﺩﻟﻴـﻞ. ﻃﺒﻴﻌـﺖ. ﭼﺮﺑﻲ. ﺩﻭﺳﺘﻲ. ﻭ. ﺗﺠﺰﻳﻪ.
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻭ. ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ... ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺳﻤﻮﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ.

مقاله بررسی تاثیر آفت کش ها و باقیمانده سموم موجود در محیط زیست ...

آفت کش ها مواد شیمیایی هستند که برای کشتن وکنترل آفات بیماریها علفهای
هرزومیکروبها استفاده میشوند وبیشترین میزان مصرف آن درمحصولات کشاورزی است
تماس ...

یست ز یط در خدمت مح فیت یو ک ی نوآور

یمیاسبزآور. تولید کننده پیشرو آفت کش ها و نهاده های سازگار با محیط زیست و
ارگانیک. در کشاورزی ... نه تولید. فرآورده های کنترل غیر شیمیایی آفات. از سازمان
حفظ.

ﻛﺶ دﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮش اﺛﺮ ﺣﺸﺮه ﺻﺤﺮا

ﺑﺮرﺳﻲ. ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ . داده. ﻫـﺎي. ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم. اﻓﺰار. SPSS(17). وآزﻣـﻮن.
ANOVA. ﺗﺤﻠﻴـﻞ ... ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ﺳﻤﻮم دﻓﻊ آﻓﺎت ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳـﻢ ﺧﻄﺮﻧـﺎك
دﻟﺘـﺎﻣﺘﺮﻳﻦ در ... آﻓﺖ. ﻛﺶ. ﻫﺎ ﻋﻼوه. ﺑﺮ اﻧﺘﺸﺎر در داﺧﻞ ﻳﻚ. ﻣﺤﻴﻂ، از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻲ. روﻧـﺪ و.
ﻋﻼوه .... و ﻫﻤﻜﺎران. ،. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮ ﺣﺸﺮه. ﻛﺶ دﻟﺘﺎﻣﺘﺮﻳﻦ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ. " 33. ﻛﻨﺘﺮل.
ﺷﺎﻫﺪ. ﺗﻴﻤﺎر. ...

آفت‌کش - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بسیاری از آفت کش‌ها، سمی هستند و علاوه بر اینکه آفت‌ها را از بین می‌برند به ... نماتد
کش(به انگلیسی: Nematocide): برای کنترل جمعیت کرم‌های لوله‌ای · موش ... تدخین:
گاز یا بخاری که برای نابودی آفات در داخل ساختمان‌ها یا خاک استفاده می‌شود. ... در
بسیاری از موارد، جایگزینی به جای استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی وجود دارد: .... مقاله ·
بحث ...

ارزیابی زیست محیطی سموم کشاورزی مورد استفاده در مزارع پنبه در ...

مصرف سموم خسارت ناشی از آفات و بیماری را کاهش می دهد ولی در عوض آلودگی محیط
زیست٬ انسان٬ دام٬ آبزیان، حشرات و غیره را سبب می شود. این مقاله اثرات منفی سموم
مورد استفاده در مزارع پنبه را با استفاده از مدل EIQ مورد بحث و بررسی قرارداد است
نتایج این ... کلمات کلیدی: آفت کش ها، ضریب اثر محیطی، علف کش ها، کنترل
شیمیایی.

ارائه روشی واقع‌گرایانه جهت بررسی ریسک اکولوژیکی آفت‌کش‌ها در تالاب

گ. رایانه جهت بررسی ریسک اکولوژیکی. آفت. کش. ها. در. تاالب. بین. المللی. شادگان.
چکیده .... تن. کود. شیمیایی. و. 911. تن. آفت. کش،. سالیانه. در. درون. منطقه. آبخیز.
تاالبی. مورداستفاده ... اسالمی، اهواز، ایران. *مسئول. مکاتبات: fatemeh_karimi88@
yahoo.com. کد مقاله: 9314141941 .... ها بر. اساس استانداردهای کنترل کیفیت. ) QC
.

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات - نیکان لینک

دانلود پاورپوینت با موضوع آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات، در قالب ppt و در 64
اسلاید، قابل ویرایش، شامل بروز آفات و الزام ... پرداخت و دانلود قیمت: 12,000 تومان

آفت کش‌های نانو - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

16 ژانويه 2011 ... ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ. ﺷﻮ. د ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ. آﻓﺎت ﻧ. ﺴﺒﺖ ﺑﻪ. آﻓﺖ. ﮐﺶ. ﻫﺎ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع. ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺪی
ﺗﻌﺪاد آﻓﺖ ... ﻣﺮوری، ﻣﻮﺿﻮع آﻓﺖ. ﮐﺶ. ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔ. ﺮﻓﺘﻪ، روش. ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آن. ﻫﺎ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن. ﻫﺎ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎره. 215- 90. اﺳﺖ .... ﺑﺎ آﻓﺎت. 4. ﻣﯽ.
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در آن ﻓﻘـﻂ از ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در. ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ. ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از روش.

بررسی تاثیرات زیانبار آفت کش ها با تاکید بر مسئله مقاومت در ...

ﺑﺮرﺳﯽ. ﯿﺎﺛﺗ. ﺮات زﯾﺎﻧﺒﺎر آﻓﺖ ﮐﺶ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ. در ﺑﻨﺪﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ. ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ. (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري
) ... ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻄﯽ، آﻓﺎت. ﺑﻬﺪاﺷﺘ. ﯽ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺶ. ،. ﺑﻘﺎﯾﺎي ﺳﻤﻮم آﻓﺖ ﮐﺶ . وﺻﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ: /18. /11.

منابع آموزشی در خصوص اثرات سوء باقیمانده سموم کشاورزی

بررسی اثر سوء باقیمانده سموم شیمیایی کشاورزی در محصولات کشاورزی .... و
قویترین حشره‌کش ها و قارچ کش‌ها در کنترل آفات و بیماریهای محصولاتشان استفاده
نمایند ...

تاثیر آفت کش سایپرمترین بر تخریب بافت آبشش ماهی آفانیوس ...

23 نوامبر 2015 ... ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳـﻄﺢ اﯾـﻦ. آﻓﺖ. ﮐﺶ. ﻫﺎ .... ﺗﻮاﻧـﺪ. ﺑﻪ.
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺪﯾﮑﺎﺗﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات آﻻﯾﻨﺪه. ﻫﺎ ﺑـﻪ. ﮐﺎر رود. ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﯾﻦ.

مقاومت آفات در برابر آفت کش ها بررسی شد - سیناپرس-خبرگزاری علم ...

10 فوریه 2016 ... طالبی جهرمی عنوان کرد: مقاومت آفات در برابر آفت کش ها باعث عدم ... در کشور ما که
کنترل شیمیایی در بسیاری از موارد به عنوان نخستین و تنها ... نتایج این مطالعه در
قالب چندین مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده است.

فایل پاورپوینت معرفی قیر وساختمان شیمیایی آن | kelaraghbanoo.ir

12 سپتامبر 2018 ... خرید فایل( تحقیق بررسی آب از نظر شیمیایی) کاربران گرامی درود بر شما. ...
برترین پکیج پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات – دانلود ...

پاورپوینت آفت کش ها و کنترل شیمیایی آفات

بررسی ورشكستگی و اثرات آن. تاریخچه ورشكستگی,شرایط اساسی برای اعلام
ورشكستگی,ورشكستگی کاربر گرامی هم اکنون در حین مشاهده فایلی با نام بررسی ...

اصل مقاله (613 K) - پژوهش های کاربردی در گیاهپزشکی

بررسی تاثیر حشره کش های ایمیداکلوپرید، کارتاپ و فرمولاسیونهای مختلف
فیپرونیل روی زنجره مو. در شرایط ... یکی از آفات مهم و کلیدی درختان انگور در ایران
بوده و با تغذيه پوره. ها از ... واژه های کلیدی: درخت مو، حشره کش، کنترل شیمیایی و.
مقدمه.

آفت کش‌های نانو - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

16 ژانويه 2011 ... ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻣﯽ. ﺷﻮ. د ﭘﺪﯾﺪه ﻣﻘﺎوﻣﺖ. آﻓﺎت ﻧ. ﺴﺒﺖ ﺑﻪ. آﻓﺖ. ﮐﺶ. ﻫﺎ ﻣـﯽ. ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع. ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺪی
ﺗﻌﺪاد آﻓﺖ ... ﻣﺮوری، ﻣﻮﺿﻮع آﻓﺖ. ﮐﺶ. ﻫﺎی ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار. ﮔ. ﺮﻓﺘﻪ، روش. ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ آن. ﻫﺎ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽ. ﺷﻮد . اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آن. ﻫﺎ ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺷﻤﺎره. 215- 90. اﺳﺖ .... ﺑﺎ آﻓﺎت. 4. ﻣﯽ.
ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در آن ﻓﻘـﻂ از ﻣـﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در. ﮐﻨﺘﺮل آﻓﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ. ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ از روش.

کنترل حشرات در خوابگاه-دکتر رفیع نژاد.pptx - دانشگاه شاهد

آفت کش ها : موادي هستند که جهت مسموم نمودن و از بين بردن گروه معيني از موجودات زنده ...
چنين فرمي در مبارزه با آفات در اغلب مواقع قابل استفاده نيست و براي استفاده بايد
آنرا ... علاوه بر روش هاي کنترل شيميايي مي توان با مديريت زيست محيطي سوسري ها
... هجوم ساس ها را مي توان از طريق بررسي مخفيگاه هايي که احتمال حضور ساس ها در آن ها ...

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺷﺮ - مجله آب و فاضلاب

10 نوامبر 2010 ... ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮﻡ ﺩﻓﻊ ﺁﻓﺎﺕ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺮ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺁﺏ ﺷﺮﺏ. ﭼﺎﻫﻬﺎﻱ ﻣﺤﻔﻮﺭﻩ ... ﻟﺤﺎﻅ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ
ﺁﻓـﺎﺕ. ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ .... ﮐﺸﻬﺎ،. ﺁﻓﺖ. ﮐـﺸﻬﺎﻱ. ﺁﻟـﻲ. ﮐﻠـﺮﺩﺍﺭ. ﺑـﻪ. ﺩﻟﻴـﻞ. ﻃﺒﻴﻌـﺖ. ﭼﺮﺑﻲ. ﺩﻭﺳﺘﻲ. ﻭ. ﺗﺠﺰﻳﻪ.
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﻭ. ﺑﻴﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ... ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﺪﻡ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﺳﻤﻮﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ.آموزش تایپ بصورت تخصصی

دفاع اسلاو واریانت چباننکو The Chebanenko - still improved

پاورپوینت اصول طراحی پست های فشار قویکارت ویزیت شرکتی - همه منظوره